Kıdem Tazminatında Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/39160
Karar No.
2011/50165
Tarihi
28.12.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
HAKLI FESİH
ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ
KIDEM TAZMİNATI
ÖZET
DAVACI İŞÇİNİN BAHSE KONU HAKLI FESİH NEDENİ, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRSA DA İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEZ. MAHKEME’CE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÇALIŞMA SÜRESİ, DAVACI TANIKLARININ BEYANLARINA GÖRE BELİRLENMİŞTİR. DAVALI TANIKLARININ KONUYA İLİŞKİN BİR BEYANI BULUNMAMAKTADIR. ÖTE YANDAN, DAVACININ KEŞİDE ETTİĞİ ÜSKÜDAR 6.NOTERLİĞİNE AİT İHTARNAMEDE, DAVACININ ÇALIŞMA SÜRESİ BAŞLANGICI OCAK 2002 OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. DAVACININ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN DAVALI TANIKLARININ BEYANLARI ALINMALI VE DAVACI TARAFA SÖZ KONUSU İHTARNAMEDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ BAŞLANGICI HAKKINDAKİ YAZILI BEYANI GÖSTERİLEREK DİYECEKLERİ SORULUP TÜM DİĞER DELİLLER İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULARAK SONUCUNA GÖRE ÇALIŞMASI SÜRESİNİN TESPİTİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, milli bayram tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2- Uyuşmazlık, feshin hukuki niteliği ve çalışma süresine ilişkindir.

Davacının ücretinin düşürülmesi nedeni ile işyerini terk ettiği ve iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Davacı işçinin bahse konu haklı fesih nedeni, kıdem tazminatına hak kazandırsa da ihbar tazminatına hükmedilemez.

Mahkeme’ce kıdem tazminatına esas çalışma süresi, davacı tanıklarının beyanlarına göre belirlenmiştir. Davalı tanıklarının konuya ilişkin bir beyanı bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının keşide ettiği Üsküdar 6.Noterliğine ait ihtarnamede, davacının çalışma süresi başlangıcı Ocak 2002 olarak belirtilmiştir.

Davacının çalışma süresine ilişkin davalı tanıklarının beyanları alınmalı ve davacı tarafa söz konusu ihtarnamedeki çalışma süresi başlangıcı hakkındaki yazılı beyanı gösterilerek diyecekleri sorulup tüm diğer deliller ile birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre çalışması süresinin tespiti gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.