Gazeteci İhbar Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2008/8282
Karar No.
2008/33729
Tarihi
16.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
5953-BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN/6
KAVRAMLAR
GAZETECİNİN KIDEM TAZMİNATI
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI
İŞE İADE DAVASI
İHBAR TAZMİNATI
GAZETECİLİK MESLEK KIDEMİ
ÖZET
TEMYİZE KONU BU DAVADA İSE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİ GEÇERSİZ SAYILAN 7.12.2004 TARİHİNE GÖRE HESAPLANMIŞ VE DAVACI VEKİLİ BU HESABA İTİRAZ ETMEMİŞTİR. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI BAKIMINDAN DAVACI VEKİLİ 16.06.2006 TARİHİNDE ISLAH YOLUYLA DAVA KONUSUNU ARTTIRMIŞTIR. İŞVERENCE 7.12.2004 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN FESİH GEÇERSİZ SAYILDIĞINDAN, 14.12.2004 TARİHİ İTİBARIYLA İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ İSTENEMEYECEĞİ ANLAŞILMAKTA İSE DE, ISLAHIN YAPILDIĞI 16.06.2006 TARİHİ ÖNCESİNDE İŞ İLİŞKİSİ SONLANMIŞTIR. BU NEDENLE ISLAH TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR
Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ve yüzde beş fazla ödeme alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 16.12.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat Meral Tanyeri Özal ile karşı taraf adına Avukat Şükrü Evrim İnal geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı gazeteci 7.12.2004 tarihinde iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek açmış olduğu bu davada ihbar ve kıdem tazminatı itsellerinde bulunmuş, aynı tarihte bir başka dava açarak feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

İşe iade davasında feshin geçersizliğinin tespitine dair karar verilmiş ve 16.06.2005 tarihinde söz konusu karar Dairemizce onanmak suretiyle kesinleşmiştir. Davacı işçi kesinleşen kararın tebliği üzerine süresi içinde davalı işverene başvurmuş, dosya içindeki bilgi ve belgelere göre işveren aynı tarihte işe başlattığını bildirmiştir. Davacının 12.10.2005 tarihli ihtarnamesinde, 10.10.2005 tarihinde işe başlama talebinin sözde kabul edildiğini, işyerine gitmesine rağmen önceki görevi olan sorumlu yazı işleri görevine verilmediğini, haber merkezine ait haberlere ulaşımına güvenlik gerekçesiyle izin verilmediğini, şifre verilmediği için bilgisayarda Web sayfası açamadığını ve görevini yerine getiremediğini, yazı işleri görevinin haber müdürü tarafından yerine getirildiğini bir gün içinde önceki çalışma koşulları sağlanmadığı taktirde sözleşmenin işverence feshedilmiş sayılacağını açıklamıştır.

Temyize konu bu davada ise ihbar ve kıdem tazminatı istekleri geçersiz sayılan 7.12.2004 tarihine göre hesaplanmış ve davacı vekili bu hesaba itiraz etmemiştir. Bilirkişi raporunda belirlenen ihbar ve kıdem tazminatları bakımından davacı vekili 16.06.2006 tarihinde ıslah yoluyla dava konusunu arttırmıştır. İşverence 7.12.2004 tarihinde gerçekleşen fesih geçersiz sayıldığından, 14.12.2004 tarihi itibarıyla ihbar ve kıdem tazminatının istenemeyeceği anlaşılmakta ise de, ıslahın yapıldığı 16.06.2006 tarihi öncesinde iş ilişkisi sonlanmıştır. Bu nedenle ıslah talebi doğrultusunda ihbar ve kıdem tazminatının değerlendirilmesi gerekir.

Davacı gazetecinin işe iade sonrasında eski işine başlatılmadığı ve çalışma ortamının sağlanmadığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmakla, 10.10.2005 tarihi itibarıyla davacı işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır.

Davacının gazetecilik meslek kıdemi 5 yıldan fazla olup, davalıya ait işyerinde geçen süre 5 yıldan az olsa da işyerinde çalışılan süreyle sınırlı olarak kıdem hakkı doğar. Yine ihbar tazminatı işyeri kıdemine göre 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanununun 6. maddesine göre belirlenmelidir. Dosya içinde bulunan bilirkişi raporu bu yönden bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve taleple bağlılık kuralına da uygun olarak ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmelidir. Mahkemece gerekçesiz olarak anılan isteklerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı yararına takdir edilen 550 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.