İşyerinde Kavga Etmek İhbar Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/31168
Karar No.
2008/32289
Tarihi
26.11.2008
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/24/25/84
KAVRAMLAR
İŞYERİNDE KAVGA
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ
SATAŞMA NEDENİYLE İŞVERENİN FESHİ
İŞÇİLİK ALACAKLARI
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ALACAKLARIN ÖDENMESİ
ÖZET
DAVACININ İŞYERİNDE DİĞER BİR İŞÇİ İLE KAVGA ETTİĞİ KONUSUNDA TARTIŞMA BULUNMAMAKTADIR. ÖTE YANDAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ EKİNDE DAVALI VEKİLİNCE SUNULAN HİZMET DÖKÜM BELGESİNDEN DAVACI İLE KAVGA EDEN DİĞER İŞÇİNİN DE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. İŞYERİNDE MEYDANA GELEN KAVGANIN İŞYERİNDE BULUNAN GEREK ÇALIŞANLARIN GEREK MÜŞTERİLERİN HUZURUNU BOZACAĞI TABİİDİR. ŞU DURUMDA İŞVEREN TARAFINDAN DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SATAŞMA NEDENİYLE FESHİ HAKLI OLUP KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE KABULÜ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, ücret, milli bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi, dava dışı bilgi işlemden sorumlu iş yeri çalışanı İbrahim Güçlü ile işyerinden ayrılma saati ile ilgili aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü kavgada kendisinin bacağından bıçakla yaralandığını, aldığı istirahat dönüşü işbaşı yapmak istediğinde işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, kavgada kusurunun bulunmadığını, feshin haksız olduğunu iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı işveren ise davacının iş yeri çalışanı ile kavga ederek işyerinde çalışanlarla müşterilerin huzurunu bozduğundan haklı olarak iş sözleşmesine son verdiklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece kavgaya ilişkin işveren tarafından tutulan tutanağın kavganın İş Kanunun 25/ II. Maddesinde gösterilen nitelik ve ağırlıkta olup olmadığının tespiti için yetersiz olduğu, işverenin davacı ile kavga eden diğer işçinin iş sözleşmesinin de feshedildiğini ispatlayamadığı gerekçesi ile feshin haksız olduğunun kabulü ile dava konusu istekleri hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 25 /II-d maddesinde, işçinin işverene veya işverenin başka işçisine sataşması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi işverene İş K. 24/II-d maddesi uyarınca haklı fesih imkanı verir.

Davacının işyerinde diğer bir işçi ile kavga ettiği konusunda tartışma bulunmamaktadır. Öte yandan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde davalı vekilince sunulan hizmet döküm belgesinden davacı ile kavga eden diğer işçinin de iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. İşyerinde meydana gelen kavganın işyerinde bulunan gerek çalışanların gerek müşterilerin huzurunu bozacağı tabiidir. Şu durumda işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin sataşma nedeniyle feshi haklı olup kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.