İşçiye Görevinin Tam Açıklanmaması Fesih Durumunda İhbar Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/34586
Karar No.
2008/33599
Tarihi
15.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/22/25
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVLERİNİ YAPMAMASI
HAKSIZ FESİH
ÖZET
SOMUT OLAYDA FESİH GÜNÜ DAVACININ ÇALIŞTIĞI BİRİMDE BONE TAKILMASININ İSTENDİĞİ, DAVACI VE DİĞER ÇALIŞANLARIN BONEYİ TAKMADIĞI İŞVERENİN GELİP TAKMASINI İSTEDİĞİ, DAVACI TAKMAYINCA ÇIK GİT DİYEREK İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA BONE TAKMAK İLE İLGİLİ GÖREV TANIMI YAPILMADIĞI, TAKMAMANIN DEVAMLILIK ARZ ETMEDİĞİ FESHİN HAKSIZ OLDUĞU, SAPTANDIĞINDAN KALDIKİ BU DURUMUN SADECE GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLACAĞI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA DAVACININ KIDEM, İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ YERİNE YAZILI ŞEKİLDE REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR
İş sözleşmesinin işveren tarafından hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi nedeniyle haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

KARAR : 4857 sayılı İş Kanununun 25 II- ( h ) bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu hükme bağlanmıştır.

İş görme edimi, işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının da iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi getirilebilecek sınırlamalara ve işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık oluşturmamalıdır.

1475 sayılı İş Kanununda işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmaması haklı fesih nedeni olarak sayılmış ve işçinin bu anlık durumu yeterli görülmüşken, 4857 sayılı İş Kanunu ile işçinin bu görevi yapmamakta ısrar etmesi kuralı getirilmiştir. Bu noktada işverenin hatırlatmasının ardında sadece bir kez görevi yapmama yeterli sayılmamalıdır. İşçinin görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından da devamlılık arz etmelidir.

İşverenin fesih öncesinde işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerini hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü olarak ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat yükü de işverendedir.

İşçinin görev tanımının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça öngörülmüş olması işverenin hatırlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşçiye yapılacak hatırlatmada, işçiden yapması istenen görev açık biçimde bildirilmeli ve işin tamamlanmasına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, görevin hatırlatılması yeterlidir. Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilmesi gerekmez.

İşçinin verilen görev tamamlanamamış olsa da, bir kısmını yapmış olması halinde bu davranışının nedenleri üzerinde durulmalı ve işverenin haklı fesih imkanının olup olmadığı, gerekirse uzman bilirkişilerce değerlendirilmelidir.

İşçinin çalışma koşullarında işçi aleyhine değişiklik niteliğinde olan görevlendirmelerin 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesi uyarınca işçiyi bağlamayacağı açıktır. Bu kapsamda bir görevin yerine getirilmemiş oluşu da işverene haklı fesih imkanı vermez.

Somut olayda fesih günü davacının çalıştığı birimde bone takılmasının istendiği, davacı ve diğer çalışanların boneyi takmadığı işverenin gelip takmasını istediği, davacı takmayınca çık git diyerek iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen olayda bone takmak ile ilgili görev tanımı yapılmadığı, takmamanın devamlılık arz etmediği feshin haksız olduğu, saptandığından kaldıki bu durumun sadece geçerli fesih nedeni olacağı göz önüne alındığında davacının kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.