İşe İade Başvurusu

İşçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içerisinde işverene işe başlamak için müracaat etmek durumundadır. (İş K. Mad.21/5) İşçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içerisinde işverene başvurmazsa, geçersiz feshin sonuçlarından yani, işe iadeden, iş güvencesi tazminatından ve en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer haklarını isteme hakkından yararlanamayacaktır. Ancak bu durumda işçi, koşulların var olması halinde İş Kanunundan doğan diğer haklarını (kıdem , ihbar tazminatı vs.) işverenden talep edebilecektir.
Kesinleşen mahkeme kararını tebellüğ eden işçinin işverene başvurusu herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fiilen yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilir. Ancak ispatın kolay olması açısından her zaman yazılı başvuru yapılmalıdır.
Kararın kesinleşmesinden sonra on iş günü içerisinde işçinin işe başlama başvurusunu alan işveren bir aylık süre içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşçi, işveren tarafından bir aylık süre içerisinde işe başlatılmazsa, işveren iş güvencesi tazminatını ve en çok dört ayla sınırlı ücret tutarındaki tazminatı işçiye ödemekle yükümlüdür. İşçi işveren tarafından bir aylık süre içerisinde işe başlatılırsa, iş güvencesi tazminatı olarak adlandırdığımız 4-8 aylık tutarındaki tazminat ödenmeyecek, buna karşın en çok 4 ay ile sınırlı olan çalıştırılmayan döneme ilişkin ücret ödenecektir.