Trafik Kazası Tazminat

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/2606
Karar No.
2010/3934
Tarihi
27.04.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/46
6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1281
KAVRAMLAR
MADDİ TAZMİNAT
TRAFİK KAZASI
ÖZET
DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU BULUNMADIĞI, KAZA SONRASINDA % 100 İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI GEREKÇESİ İLE DAVANIN KABULÜNE, 80.000,00 TL’NİN TEMERRÜD TARİHİ OLAN 17.03.2008’DEN İTİBAREN İŞLEYECEK FAİZİ İLE DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMİŞ, HÜKÜM, DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMİŞTİR
Taraflar arasındaki tazminat davası yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde, sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kaza sonucunda müvekkilinin yaralandığını ileri sürerek, ıslah dilekçesi ile 80.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı vekili, müvekkilinin kanıtlanan zarardan limitle sorumlu olduğunu, temerrüde düşürülmediğini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının müterafik kusuru bulunmadığı, kaza sonrasında % 100 iş gücü kaybına uğradığı gerekçesi ile davanın kabulüne, 80.000,00 TL’nin temerrüd tarihi olan 17.03.2008’den itibaren işleyecek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı sigorta şirketi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA aşağıda dökümü yazılı 3.672,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı sigorta şirketinden alınmasına, 27.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.