Hizmet Süresinin Belirlenmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/48917
Karar No.
2012/9421
Tarihi
21.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
HİZMET SÜRESİNİN HATALI HESAPLANMASI
EK BİLİRKİŞİ RAPORU
ÖZET
SOMUT OLAYDA, HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACI İŞÇİNİN KIDEME ESAS ALINAN ÇALIŞMA SÜRESİ 09.02.2007 – 02.01.2008 ARASI 10 AY 23 GÜN VE 03.01.2008 – 04.04.2008 ARASI 1 YIL 3 AY 1 GÜN OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 YIL 1 AY 24 GÜN HESAPLANMIŞSA DA DAVACININ İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMA SÜRESİ HATALI HESAPLANMIŞ OLUP 1 YIL 3 AY 1 GÜN DEĞİL, 3 AY 1 GÜN OLARAK KABULÜ GEREKMEKTEDİR. DOLAYISIYLA DAVACININ TOPLAM HİZMET SÜRESİNİN HESABI İLE BUNA BAĞLI OLARAK DİĞER ALACAKLARININ HESABI DA HATALIDIR. MAHKEMECE GEREKİRSE BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINARAK DAVACININ HİZMET SÜRESİ İLE İLGİLİ YANLIŞLIK DÜZELTİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR.
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçinin kıdeme esas alınan çalışma süresi 09.02.2007 – 02.01.2008 arası 10 ay 23 gün ve 03.01.2008 – 04.04.2008 arası 1 yıl 3 ay 1 gün olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay 24 gün hesaplanmışsa da davacının ikinci dönem çalışma süresi hatalı hesaplanmış olup 1 yıl 3 ay 1 gün değil, 3 ay 1 gün olarak kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla davacının toplam hizmet süresinin hesabı ile buna bağlı olarak diğer alacaklarının hesabı da hatalıdır.

Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak davacının hizmet süresi ile ilgili yanlışlık düzeltilip sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.