Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?

Eğer tescilli markanızı başkaları kullanmakta ise, bu hem cezai yaptırımı olan bir suçtur, hem de size tazminat ödenmesini gerektiren bir haksız fiildir. Aşağıda da benzer durumlarda verilmiş Yargıtay kararları bulunmaktadır. Haklarınızı aramanız durumunda, siz de markanızı izniniz olmaksızın kullanan kişiye karşı ceza ve tazminat davaları açabilirsiniz.

Markayı izinsiz kullanan kişi hakkında verilen ceza davası Yargıtay Kararı;

19. Ceza Dairesi 2015/12984 E. , 2015/9542 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanık hakkında alt sınırdan temel hapis cezası tayin edilmesine rağmen aynı gerekçelerle adli para cezasının bir yıl karşılığı olan 365 gün belirlenmesi suretiyle çelişkiye düşülmesi,
2-Sanığın mahkum olduğu hapis cezasından az denetim süresinin belirlenmesi suretiyle TCK’nın 51/3. maddesine aykırı davranılması,
3- Kasıtlı suçtan erteli kısa süreli olmayan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24.11.2015 tarih ve …sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve … E., … K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
4- 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesinde düzenlenen “suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi” ve diğer objektif ve sübjektif koşulların varlığı halinde, CMK’nın 231/5. madde ve fıkrası gereğince, sanık hakkında aynı Kanun’un 231/6-c maddesi de değerlendirilerek tespit edilen söz konusu zararın giderilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği anlaşılmaktadır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve…Esas, … sayılı kararında; “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından biri olan zarardan kast edilen maddi zarar olup, bu zararın belirlenmesinde teknik bilgiye ihtiyaç duyulmayan hallerde hakim, kanaat verici basit bir araştırma yaparak zararı belirlemelidir.” denilmektedir.
Bu ilkeler çerçevesinde her olaya özgü ayrı değerlendirme yapılarak, maddi zararın kanaat verici basit bir araştırma ile tespit edilebilmesi gerekir. Dosya kapsamından katılanın marka hakkının ihlali suretiyle meydana gelen zararın basit bir araştırma ile tespit edilebilecek zarar niteliğinde olmadığı ve dosyaya yansıyan katılanın tespit edilmiş bir zararı bulunmadığı gözetilmeden mahkemece “sanığın müşteki şirketin zararlarını gidermediği” gerekçesiyle sanık hakkında CMK 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
5- Suça konu eşyaların adli emanetin … sırasına kayıtlı olmasına rağmen sehven … sırasına kayıtlı eşyaların müsaderesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Markayı izinsiz kullanan kişi hakkında verilen hukuk davası Yargıtay Kararı;

MAHKEMESİ : ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 14/06/2012
NUMARASI : 2010/461-2012/341

Taraflar arasında görülen davada Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/06/2012 gün ve 2010/461-2012/341 sayılı kararı bozan Daire’nin 04/06/2013 gün ve 2012/13671-2013/11615 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “……” markasının tescilli olduğunu ve bu marka ile hizmet verdiğini, davalının “Ç……..” adı altında müvekkilinin işkolu alanında faaliyet gösterdiğini, kullanımının müvekkili markasına tecavüz teşkil ettiğini, müvekkilini maddi ve manevi zarara uğratacağını ileri sürerek, davalının markaya tecavüz ve haksız rekabetinin tespitini, önlenmesini, “……..” unvanını kayıtlardan çıkartılmasını, men edilmesini, 556 sayılı KHK’nın 66/a ve 67. maddeleri uyarınca 5.000 TL maddi ve 15.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalının markaya tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti ile önlenmesi, “İkram” unvanının kayıtlardan çıkartılarak kullanmadan men edilmesi talebinin reddine, 1.456,28 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar dairemizce bozulmuştur.
Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve yargılama sırasında davalı adına tescil olunan 2010/09243 sayılı “………” markasının 43. sınıf yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerini kapsamamasına, yine halen başvuru aşamasında olduğu anlaşılan 2010/04390 sayılı “…….” markasının da 43. sınıf geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri dahil), hayvan bakım evleri hizmetleri için başvurusunun devam ettiğinin anlaşılmasına göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 23/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

“Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?” üzerine 4 yorum

 1. Merhaba hocam tescilli markam örneğin abc ama baska biri bir internet sitesi kurarak bc. com alan adini alip benimle aynı işi yapıyor. Hak talebinde bulunabilir miyim ?

  Cevapla
 2. merhaba hocam 2014 te marka tezcili için başvuru yaptirdim ve onaylandı markam ismi jir yanlız sosyal medyade baskaları tarafindan kulandığını goruyorum ben bayan canta imaltı yapiyorum bu şahıs veya şhıslarda aynı işi yapmakta ve sosyal medyade yayinlamaktadırlar bunun için neyapabilirim belkide mağazalarında veya imallathanelerindede tabela vardır bu konuda beni aydınlatrsan sevinirim şimdiden cevabinız için teşekurler bide benimki jir onlar jirbags yazmislar

  Cevapla
  • Sınai Mülkiyet Kanunundan doğan marka hakkının ihlali durumlarında istenebilecek, maddi ve koşulları varsa manevi tazminat, markanın ihlalinin giderilmesi gibi haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Cevapla

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...