Minibüs Taksi Şoförü İhbar ve Kıdem Tazminat Hakkı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2008/40484
Karar No.
2008/33615
Tarihi
15.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/16/5
4857-İŞ KANUNU (İK)/24/4
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAKLARI
İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI
İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMA
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
İZİN ÜCRETİ
ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ
ÖZET
DAVACININ 1997 YILINDAKİ SİGORTA KAYDININ DAVALI ADEMİN EŞİNİN İŞVEREN OLDUĞU BİR İŞYERİNE AİT OLDUĞU DA YİNE CEVAP DİLEKÇESİNDEN ANLAŞILMAKTADIR. ESASEN DAVALININ KABULÜNE GÖRE DE 1.1.1998-30.5.2002 ARASINDA DAVACININ DAVALI YANINDA MİNÜBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞTIĞI, HİZMET AKTİNİ HAKLI NEDENE DAYANARAK FESHETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN KIDEM TAZMİNATI, İZİN ÜCRETİ, HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARININ DAVALI ADEM K…’DAN TAHSİLİ YERİNE YAZILI ŞEKİLDE DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN OLMAYAN GEREKÇE İLE BU DAVALI HAKKINDA DA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR
Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, hafta ve bayram tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalı Adem K…’ın şirket ortağı olduğu cevap dilekçesinden ve SSK yazısından anlaşılmaktadır. Her üç araçta zaman zaman adına trafik kaydı da olduğu görülmektedir. Böyle olunca geçimini münhasıran minübüs işletmekten sağlamadığı, üç minübüste kaydı olduğuna göre yanında üçten fazla kişi çalıştığı anlaşılmakla önceki bozmada işaret edildiği üzere taraflar arasında ki ilişkinin hizmet aktine dayandığı 1475 sayılı Yasanın 5/5 maddelerinin kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır.

Davacının 1997 yılındaki sigorta kaydının davalı Ademin eşinin işveren olduğu bir işyerine ait olduğu da yine cevap dilekçesinden anlaşılmaktadır. Esasen davalının kabulüne göre de 1.1.1998-30.5.2002 arasında davacının davalı yanında minübüs şoförü olarak çalıştığı, hizmet aktini haklı nedene dayanarak feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı, izin ücreti, hafta ve genel tatil alacaklarının davalı Adem K…’dan tahsili yerine yazılı şekilde dosya içeriğine uygun olmayan gerekçe ile bu davalı hakkında da davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.