Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/6824
Karar No.
2010/14152
Tarihi
01.11.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/41
KAVRAMLAR
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT
KUSUR DURUMU
TAZMİNAT DAVASI
ÖZET
DAVACIYA AİT ARACIN, DAVALI TARAFINDAN KULLANILIRKEN, DAVALININ KUSURU NETİCESİNDE KARIŞTIĞI TRAFİK KAZISI NETİCESİNDE, DAVA DIŞI ŞAHISLAR TARAFINDAN DAVALIYA KARŞI AÇILAN DAVA SONUCUNDA, DAVACININ ÖDEDİĞİ TAZMİNATIN DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ İLE ELDEKİ DAVANIN AÇILDIĞI, MAHKEMECE DAVALININ OLAYDAKİ KUSURU DİKKATE ALINARAK DAVACININ ÖDEDİĞİ TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILARAK HÜKÜM KURULDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. DOSYA KAPSAMINDAN ANLAŞILDIĞI ÜZERE DAVACININ ÖDEDİĞİ BEDELİN DAVALININ KUSUR ORANINA GÖRE BELİRLENEN TAZMİNATIN FAİZİ İLE ÖDENMESİNDEN İBARETTİR. MAHKAMECE AYRICA KUSUR İNDİRİMİ DİKKATE ALINARAK HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 61 … … plakalı aracın maliki olduğunu, aracın davalı tarafından kullanılırken karıştığı trafik kazası neticesinde, dava dışı üçüncü şahıslar tarafından açılan dava neticesinde araç maliki olarak aleyhinde tazminata hükmedildiğini, hükmedilen tazminatı 25.500,00 TL olarak ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek ödediği bedelin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, ödenen bedelin tümünün kendisinden istenilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 15.300,00 TL’nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacıya ait aracın, davalı tarafından kullanılırken, davalının kusuru neticesinde karıştığı trafik kazısı neticesinde, dava dışı şahıslar tarafından davalıya karşı açılan dava sonucunda, davacının ödediği tazminatın davalıdan tahsili istemi ile eldeki davanın açıldığı, mahkemece davalının olaydaki kusuru dikkate alınarak davacının ödediği tazminattan indirim yapılarak hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere davacının ödediği bedelin davalının kusur oranına göre belirlenen tazminatın faizi ile ödenmesinden ibarettir. Öyle olunca mahkamece ayrıca kusur indirimi dikkate alınarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davaılının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, 701,82 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, 206,50 TL peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 01.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.