Trafik Kazalarında Tazminat Dava

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/7824
Karar No.
2010/7588
Tarihi
30.09.2010
İLGİLİ MEVZUAT
1479-ESNAF VE SANATKARLAR VE DIGER BAGIMSIZ ÇALISANLAR SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR )/63
KAVRAMLAR
TRAFİK KAZASI
RÜCUAN TAZMİNAT
BEKLETİCİ MESELE
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
ÖZET
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN İÇİNDE DAVALININ DA BULUNDUĞU DAVALILAR ALEYHİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVASI İLE AYNI KAZADAN DOLAYI SGK’CA ÖLENİN YAKINLARINA BAĞLANAN GELİRİN RÜCUAN TAHSİLİ AMACI İLE AÇILMIŞ DAVANIN YARGILAMASININ DEVAM ETTİĞİ ANLAŞILMIŞ OLDUĞUNDAN, 1479 SAYILI YASANIN 63. MADDESİ GEREĞİ O DAVANIN SONUCUNDA VERİLECEK KARAR DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞI TAZMİNAT MİKTARINI ETKİLEYECEKTİR. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVASINI SONUCU BEKLENEREK, HÜKMEDİLECEK TAZMİNATIN RÜCUA TABİ OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili dava dilekçesiyle, davalı tarafa ait araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü ve aracında hasar meydana geldiğini açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak davacı eş Sabiha için 8.000 TL, diğer davacı çocuklar için 1.000 ‘er TL den toplam 15.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacılar vekili ıslah ile maddi tazminat talebi miktarı toplamını bilirkişi raporu doğrultusunda davacı eş Sabiha için 14.000 TL’ye, diğer davacılar Mahmut, Murat, Abdullah, Fidan ve Sümeyra için ayrı ayrı 2.000’er TL ye yükseltmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili cevap dilekçesiyle, davacıların başvurusu üzerine aktüerya hesaplaması yaptırarak kendilerine 04.08.2008 tarihinde 54.937, 00 TL. ödeme yaptıklarının ve sorumluluklarının kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacı Mehmet yönünden açılan davanın subut bulmadığından reddine, diğer davacılar yönünden ise, davacı eş Sabiha için 14.000 TL, Bestami için 1.000 TL, Mahmut, Murat, Abdullah, Fidan, Sümeyra için 2.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL nin davalı sigorta şirketi sigorta poliçesi dahilinde sorumlu olmak kaydı ile 01.05.2008 temerrüt tarihinden yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından içinde davalı Fiba sigorta A.Ş. ‘nin de bulunduğu davalılar aleyhine Kilis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/575 Esas sayılı davası ile aynı kazadan dolayı SGK’ca ölenin yakınlarına bağlanan gelirin rücuan tahsili amacı ile açılmış davanın yargılamasının devam ettiği anlaşılmış olduğundan, 1479 sayılı yasanın 63. maddesi gereği o davanın sonucunda verilecek karar davalı sigorta şirketinin ödemek zorunda kalacağı tazminat miktarını etkileyecektir. Kilis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/575 Esas sayılı davasını sonucu beklenerek, hükmedilecek tazminatın rücua tabi olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma kapsamına göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının bozma kapsamına göre şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 30.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.