Müdür Sıfatındaki İşçinin Asgari Ücretle Çalışamayacağı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/48983
Karar No.
2012/9472
Tarihi
21.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
KIDEM TAZMİNATI
İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ
SATIŞ VE PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRÜNÜN ASGARİ ÜCRETE TABİ OLMASI
ÖZET
DAVACI AYLIK ÜCRETİNİN NET 1.255,00 TL OLDUĞUNU İDDİA EDEREK HAK VE ALACAKLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASINI TALEP ETMİŞ, DAVALI İSE DAVACININ ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞTIĞINI SAVUNMUŞTUR. DAVACININ, DAVALI ŞİRKETİN TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE SATIŞ PAZARLAMA SORUMLUSU OLARAK GÖREV YAPTIĞI TARTIŞMASIZDIR. SATIŞ VE PAZARLAMA SORUMLUSU OLARAK GÖREV YAPAN BİR İŞÇİNİN, ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLUP, DAVALI VEKİLİ CEVAP DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN SON AYLIK ÜCRET KARŞISINDA -Kİ 18 GÜNLÜK OLUP- 771,00 TL’SİNİ KABUL ETMİŞTİR. BU MİKTARA GÖRE DAHİ DAVACININ AYLIK NET ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜZERİNDEDİR. DAVACI TANIĞI T. G. DAVACININ İDDİASINI DOĞRULAR MAHİYETTE BEYANDA BULUNMUŞTUR. AYRICA EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI DA DAVACININ İDDİASINI DESTEKLEMEKTEDİR. BU NEDENLE, DAVACININ YAPTIĞI İŞ, TANIK ANLATIMI, DAVALI VEKİLİNİN 18 GÜNLÜK ÜCRETE YÖNELİK KABULÜ, ÜCRET ARAŞTIRMASI İLE BELİRTİLEN EMSAL ÜCRET MİKTARI DİKKATE ALINDIĞINDA, DAVACININ İDDİA ETTİĞİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ( A ) ŞIKKI UYARINCA HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, KAYITLARDAKİ ÜCRETE GÖRE HÜKÜM KURULMASI HATALI OLUP, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ve prim alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin Trakya Bölge Müdürlüğünde satış pazarlama sorumlusu olarak 12.03.2007 tarihinde çalışmaya başladığını, son aylık ücretinin net 1.255.00 TL olmasına karşın bordrolarda asgari ücret üzerinden gösterildiğini, asgari ücretin üzerindeki bedelin elden ödendiğini, iş akdinin 18.03.2008 tarihinde davalı işverenlikçe İş Kanunu 17. maddesine göre feshedildiğini, asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin bedelinin ödendiğini, bütün hak ve alacaklarını aldığına dair ibraname imzalatılmak istendiğini, davacının da dava haklarını saklı tutarak almadığı bedellerle ilgili olarak ibranamedeki ibarelerin üzerini çizerek, bu ibranameyi imzaladığını iddia ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, ücret, eksik ödenen izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ödenmeyen prim alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının hak etmiş olduğu tüm tazminatlarının ve ücretli izin bedelinin ödendiğini, sadece 771,00 TL maaş alacağı bulunduğunu, müvekkili şirkette prim sistemi uygulanmadığını, bir an için davacının böyle bir alacağı olduğu düşünülse bile, davacının bu talepleri ispat hususunda belge sunması gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Davacının 13.03.2007-18.03.2008 tarihleri arasında 1 yıl 6 gün süre ile davalı işyerinde çalıştığı, iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 17. maddesine göre feshedildiği, davacıya 614,10 TL brüt ücreti esas alınarak net 483,75 TL ihbar tazminatı, 620,59 TL kıdem tazminatı ve 241,87 TL 14 günlük izin ücreti ödendiği, uyuşmazlığın davacının ücret miktarı, buna bağlı olarak ödenen miktarların eksik olup olmadığı ve davacının prim alacağı bulunup bulunmadığı noktasında toplandığı, dinlenen davalı tanıkları ve işyeri kayıtları nazara alınarak davacının 614,10 TL brüt ücretle çalıştığı, bu nedenle eksik ödemeden kaynaklanan kıdem- ihbar tazminatı ile ücretli izin fark alacağının bulunmadığı, davacının alması gereken prim alacağı ile ücret alacağının bilirkişi tarafından rapor halinde hesaplandığı gerekçesiyle bilirkişi raporunun ( b ) şıkkındaki hesaplamalar kapsamında davacı alacağının tahsiline, fazla taleplerin reddine karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının ücret seviyesinin ne olduğu, bu bağlamda davacıya ödenmesi gereken fark kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı aylık ücretinin net 1.255,00 TL olduğunu iddia ederek hak ve alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiş, davalı ise davacının asgari ücret ile çalıştığını savunmuştur.

Davacının, davalı şirketin Trakya Bölge Müdürlüğü’nde satış pazarlama sorumlusu olarak görev yaptığı tartışmasızdır.

Satış ve pazarlama sorumlusu olarak görev yapan bir işçinin, asgari ücret ile çalışması hayatın olağan akışına aykırı olup, davalı vekili cevap dilekçesinde talep edilen son aylık ücret karşısında -ki 18 günlük olup- 771,00 TL’sini kabul etmiştir. Bu miktara göre dahi davacının aylık net ücreti asgari ücretin çok üzerindedir. Davacı tanığı T. G. davacının iddiasını doğrular mahiyette beyanda bulunmuştur. Ayrıca emsal ücret araştırması da davacının iddiasını desteklemektedir.

Bu nedenle, davacının yaptığı iş, tanık anlatımı, davalı vekilinin 18 günlük ücrete yönelik kabulü, ücret araştırması ile belirtilen emsal ücret miktarı dikkate alındığında, davacının iddia ettiği ücret üzerinden hesaplama yapılan bilirkişi raporunun ( a ) şıkkı uyarınca hüküm kurulması gerekirken, kayıtlardaki ücrete göre hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.