İşçinin Kendine Çıkar Sağlaması Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/39130
Karar No.
2011/50159
Tarihi
28.12.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/25
KAVRAMLAR
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ
İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMA
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ÖZET
DAVACI İŞÇİNİN YASAK OLMASINA RAĞMEN KENDİ DİGİTÜRK ÜYELİĞİNE PROMOSYON TANIMLAYARAK KENDİSİNE ÇIKAR SAĞLADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. DAVACININ BU DAVRANIŞI DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN BİR EYLEM OLUP, DAVACI İŞÇİ İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR. DAVALININ İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ HAKLIDIR. HAKLI FESİH NEDENİYLE DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİ GEREKİRKEN KABULÜ HATALIDIR.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosya içeriğinde toplanan delillere göre davacı işçinin yasak olmasına rağmen kendi Digitürk üyeliğine promosyon tanımlayarak kendisine çıkar sağladığı anlaşılmaktadır.

Davacının bu davranışı doğruluk ve bağlılığa uymayan bir eylem olup, davacı işçi işverenin güvenini kötüye kullanmıştır. Davalının işçinin iş akdini feshi haklıdır. Haklı fesih nedeniyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.