Miras (Tapu) İntikal İşlemleri

Vefat eden bir kişinin malları üzerinde mirasçıların tasarrufta (satmak, ipotek vermek gibi) bulunabilmesi için, intikal işleminin yaptırılması gerekmektedir. Taşınmaz (gayrimenkul) malların intikali işlemleri tapu sicil müdürlüklerinden, araçların intikal işlemleri trafik tescil şube müdürlüklerinden yapılır. İntikal işlemleri nasıl yapılır? İntikal işlemi yaptırabilmek için öncelikle gerekli olan evrak mirasçılık belgesidir (veraset ilamı). Bu belge Türkiye içinde vefat … Devamını oku…

Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı

ÖZÜ : çekişme konusu taşınmazlardan 124 ada 37 sayılı parselin bahçeli kargir ev, 274 ada 1 sayılı parselin bir dükkan ve üstü bir daire, 274 ada 2 sayılı parselin ise kargir dükkan niteliğinde olduğu ve kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması dikkate alınmadan intifadan men koşulunun aranması hatalıdır. 1. Hukuk Dairesi         2015/4241 E.  , … Devamını oku…

Miras Hukuku

Miras Hukuku, bazı özellikleriyle diğer hukuk dallarından farklı özellikler taşımaktadır. Miras Hukuku ile ilgili davalarda, malvarlığını ilgilendiren tüm iş ve işlemlerde, bütün mirasçıların birlikte dava açmaları veya açılan davaya muvafakat etmeleri, bu da olmaz ise miras şirketine tayin edilecek mümessil huzuru ile davaya devam edilmesi gerekir.  Taraflar terekenin temsil edilmesi konusunda kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa, … Devamını oku…

Miras Davaları

Miras davalarında, tüm mirasçılar, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçlan kapsayan bir ortaklık meydana getirirler. Mirasçılar terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme ve kanundan doğan temsil yada yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.   T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2005/11010 … Devamını oku…

Mirasın Reddi

  Hayatın normal akışı içerisinde bir kişi mirasbırakan’ın mal varlığını kabul etmek istemeyebilir. Medeni Kanunun 606. maddesi gereğince bu hak, mirasçı olduğunu sonradan öğrenmeme kaydıyla, mirasbırakanın ölümü tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde mirası kabul edilmiş olur.   Mirası reddetmediniz ancak daha sonra özellikle bu üç aylık süre geçtikten sonra, mirasbırakanınızın malvarlığından … Devamını oku…