Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Hesaplama

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/1008
Karar No.
2010/3524
Tarihi
15.04.2010
İLGİLİ MEVZUAT
6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1301
KAVRAMLAR
RÜCUAN TAZMİNAT
KASKO SİGORTALI ARACIN KARŞILAŞTIĞI TRAFİK KAZASI
RAYİÇ BEDELDEN SOVTAJ BEDELİNİN İNDİRİMİ
ÖZET
DAVACI SİGORTA ŞİRKETİNE KASKO SİGORTALI ARACIN KARŞILAŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONUCUNDA ONARIMI EKONOMİK OLMADIĞINDAN PERTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. MAHKEMECE ADLİ TIP KURUMUNCA TESPİT EDİLEN … TL PİYASA RAYİÇ BEDELİNDEN … TL SOVTAJ BEDELİNİN İNDİRİMİ İLE BULANACAK … TL’NİN TARAFLARIN KUSUR ORANLARI YÖNÜNDEN HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUNDA DAVALI TARAFA İZAFE EDİLEN %75 KUSUR ORANINA İSABET EDEN …TL’SİNDAN DAVALI ARACININ ZMMS’CISI TARAFINDAN DAVA AÇILMADAN ÖNCE ÖDENEN ….TL’NİN MAHSUBU İLE BAKİYE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; karar da yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta AŞ. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı, araçta meydana gelen 16.145 TL hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini, davalı aracının trafik sigortasından 5.750 TL tahsil edildiğini belirterek bakiye 10.395 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

23.01.2008 gün 2007/168 2008/10 sayılı önceki hükmün taraflarca temyizi üzerine Dairenin 14.10.2008 gün 2008/2445-4616 sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra davanın kısmen kabulü ile 2.862,50 TL tazminatın ödeme tarihinden işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava, TTK’nun 1301. maddesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.

Davacı sigorta şirketine kasko sigortalı aracın karşılaştığı trafik kazası sonucunda onarımı ekonomik olmadığından perti uygun görülmüş; bozma ilamından önce hükme esas alınan 10.12.2007 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda aracın hasar tarihindeki hasarsız emsalinin piyasa rayiç değerinin 20.000 TL sovtaj değerinin 4.250 TL olduğu tespit edilmiştir. Dairenin bozma ilamının 2. bendinde sigortalı aracın hasarlı olarak Ilgın Noterliği’nin 20.04.2007 tarihli satış sözleşmesi ile sigortalı tarafından 7.000 TL karşılığında 3. kişiye satıldığı anlaşıldığından tespit edilen gerçek zarardan (20.000 TL piyasa rayiç değerinden) 7.000 TL hasarlı satış bedellin (sovtaj değerinin) mahsup edilerek sonucuna göre karar verilmesi hususu belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece Adli Tıp Kurumunca tespit edilen 20.000 TL piyasa rayiç bedelinden 7.000 TL sovtaj bedelinin indirimi ile bulanacak 13.000 TL’nın tarafların kusur oranları yönünden hükme esas alınan 26.06.2009 tarihli bilirkişi kurulu raporunda davalı tarafa izafe edilen %75 kusur oranına isabet eden 9.750 TL’sından (13.000%75 = 9.750 TL) davalı aracının ZMMS’cısı tarafından dava açılmadan önce ödenen 5.750 TL’nin mahsubu ile bakiye 4.000 TL tazminata hükmedilmesi gerekirken, 20.000 TL’den hem Adli Tıp Kurumu’nca tespit edilen 4.250 TL hem de aracın hasarlı hali ile satış bedeli olan 7.000 TL sovtaj bedelinin iki kez indirilerek nasıl bulunduğu anlaşılamayan 2.862,50 TL yönünden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta AŞ vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 15.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.