Devamsızlık Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/29770
Karar No.
2011/48974
Tarihi
21.12.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
6100-HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU/31
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
TANIK BEYANI
İŞÇİLİK ALACAKLARI
ÖZET
DAVACI, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. DOSYA KAPSAMINDAKİ DELİL DURUMU GEREK AKDİN FESHİNİN HAKLI NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞI BU BAĞLAMDA DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARINA HAK KAZANIP KAZANMADIĞI, FAZLA ÇALIŞMASI BULUNUP BULUNMADIĞI, GENEL TATİL VE HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI HUSUSLARINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN YETERSİZ GÖRÜLMEKTEDİR. BU NEDENLE MAHKEMECE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN DÜZENLEMESİ DE NAZARA ALINARAK TARAFLARDAN UYUŞMAZLIĞI AYDINLATACAK BEYAN ALINMASI GEREKİRSE TEKRAR TANIK ANLATIMLARINA BAŞVURULMASI SURETİYLE TARAFLAR ARASINDAKİ ÇEKİŞME KONUSU HUSUSLARIN AYDINLATILMASI SAĞLANARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılardan G… A… İnş. Tic. Ltd. Şti. ile A… İnş. Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı G… A… İnş. Ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd.Şti. vekili, dosyaya cevap dilekçesi sunmamasına karşın yargılama aşamasında sunduğu devamsızlık tutanakları, fesih bildirimi ile davacının devamsızlık yapması sonucu akdin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davalı G… A… İnş. Ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd.Şti. vekili temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, akdin feshinde işverenin haklı nedene dayanıp dayanmadığı, bu bağlamda davacı işçinin kıdem ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmayacağı, yine fesihten bağımsız olarak dava konusu edilen fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerini hak edip etmediği noktalarında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı somut bir olgudan bahsetmeksizin akdin davalı tarafça haksız feshedildiğini ileri sürmüştür.

Davalı dosyaya 22-24-25-26-28-29-30.4.2003 ve 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-13-5.2003 devamsızlık tutanakları sunmuş ve akdin devamsızlık haklı nedeniyle feshedildiği savunmuştur.

Davacı tanıkları akdin feshine dair bilgileri olmadığını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları da devamsızlığa sebep teşkil edebilecek herhangi bir somut vakıadan bahsetmeksizin genel ifadelerle davacının işi bıraktığını belirtmekle yetinmişlerdir.

Taraf tanıklarının ifadeleri mesai saatleri,hafta tatilleri ve genel tatillerde çalışma olup olmadığı hususlarında da çelişmektedir ki bilirkişi de bu beyanlar karşısında tam bir kanaate ulaşamamış ve takdiri Mahkemeye ait olmak üzere hesaplama yapma yoluna gitmiştir.

Mahkemece bilirkişi raporuna atıfla akdin işverence feshedildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle hüküm kurulmasına karşın bu tespitin gerekçeleri açık bir şekilde ortaya konmamıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun hakimin davayı aydınlatma ödevi başlıklı 31. maddesinde “Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan tespitler karşısında dosya kapsamındaki delil durumu gerek akdin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı bu bağlamda davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı gerekse de fazla çalışması bulunup bulunmadığı,genel tatil ve hafta tatillerinde çalışıp çalışmadığı hususlarında değerlendirme yapılması için yetersiz görülmektedir.

Bu nedenle Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun yukarıda anılan düzenlemesi de nazara alınarak taraflardan uyuşmazlığı aydınlatacak beyan alınması gerekirse tekrar tanık anlatımlarına başvurulması suretiyle taraflar arasındaki çekişme konusu hususların aydınlatılması sağlanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.