Trafik Kazası Rücu (Dönme) Davası

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/774
Karar No.
2010/5626
Tarihi
17.06.2010
İLGİLİ MEVZUAT
2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/95.2
KAVRAMLAR
RÜCUEN TAZMİNAT
TRAFİK KAZASI
AĞIR KUSUR
KUSUR
ÖZET
SİGORTACININ, SİGORTA ETTİRENE, GENEL ŞARTLARININ 4/A BENDİNE DAYALI OLARAK RÜCU EDEBİLMESİ İÇİN KARŞIT VEYA AĞIR KUSUR HALİNİN VARLIĞI GEREKLİDİR. AĞIR KUSUR KAVRAMI BİR ÖZEL HUKUK KAVRAMI OLUP, KASIT OLMAMAKLA BİRLİKTE KASTA YAKIN BİR KUSURUN MEVCUDİYETİNİ İFADE EDER. HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVALININ TAŞIT GİREMEZ LEVHASINA RAĞMEN DİKKATSİZ BİR ŞEKİLDE SEYRİ SIRASINDA VASITANIN GİDİŞ İSTİKAMETİNE GÖRE, YOLUN SAĞ TARAFINDAN KAVŞAĞA GİREN 3. KİŞİYE AİT ARAÇ İLE ÇARPIŞMASI ŞEKLİNDE KABUL EDİLEN OLAYA, BU OLUŞUM ŞEKLİ İÇİNDE DAVALI SÜRÜCÜNÜN TAM KUSURLU OLDUĞU, ANCAK YUKARIDA DEĞİNİLEN NİTELİKTE AĞIR KUSURLU OLMADIĞININ KABULÜ GEREKMEKTEDİR. OLAYDA AĞIR KUSUR HALİNİN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE RÜCU DAVASININ SİGORTALI DAVALI YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; karar da yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete trafik sigortalı, davalıya ait aracın “taşıt giremez” levhası bulunan taşıtların giremediği alana girip dava dışı 3. kişinin aracına çarparak hasarlandığını. 2.849,16 TL hasar bedelinin zarar gören 3. kişiye ödendiğini, davalının olayda %100 kusurlu olduğunu belirterek 2.849, 16 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili kusuru kabul etmediğini, ZMMS genel şartlarında sigorta ettirene rücu edilebilecek hallerin sayıldığını, bunlar arasında sigorta ettirenin kastı veya ağır kusuru neticesinde meydana gelen hasarlardan dolayı sigortalıya rücu edilebileceğinin belirtildiğini, davaya konu kazada müvekkilinin kastı olmadığı gibi ağır kusurununda bulunmadığını bu nedenle rücu şartlarının oluşmadığını, hasar miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2.770 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, ZMSS sözleşmesine dayanılarak 2918 sayılı KTK’nun 95/2 ve ZMSS Genel Şartlarının 4/a bendine göre sigortalı aleyhine açılan rücuan tazminat istemine ilişkindir. Sigortacının, sigorta ettirene, genel şartlarının 4/a bendine dayalı olarak rücu edebilmesi için karşıt veya ağır kusur halinin varlığı gereklidir. Ağır kusur kavramı bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun mevcudiyetini ifade eder.

Bu açıklamalar altında somut olaya baktığımızda hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı Sait B.’nin taşıt giremez levhasına rağmen dikkatsiz bir şekilde seyri sırasında vasıtanın gidiş istikametine göre, yolun sağ tarafından kavşağa giren 3. kişiye ait araç ile çarpışması şeklinde kabul edilen olaya, bu oluşum şekli içinde davalı sürücünün tam kusurlu olduğu, ancak yukarıda değinilen nitelikte ağır kusurlu olmadığının kabulü gerekmektedir. Buna göre, olayda ağır kusur halinin bulunmadığı gerekçesiyle rücu davasının sigortalı davalı Sait B. yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, tam kusur kavramına yanlış anlam verilerek yazılı olduğu biçimde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilin sair temyiz itirazlarının reddine. 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Sait B. vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Sait B.’ye geri verilmesine, 17.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.