İşten Çıkarılma İhbar Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/30866
Karar No.
2008/31119
Tarihi
17.11.2008
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
İŞTEN ÇIKARILMA
İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ
KIDEM TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI
ÜCRET
ÖZET
DAVACI TARAFINDAN SÖZLEŞMESİNİN, İSTEKLERİNİ MAKUL OLARAK İŞVERENE BİLDİRDİĞİ İÇİN FESHEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİR. İŞVERENCE OTOPARKTA VERİLEN GÖREVİ KABUL ETMEYEREK İŞİ BIRAKTIĞI SAVUNULMUŞTUR. YARGILAMA SIRASINDA DOSYADA TOPLANAN BİLGİLERE VE TANIK ANLATIMLARINA GÖRE, İŞYERİNDE MAĞAZA MÜDÜRÜ TARAFINDAN PERSONEL TOPLANTISI YAPILDIĞI, DAVACININ BU TOPLANTIDA SÖZ ALARAK ÜCRETLERİN DÜZENSİZ ÖDENMESİ VE İŞYERİNDE ÇIKAN YEMEKLER KONUSUNDA ELEŞTİRİDE BULUNDUĞU, FAZLA ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞI ÜCRETLERİNİ TALEP ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. DAVACININ TOPLANTIDA BU TARZDA KONUŞTUĞU DAVALI TANIĞINCA DA DOĞRULANMIŞTIR. OLAYLARIN GELİŞİMİNE GÖRE, BUNUN ÜZERİNE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN DAVACININ, NEDENİNİ SORMAK ÜZERE YANINA GİTTİĞİ İŞVEREN YETKİLİSİ TARAFINDAN SÖZLÜ OLARAK İŞTEN ÇIKARILDIĞI KABUL EDİLMELİDİR. 5 YILIN ÜZERİNDE AYNI İŞYERİNDE HİZMETİ BULUNAN DAVACININ TAZMİNAT HAKLARINI BIRAKARAK İŞTEN AYRILMASI DA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMAKTADIR. BU NEDENLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREKİRKEN REDDİ YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti genel tatil, izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı tarafından sözleşmesinin, isteklerini makul olarak işverene bildirdiği için feshedildiği iddia edilmiştir. İşverence otoparkta verilen görevi kabul etmeyerek işi bıraktığı savunulmuştur. Yargılama sırasında dosyada toplanan bilgilere ve tanık anlatımlarına göre, işyerinde mağaza müdürü tarafından personel toplantısı yapıldığı, davacının bu toplantıda söz alarak ücretlerin düzensiz ödenmesi ve işyerinde çıkan yemekler konusunda eleştiride bulunduğu, fazla çalışmalarının karşılığı ücretlerini talep ettiği anlaşılmaktadır. Davacının toplantıda bu tarzda konuştuğu davalı tanığınca da doğrulanmıştır. Olayların gelişimine göre, bunun üzerine görev yeri değiştirilen davacının, nedenini sormak üzere yanına gittiği işveren yetkilisi tarafından sözlü olarak işten çıkarıldığı kabul edilmelidir. 5 yılın üzerinde aynı işyerinde hizmeti bulunan davacının tazminat haklarını bırakarak işten ayrılması da hayatın olağan akışına uymamaktadır. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi yönünde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3- Dosyaya sunulan imzalı bordrolarda çalışılmış hafta tatili günleri ile genel tatil günlerinin zamlı ücret ödemeleri yer almamaktadır. Bu alacak isteklerinin de usulüne uygun olarak hesaplatılarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.