İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/10653
Karar No.
2010/10401
Tarihi
25.10.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/77
KAVRAMLAR
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETDEN DOĞAN TAZMİNAT
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİRKİŞİLERİ
KUSUR RAPORU
ÖZET
DAVACI, İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. MAHKEMECE YAPILACAK İŞ; İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINDA UZMAN BİLİRKİŞİLERE KONUYU YENİDEN YUKARIDA AÇIKLANDIĞI BİÇİMDE İNCELETMEK, VERİLEN RAPOR DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK VE SONUCA GÖRE KARAR VERMEKTEN İBARETTİR
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Filiz Ekizoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Zararlandırıcı olaya maruz kalan davacı, olay günü işyerinde, harç karma işinde çalışırken meydana gelen patlama sonucu %79 oranında meslekte kazanma gücünü yitirmiştir.

İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işverenin, işyerinde işçilerin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanununun 77.maddesinin açık buyruğudur.

17.06.2008 günlü bilirkişi raporunda; olayda %100 oranında kötü tesadüf ve kaçınılmazlığın etkili olduğu belirtilmiştir.

Oysa, hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişiler, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşulları gözönünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususları ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları anlaşılmaktadır.

Özellikle olayın meydana geldiği bölümün daha önce polyester atölyesi olarak kullanıldığı,zeminin beton ve toprak doldurularak sıkıştırıldığı,olayın bu bölümde yapılan harç karma işlemi nedeni ile toprakta sıkışan polyester artıklarının etkisi ile meydana geldiği göz önüne alındığında; davalı işverenin asli kusuru yanında daha küçük bir oranda aksi tesadüf ve kaçınılamazlığın etkisinden söz edilebilir.

Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşulları içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Mahkemece yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Ayrıca davacının olay nedeni ile %54 den % 79 oranına varan malüliyeti nedeni ile görme yeteneğini büyük ölçüde yitirdiği göz önüne alındığında hüküm altına alınan manevi tazminatın da az olduğu olay nedeni ile uğranılan elem ve ızdırabı karşılamaktan uzak olduğu da söz götürmez.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın ve özellikle,inandırıcı güç ve nitelikte olmayan. 77.maddenin öngördüğü koşulları içermeyen kusur raporunu hükme dayanak almak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların öteki itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.