Trafik Kazası Sonucu Maddi Tazminat

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/4145
Karar No.
2010/7306
Tarihi
27.09.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/41
3095-KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN/1
KAVRAMLAR
TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ TAZMİNAT
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
GERÇEK ZARAR
ÖZEL ARAÇ
ÖZET
DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISI OLUP, ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISI ANCAK KAZAYA UĞRAYAN KARŞI ARAÇTAKİ GERÇEK ZARARLARDAN SORUMLUDUR. SOMUT OLAYDA, MOTOSİKLETİN HURDA HALİYLE DAVACIDA KALMASINA VE YUKARIDA AÇIKLANAN İLKEYE GÖRE, GERÇEK ZARARIN TAZMİNİ VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAMAK AÇISINDAN, ARAÇ TAM HASARLI ( PERT ) KABUL EDİLEREK ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN HURDA DEĞERİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA, KALAN MİKTARA GÖRE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU OLMADIĞINDAN, HÜKMÜN HER İKİ DAVALI YARARINA BOZULMASI GEREKMİŞTİR. DAVALI O… A.Ş. VEKİLİNİN FAİZE İLİŞKİN TEMYİZİNE GELİNCE, DAVAYA KONU ZARAR VEREN ARAÇ ÖZEL ARAÇ OLDUĞUNDAN, SOMUT OLAYDA UYGULANMASI GEREKEN TEMERRÜT FAİZİ YASAL FAİZDİR. KAZA TARİHİNE GÖRE 3095 SAYILI YASA 1. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi. Gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı sigortaca kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılan ve diğer davalıya ait olan aracın, müvekkilinin motosikletine çarparak motosiklette 16.917,00 TL maddi hasar oluştuğunu ileri sürerek, bu meblağın reeskont faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı O… A.Ş. vekili, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Sigorta vekili, davacının ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğini, talebin fazla olduğunu ve temerrüde düşürülmediklerini savunmuştur.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, davalı sigortanın zorunlu ve ihtiyari mali sorumluluk sigortaları kapsamında sorumluluğu dikkate alındığında, davanın kısmen kabulüne, 16.430,27 TL’nin reeskont faiziyle davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

1- ) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı sigorta vekilin aşağıdaki ( 2 ) ve davalı O… A.Ş. vekilinin her iki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- ) Dava, trafik kazası sonucu meydana gelen maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketi kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olup, zorunlu mali sorumluluk sigortacısı ancak kazaya uğrayan karşı araçtaki gerçek zararlardan sorumludur.

Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerine yaklaşan, aşan ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporlarında, hasar gören karşı araç motosikletin güncel piyasa değerinin 17.000,00 TL ve hurda ( sovtaj ) değerinin 8.000,00 TL olduğu belirlenmiş, bununla beraber araçta 16.430,27 TL hasar olduğu belirtilerek, bunun tahsiline karar verilmiştir.

Somut olayda, motosikletin hurda haliyle davacıda kalmasına ve yukarıda açıklanan ilkeye göre, gerçek zararın tazmini ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamak açısından, araç tam hasarlı ( pert ) kabul edilerek aracın piyasa değerinden hurda değeri düşüldükten sonra, kalan miktara göre tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından, hükmün her iki davalı yararına bozulması gerekmiştir.

3- ) Davalı O… A.Ş. vekilinin faize ilişkin temyizine gelince, davaya konu zarar veren araç özel araç olduğundan, somut olayda uygulanması gereken temerrüt faizi yasal faizdir. Mahkemece, kaza tarihine göre 3095 sayılı yasa 1. maddesinde öngörülen yasal faize hükmedilmesi gerekirken, temerrüt faizi olarak reeskont faizine hükmedilmesi de doğru görülmediğinden hükmün bu nedenle davalı O… A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda, 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle her iki davalı vekilinin ve 3 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı O… A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 27.09.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.