Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/3332
Karar No.
2010/8523
Tarihi
15.07.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/43/44
2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/92
KAVRAMLAR
MURİSİN TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
YARGILAMA MASRAFLARI
ÖZET
DAVACILAR MURİSİNİN, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. 2918 SAYILI YASANIN 92.MADDESİ UYARINCA DAVALI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MANEVİ TAZMİNATLA SORUMLULUKLARINI GEREKTİRECEK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU DEĞİLDİR. MADDİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN BU TÜR, TAZMİNAT DAVALARI NİTELİKÇE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİNDİR. BU BAKIMINDAN TAZMİNAT BELİRLENİRKEN MALÜLİYET ORANI, KUSUR ORANI VE KANUNİ NEDENLER İNDİRİLDİKTEN SONRA EN SON SOSYAL SİGORTALAR TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ SURETİYLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ YARGITAYIN YERLEŞMİŞ GÖRÜŞLERİNDENDİR. OYSA TAZMİNAT HESAPLANIRKEN ÖNCE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ VE DAHA SONRA BK.43 VE 44 MADDESİ UYARINCA İNDİRİM YAPILARAK FAZLA MİKTARDA TAZMİNATIN HESAPLANDIĞI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YARGILAMA MASRAFLARINDAN SORUMLULUĞUNUN MADDİ TAZMİNAT VE POLİÇE LİMİTİYLE SORUMLU OLDUĞU GÖZ ARDI EDİLEREK TÜM YARGILAMA MASRAFLARINDAN SORUMLU TUTULMALARI DA USUL VE YASAYA AYKIRIDIR
Davacılar murisinin, trafik iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan Ankara Sigorta AŞ. Ve Axa Oyak Sigorta vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-Dava, trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının eş ve çocuğu için maddi ve manevi ,anne ,baba ve kardeşler için manevi tazminata karar verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacıların miras bırakanının öldüğü iş kazasında davalı işverenin %25,,Otobüs sahibi ve sürücüsü Hüseyin Hilmi Alioğlunun %25 oranında kusurlu olduğu 34 … … plaka sayılı otobüsün davalılardan Ankara Sigorta A.Ş. tarafından sigorta edildiği ,kazaya karışan 42 … … plaka sayılı araç sürücüsü Mehmet K.’ın %50 oranında kusurlu olduğu bu aracında davalı Axa Oyak A.Ş tarafından sigorta edildiği ölen sigortalı Serdal Özken’in ise kusursuz olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Karar kazaya karışan araçların sigorta şirketleri olan Axa Oyak A.Ş ve Ankara Sigorta A.Ş vekillerince temyiz edilmiştir.

Mahkemece hüküm altına alınan maddi ve manevi zarardan davalılar sigorta şirketleri Ankara Sigorta A.Ş.’ve Axa Oyak A.Ş’nin poliçedeki limitleri sınırları içinde kalmak kaydıyla müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına hükmedilmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 91.maddesi ile işletene ,sorumlulukların sağlanması amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü getirilmiş 97.madde ise zarara neden olan aracın zorunlu mali sorumluk sigortacısına karşı da zarar görenin doğrudan talep ve dava hakkı bulunduğu belirtilmiştir.Ancak,zorunlu trafik sigortacısının zarardan sorumluluğu 93. madde gereğince belirlenen teminat miktarı ile sınırlıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98, 99 ve 108 .maddeleri ile Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 12,13 ve 14. maddelerinde yazılı şekilde bir başvurunun varlığına karşın gerekli ödemenin yapılmaması halinde,davalı şirketin anılan düzenlemede öngörülen 8 iş günlük yasal sürenin sonunda temerrüde düşeceği öngörülmüştür.

Yine Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesinde “zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar” düzenlenmiş maddenin f bendinde “manevi tazminat taleplerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacağı belirtilmiştir.

Somut olayda 2918 sayılı Yasanın 92. maddesi uyarınca davalı sigorta şirketlerinin manevi tazminatla sorumluluklarını gerektirecek şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Öte yandan davalı Axa Oyak A.Ş., düzenlemiş olduğu poliçenin azami teminat limitinin 60.000.TL olduğunu şirketin yaptırdığı aktüerya neticesi ölenin eşi davacı Selma ‘nın kendi adına ve davacı oğlu Arda adına toplam 58.563 TL alarak bu davalı yönünden davadan feragat ettiğini belirterek ödeme ve ferağat belgesi sunmuş yapılan hesap incelemesinde de bu ödemeler bilirkişi tarafından düşülmüş olmasına rağmen kararda bu davalı yönünden de poliçedeki miktarla sınırlı olmak üzere tazminatla sorumlu tutulması doğru olmamıştır.

Ayrıca maddi tazminat yönünden bu tür, tazminat davaları nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan zararların giderilmesine ilişkindir. Bu bakımından tazminat belirlenirken malüliyet oranı, kusur oranı ve kanuni nedenler indirildikten sonra en son Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan peşin sermaye değerinin indirilmesi suretiyle tazminatın belirlenmesi gerektiği Yargıtayın yerleşmiş görüşlerindendir. Oysa tazminat hesaplanırken önce Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bağlanan peşin sermaye değeri ve daha sonra BK.43 ve 44 maddesi uyarınca indirim yapılarak fazla miktarda tazminatın hesaplandığı ve sigorta şirketlerinin yargılama masraflarından sorumluluğunun maddi tazminat ve poliçe limitiyle sorumlu olduğu göz ardı edilerek tüm yargılama masraflarından sorumlu tutulmaları da usul ve yasaya aykırıdır.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 15.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.