İş Kazası Sonucu Gelir Bağlanması

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/12771
Karar No.
2010/17416
Tarihi
23.12.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/19/52
KAVRAMLAR
İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
GELİR VE MALULİYET KONULARI
İŞ KAZASI KOLUNDAN GELİR BAĞLANMASI İSTEMİ
ÖZET
506 SAYILI YASANIN 19. VE DEVAMI MADDELERİNE DAYALI, 16.09.1996 TARİHLİ İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN TESPİTİ VE İŞ KAZASI KOLUNDAN GELİR BAĞLANMASI İSTEMİNE İLİŞKİN OLDUĞU HALDE; MAHKEMECE, ANILAN GELİR VE MALULİYET KONULARI BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAK SURETİYLE, DAVA KONUSU İSTEM, MALULİYET AYLIĞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEREK VE BOZMANIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEKSİZİN, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR
Dava, 16.09.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti ile, sürekli iş göremezlik geliri bağlanarak, ödenmeyen sürekli iş göremezlik gelirlerinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, uyulan bozma ilamı doğrultusunda yapılan yargılama ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Şerafettin Özyürür tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 16.09.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti ile, sürekli iş göremezlik geliri bağlanarak, ödenmeyen sürekli iş göremezlik gelirlerinin tahsili istemine ilişkin olan davada; uyulan bozma ilamı doğrultusunda yapılan yargılama ile; davanın reddine karar verilmiş ise de, mahkemenin hükmü eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olduğu gibi, Dairemizin 03.05.2007 günlü bozma kararının gereği de yerine getirilmemiştir.

İş kazası nedeniyle, sürekli iş göremezlik durumuna girerek iş kazası kolundan sürekli iş göremezlik geliri bağlanması konusu ile, malullük sigortasından yararlanarak maluliyet aylığı bağlanması konuları birbirinden farklı olup; ilki, 506 sayılı Yasanın 19. ve devamı maddelerinde düzenlenirken, ikincisi ise, aynı yasanın 52.ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.Nitekim, davacıya 01.07.1999-01.06.2003 tarihleri arası dönemde bağlanan ve bilahare kontrol kaydı üzerine kesilen aylık, anılan yasanın 52.ve devamı maddelerinde düzenlenen maluliyet aylığıdır.

İşbu davanın konusu ise, 506 sayılı Yasanın 19. ve devamı maddelerine dayalı, 16.09.1996 tarihli iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti ve iş kazası kolundan gelir bağlanması istemine ilişkin olduğu halde; mahkemece, anılan gelir ve maluliyet konuları birbirine karıştırılmak suretiyle, dava konusu istem, maluliyet aylığı çerçevesinde değerlendirilerek ve bozmanın gereği yerine getirilmeksizin, davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş;ayrıntıları Dairemizin 03.05.2007 tarih ve 16981/6815 sayılı bozma ilamında belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak araştırma ve inceleme sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 23.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.