Tasarımın Hükümsüzlüğü – Yargılama Gideri – Vekalet Ücreti – İcra Takibi

12. Hukuk Dairesi 2010/2565 E. , 2010/14104 K.

“İçtihat Metni”

TAHKEMESİ : Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 24/11/2009
NUMARASI : 2009/1395-2009/1626

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip dayanağı İstanbul 4.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 8.5.2009 tarih ve 2006/533 esas – 2009/95 karar sayılı kararının birinci fıkrasında; “Asıl davada 4161 nolu tasarımın iptaline karar verilmiş olup, bu husus kesinleştiğinden bu konuda yeniden hüküm tesisine yer olmadığına” karar verildiği, ilamın 6.fıkrasında ise; “Davalının eyleminin ürün benzerliği yoluyla haksız rekabet ve haksız müdahale oluşturduğunun tespitine ve haksız rekabet ve müdahalenin önlenmesine” karar verildiği görülmektedir.
HUMK.nun 443/4.maddesinde; “Aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümlerin kesinleşmedikçe takibe konulamayacağı” düzenlenmiştir.
Somut olayda, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin, ürün benzerliği yoluyla tescilli tasarıma haksız müdahalenin önlenmesine yönelik olarak oluşturulan hüküm, HUMK.nun 443/4.maddesi kapsamında şahsın hukukuna ilişkin tescilli hakka tecavüz niteliğinde olduğundan, bu nitelikteki ilamlar kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gibi, eklentisi olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti de, kesinleşmeden takibe konulamayacağından mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...