İşverenin Sözleşmeyi Sözlü Feshetmesi İhbar Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/30863
Karar No.
2008/31116
Tarihi
17.11.2008
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/21
KAVRAMLAR
İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ
NEDENSİZ OLARAK İŞİ TERK ETMEK
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
MAZERETSİZ İŞE GELMEMEK
ÖZET
DAVACI, MAĞAZA YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU, SON YILLARDA YETİŞEN OĞLUNU İŞYERİNİN BAŞINA GETİRMEK İSTEYEN İŞVEREN TARAFINDAN 12.12.2004 TARİHİNDE ARTIK ÇALIŞMAYACAĞI SÖYLENEREK İŞTEN ÇIKARILDIĞINI, BUNUN ÜZERİNE İŞYERİNE GİTMEDİĞİNİ, DAHA SONRA TUTANAKLARIN TUTULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİR. İŞVERENCE 13.12.2004 TARİHİ VE SONRAKİ GÜNLERDE MAZERETSİZ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE 4857 SAYILI YASA M 25/LL-G GEREĞİ SÖZLEŞMENİN HAKLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİ SAVUNMUŞTUR. DAVALI TARAFINDAN BUNA İLİŞKİN TUTULAN TUTANAK İÇERİKLERİ, İMZACILARI TARAFINDAN TANIK BEYANLARI İLE DOĞRULANMIŞTIR. ANCAK DOSYA ARASINDA DAVACININ İŞVERENE GÖNDERDİĞİ 14.12.2004 TARİHLİ İHTARI BULUNMAKTADIR. BU İHTARDA İŞÇİ, 12’SİNDE SÖZLEŞMESİNİN SÖZLÜ OLARAK İŞVERENCE SONA ERDİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK DAVA KONUSU ETTİĞİ HAKLARINI TALEP ETMİŞTİR. AYRICA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE DAVACININ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DE BAŞVURDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. DAVACININ İŞYERİNDEKİ HİZMET SÜRESİ DİKKATE ALINDIĞINDA VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA GÖRE DE, NEDENSİZ OLARAK İŞİNİ VE TAZMİNAT HAKLARINI TERK ETMESİ DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNDEN, SÖZLEŞMENİN İŞVEREN TARAFINDAN 12.12.2004 TARİHİNDE SÖZLÜ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREKİRKEN REDDİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ve fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı, mağaza yöneticisi olduğunu, son yıllarda yetişen oğlunu işyerinin başına getirmek isteyen işveren tarafından 12.12.2004 tarihinde artık çalışmayacağı söylenerek işten çıkarıldığını, bunun üzerine işyerine gitmediğini, daha sonra tutanakların tutulduğunu iddia etmiştir. İşverence 13.12.2004 tarihi ve sonraki günlerde mazeretsiz devamsızlığı nedeniyle 4857 sayılı Yasa m 25/ll-g gereği sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Davalı tarafından buna ilişkin tutulan tutanak içerikleri, imzacıları tarafından tanık beyanları ile doğrulanmıştır. Ancak dosya arasında davacının işverene gönderdiği 14.12.2004 tarihli ihtarı bulunmaktadır. Bu ihtarda işçi, 12’sinde sözleşmesinin sözlü olarak işverence sona erdirildiğini belirterek dava konusu ettiği haklarını talep etmiştir. Ayrıca sözleşmesinin feshi üzerine davacının Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne de başvurduğu anlaşılmaktadır. Davacının işyerindeki hizmet süresi dikkate alındığında ve hayatın olağan akışına göre de, nedensiz olarak işini ve tazminat haklarını terk etmesi düşünülemeyeceğinden, sözleşmenin işveren tarafından 12.12.2004 tarihinde sözlü şekilde feshedildiği anlaşılmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.