İşverenin Haklı Fesih Nedenini Süresi İçinde Kullanmaması İşe İade

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/41845
Karar No.
2010/36825
Tarihi
09.12.2010
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/26
KAVRAMLAR
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE
GÜVEN İLİŞKİSİNİN ZEDELENMESİ
İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ
FESİH HAKKININ KULLANILMASI
ÖZET
DAVACININ ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞ YERİNİN AKİBETİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN GÖNDERMİŞ OLDUĞU ANLAŞILAN MESAJ İÇERİĞİNDE İŞYERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, İŞ BARIŞINI BOZAN İFADELER YER ALMADIĞI, FESHE GEREKÇE YAPILAN EYLEMDEN DAVALI İŞVERENİN 6.1.2009 TARİHİNDE HABERDAR OLDUĞU HUSUSUNUN DAVALI TARAFIN CEVAP DİLEKÇESİ VE FESİH BİLDİRİMİNE DAİR BELGE İÇERİĞİYLE SABİT OLDUĞU, DAVACININ 15.1.2009 DA SAVUNMASININ ALINARAK 16.1.2009 TARİHİNDE İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ, BU HALİYLE 4857 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNDEKİ 6 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE FESİH HAKKININ KULLANILMADIĞI ANLAŞILMAKLA DAVANIN KABÜLÜ YERİNE REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALI OLMAKLA 4857 SAYILI İŞ YASASININ 20/3 MADDESİ UYARINCA DAİREMİZCE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KARAR VERİLMİŞTİR
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili davacının çalıştığı şirketin kapatılacağı yönündeki söylentilerden etkilenerek fabrikanın kapanması halinde ailesinin geçimini nasıl sağlayacağı endişesini taşımış olması nedeniyle 9 arkadaşı ile 20.11.2008 tarihinde fabrikanın geleceği konusunda net bir bilgi almak adına Başbakanlık iletişim merkezine bir elektronik posta göndermiş olduğunu, bu elektronik posta sebebiyle davacının yönetim aleyhine bir dilekçe verdiğinin tespit edildiği gerekçesi ile savunmasının istendiğini, aynı tarihte yazılı olarak sunulan savunması kabul edilmeyen davacının iş akdinin 16.01.2009 tarihi itibariyle ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedildiğini, feshe gerekçe gösterilen elektronik posta içeriğinde yönetim ve fabrikanın işleyişi ile ilgili en ufak bir şikayet ya da müvekkili aleyhine değerlendirilecek hiçbir hususun bulunmadığını belirterek davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; işverence 1.6.2009 da şirket devralındıktan sonra geçmişe yönelik yapılan araştırmada şirket aleyhine dilekçe verildiği anlaşılınca davacı hakkında soruşturma açıldığını, açılan soruşturmada davacının yaptıklarını kabul ettiğini, iş akdinin haklı ve usulüne uygun olarak feshedilmiş olduğunu belirterek davanın reddi gerekeceğini savunmuştur.

Mahkemece; davacı kendi adına gönderdiği mesaj ile bilgi edinme hakkını kullanmakta ise de; diğer çalışanların adına davacı tarafından gönderildiği anlaşılan mesajlardan bu şahısların haberdar olmadığı, bu eylem sebebiyle davacı ile işveren ve aynı bölümde çalışan diğer işçiler arasındaki güven ilişkisinin zedelenmiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.

Dosya kapsamına göre; davacının çalışmakta olduğu iş yerinin akibeti hakkında bilgi almak için göndermiş olduğu anlaşılan mesaj içeriğinde işyerini küçük düşürücü, iş barışını bozan ifadeler yer almadığı, feshe gerekçe yapılan eylemden davalı işverenin 6.1.2009 tarihinde haberdar olduğu hususunun davalı tarafın cevap dilekçesi ve fesih bildirimine dair belge içeriğiyle sabit olduğu, davacının 15.1.2009 da savunmasının alınarak 16.1.2009 tarihinde iş akdinin feshedildiği, bu haliyle 4857 sayılı Kanunun 26. maddesindeki 6 günlük süre içerisinde fesih hakkının kullanılmadığı anlaşılmakla davanın kabülü yerine reddine karar verilmesi hatalı olmakla 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yapmış olduğu 34.40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100.00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak, 09.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.