İş Hukukunda İrade Dışı İmzalatılan Belgeler

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2011/9-888
Karar No.
2012/227
Tarihi
21.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/19
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZUN OLMASI
İŞYERİNİN TERK EDİLMESİ
ÖZET
UYUŞMAZLIK İBRA BELGESİ, İLİŞİK KESME FORMU VE ÇIKIŞ İSTEĞİ BELGELERİNİN SERBEST İRADE İLE İMZALANIP İMZALANMADIĞI NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. SÖZ KONUSU BELGELERİN ALTINDA Kİ İMZALARIN DAVACIYA AİT OLDUĞU TARTIŞMASIZDIR. ANCAK İÇERİĞİNDEKİ YAZILAR ÇIKIŞ YAZISI DIŞINDA KENDİSİNE AİT DEĞİLDİR. DAVACI DAVA DİLEKÇESİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN EKSİK ÖDENMESİNİ DAVALI İŞVERENE İLETMESİ ÜZERİNE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİR. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ DE ÖDENMEDİĞİ KABUL EDİLEREK MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR. ÖTE YANDAN DAVACININ İŞİNİN BÖLÜMÜNÜN DEĞİŞTİRİLEREK BİR HOŞNUTSUZLUK YARATILDIĞI DA HEM DAVACI, HEM DAVALI TANIKLARININ İFADELERİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR. TÜM BU OLUMSUZLUKLAR VE DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZUNLUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA DAVACININ YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN NEDENLERLE İŞYERİNİ HAKLI TERK ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKİRKEN REDDEDİLMESİ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR… ), GEREKÇESİYLE BOZULARAK DOSYA YERİNE GERİ ÇEVRİLMEKLE, YENİDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA, MAHKEMECE ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMİŞTİR. HUKUK GENEL KURULUNCA İNCELENEREK DİRENME KARARININ SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLDİĞİ ANLAŞILDIKTAN VE DOSYADAKİ KAĞITLAR OKUNDUKTAN SONRA GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: KARAR : TARAFLARIN KARŞILIKLI İDDİA VE SAVUNMALARINA, DOSYADAKİ TUTANAK VE KANITLARA, BOZMA KARARINDA AÇIKLANAN GEREKTİRİCİ NEDENLERE GÖRE, HUKUK GENEL KURULU’NCA DA BENİMSENEN ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYULMAK GEREKİRKEN,ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.
Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabul ve reddine dair verilen 18.12.2008 gün ve 2007/184 E., 2008/782 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.03.2011 gün ve 2009/7983 E., 2011/8477 K. sayılı ilamı ile;

( … Davacı, davalı işyerinde kaynakçı olarak hafta tatillerinde dahi çalıştırıldığını ücretlerinin ödenmediğini, fazla çalışmalarının ise eksik ödendiğini, işverenden ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini istemesi üzerine iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile, fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı ise davacının hizmet akdini, istifa etmek suretiyle sonlandırdığını zaman zaman fazla çalışma yaptırıldığını ancak ücretinin ödendiğini, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin de bordrolarda tahakkuk ettirilerek ödendiğini ve davacının işvereni ibra ettiğini savunmuştur.

Mahkemece davacının istifa dilekçesi vererek ederek işten ayrıldığı, iş akdini fesheden davacının dilekçesinde de herhangi bir neden göstermediği, haklılığını ispat edemediği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı istekleri reddedilmiş, fazla çalışma ücreti ise hüküm altına alınmıştır.

Kararı yasal süresi içinde davacı temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin, ilişik kesme formu ve çıkış isteği belgelerinin geçerliliği olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.

İbranameyle ilgili olarak bir düzenleme 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde yer almıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan sözü edilen hükme göre “İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır”.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde iş sözleşmesinin sona ermesinden bir ay içinde yapılan sözleşmelere geçerlilik tanınmayacağı bildirilmiştir. Aynı maddede alacağın bir kısmının ödenmesi şartına bağlı ibra sözleşmeleri ( ivazlı ibra ) ancak ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması halinde geçerli sayılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde feshe itiraz bakımından bir aylık hak düşürücü süre öngörülmüş olmakla feshi izleyen bir ay içinde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu noktada feshi izleyen bir aylık süre, işçinin eski işine dönüp dönmeyeceğinin tespiti bakımından önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylık sürede işverenin olası baskılarını azaltmak iş güvencesinin sağlanması için de gereklidir. Geçerli ve haklı neden iddialarına dayanan fesihlerde dahi ibraname düzenlenmesi için feshi izleyen bir aylık sürenin beklenmesi gerekir. Bir aylık bekleme süresi kısmi ibra açısından işçinin bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesinin bir ay süreyle gecikmesi anlamına gelse de temelde işçi yararına bir durumdur. Hemen belirtelim ki bir aylık bekleme süresi ibra sözleşmelerinin düzenlenme zamanı ile ilgili olup ifayı ilgilendiren bir durum değildir. Başka bir anlatımla işçinin fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi haklarının ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmiş değildir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesinde işverence yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun getirilmesi de ödemeye dair ispat sorunlarını ortadan kaldırabilecektir. Sözü edilen yasal düzenleme sadece işçinin alacaklı olduğu durumlar için işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. İşverenin cezai şart ve eğitim gideri talep ettiği yine işçinin vermiş olduğu zararın tazminine dair uygulamalarda ve hatta sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde işçinin işverene borçlu olduğu durumlarda, taraflar, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işçinin borçlarını ibra yoluyla sona erdirebilirler.

Sözü edilen hüküm 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup belirtilen tarihten sonra düzenlenen ibra sözleşmeleri için yasal koşulların varlığı aranmalıdır. Başka bir anlatımla 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmediği dönem için ibranamenin geçerliliği sorunu, Dairemizin konuyla ilgili ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Feshi izleyen bir aylık süre içinde ibraname düzenlenememesi ve ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunluluğu 01.07.2012 tarihinden sonra düzenlenecek ibra sözleşmeleri için geçerlidir.

İbra sözleşmesi çalışma ilişkilerinde “ibraname” adıyla yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. İbra sözleşmelerinin geçerliliği sorunu, İş Hukukunda “işçi yararına yorum” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmiş ve ağırlıklı olarak Yargıtay kararları ışığında bir gelişim izlemiştir.

İşçi emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmaktadır. İşverenin işçiye olan borçlarının asıl sona erme nedeni ifa olarak ele alınmaktadır. Borcun sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku açısından sınırlı biçimde değer verilmektedir.

Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmelerinin geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulaması bu yöndedir ( Yargıtay 9.HD. 15.10.2010 gün, 2008/ 41165 E, 2010/ 29240 K. ).

İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih tarihinden sonra düzenlendiğinin açıkça anlaşılamaması durumunda ibranameye değer verilemez ( Yargıtay 9.HD. 5.11.2010 gün, 2008/ 37441 E, 2010/31943 K ).

İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri yönünden değerlendirilmelidir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez.

Öte yandan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde sözü edilen aşırı yararlanma ( gabin ) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında değerlendirilmesi gerekir.

İbranamedeki irade fesadı hallerinin 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 31. maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir ( Yargıtay 9.HD. 26.10.2010 gün, 2009/ 27121 E, 2010/30468 K ). Ancak işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.

İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma ve işverenin diğer kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir ( Yargıtay 9.HD. 4.11.2010 gün 2008/ 37372 E, 2010/ 31566 K ).

Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir ( Yargıtay 9.HD 21.10.2010 gün 2008/ 40992 E, 2010/ 39123 K. ). Miktar içeren ibranamenin çalışırken alınmış olması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz ( Yargıtay 9.HD. 24.6.2010 gün 2008/ 33748 E, 2010/ 20389 K. ).

Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik sorununu titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi uygulanmalı ve somut olayın özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır ( Yargıtay 9.HD. 27.06.2008 gün 2007/ 23861 E, 2008/ 17735 K. ). Fesihten sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek sayıldığı ibranamede irade fesadı haller ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece ibra iradesi geçerli sayılmalıdır ( Yargıtay HGK. 21.10.2009 gün, 2009/ 396 E, 2009/ 441 K ).

İşçinin ibranamede yasal haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazi kayda yer vermesi ibra iradesinin bulunmadığını gösterir ( Yargıtay 9.HD. 4.11.2010 gün 2008/ 40032 E, 2010/ 31666 K ).

İbranamede yer almayan işçilik alacakları bakımından borcun sona erdiğinden söz edilemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı yönünden savunma ile çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz kılmaz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer verilmelidir ( Yargıtay 9.HD. 24.6.2010 gün, 2008/ 33597 E, 2010/ 20380 K ). Başka bir anlatımla ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede çelişki bulunmayan ve miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla sona ermiş sayılabilir.

İbraname savunması hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir ( Yargıtay HGK. 27.1.2010 gün 2009/ 9-586 E, 2010/ 31 K.; Yargıtay 9.HD. 13.7.2010 gün, 2008/ 33764 E, 2010/ 23201 K. ). Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca hakim, şüpheli ve çelişkili gördüğü iddia ve sebepler hakkında açıklama isteyebilir. Davanın her aşamasında gerekli delillerin ibrazını talep edebilir ( Yargıtay 9.HD. 14.10.2010 gün 2008/37132 E, 2010/ 29075 K ).

Somut olayda tarihsiz ibraname de “istifam nedeniyle feshedilmesi üzerine ayrıldım” ve çıkış isteği başlıklı belgede de “kendi isteğimle işimden ayrılmak istiyorum” şeklinde düzenleme söz konusudur. Davacı işveren tarafından işine son verilmeden evvel işten çıkarılma tehdidi altında ibranameyi imzaladığını gerek ibraname gerekse çıkış isteği ve ilişik kesme formlarında ki el yazılarının kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Uyuşmazlık ibra belgesi, ilişik kesme formu ve çıkış isteği belgelerinin serbest irade ile imzalanıp imzalanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Söz konusu belgelerin altında ki imzaların davacıya ait olduğu tartışmasızdır. Ancak içeriğindeki yazılar çıkış yazısı dışında kendisine ait değildir. Davacı dava dilekçesinde fazla çalışma ücretlerinin eksik ödenmesini davalı işverene iletmesi üzerine iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirildiğini iddia etmiştir. Fazla çalışma ücretleri de ödenmediği kabul edilerek mahkemece hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan davacının işinin bölümünün değiştirilerek bir hoşnutsuzluk yaratıldığı da hem davacı, hem davalı tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklar ve davacı işçinin çalışma süresinin uzunluğu dikkate alındığında davacının yukarıda sözü edilen nedenlerle işyerini haklı terk ettiği anlaşılmaktadır. Kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 21.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.