Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm Maddi Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/9241
Karar No.
2010/11208
Tarihi
13.07.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/26
KAVRAMLAR
TRAFİK – İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM
KUSUR RAPORU
RÜCU DAVALARI
ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU
ÖZET
DAVA, TRAFİK-İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER İLE YAPILAN ÖDEMELERİN 506 SAYILI YASANIN 26. MADDESİ UYARINCA TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. TAZMİNAT DOSYASINDA ALININ KUSUR RAPORUNA İTİBAR EDİLMEYEREK, MAHKEMECE YENİDEN KUSUR RAPORU ALINDIKTAN SONRA, BEĞENİLMEYEN KUSUR RAPORUNA İTİBAR EDİLMİŞ OLMASI İSABETSİZDİR. 506 SAYILI YASA’NIN 26. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ BULUNAN RÜCU DAVALARI, SİGORTALININ ALACAĞINDAN BAĞIMSIZ, KANUNDAN DOĞAN BASİT RÜCU HAKKINA DAYALI OLUP; SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAZMİN SORUMLULARI ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA ALINAN KUSUR TESPİTİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN, RÜCU DAVASINDA BAĞLAYICI NİTELİKTE BULUNMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ VE KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMİŞ OLMASI DA İSABETSİZ BULUNMUŞTUR. MAHKEMECE, TRAFİK KAZASINA NEDEN OLAN ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN KUSUR ORAN VE AİDİYETLERİ KONUSUNDAKİ RAPORLAR ARASINDA MEVCUT ÇELİŞKİYİ GİDERECEK, KONUSUNDA UZMAN OLAN BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN KUSUR RAPORU ALDIKTAN SONRA, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Dava, trafik-iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan ödemelerin 506 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca tazminine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davacı ile davalılar İsviçre Sigorta A.Ş. ve Ankara Anonim Türk Sigorta Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Karar başlığında; davalılardan D… Tur. Taş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ünvanının “D… Turizm”, Ankara Anonim Türk Sig. Şti’nin ünvanının “Ankara Sigorta” olarak gösterilmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 80. maddesi kapsamında maddi hata olup, mahkemesince düzeltilmesinin her zaman için mümkün bulunmasına göre bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

2-Olay nedeniyle açılan, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2005/143 Esas 2006/190 Karar sayılı ceza davasında; Fehim 7/8, Mehmet 1/8; hak sahipleri tarafından açılan Kütahya İş Mahkemesi’nin 2006/1427 Esas 2006/671 Karar sayılı tazminat davasında; Fehim %90, Mehmet %10, kusurlu bulunmuştur. Mahkemece; kesinleşen hak sahipliği dosyasındaki kusura itibar edildiği, bu nedenle kusur raporu alınmadığı belirtilmiş ise de; iş bu rücu davasının yargılaması sırasında. 24.12.2007 tarihli kusur raporunun alındığı, raporda Fehim’in %75, Mehmet’in %25 kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Tazminat dosyasında alının kusur raporuna itibar edilmeyerek, mahkemece yeniden kusur raporu alındıktan sonra, beğenilmeyen kusur raporuna itibar edilmiş olması isabetsizdir.

506 sayılı Yasa’nın 26. maddesinde düzenlenmiş bulunan rücu davaları, sigortalının alacağından bağımsız, kanundan doğan basit rücu hakkına dayalı olup; sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazmin sorumluları aleyhine açılan tazminat davalarında alınan kusur tespitine ilişkin bilirkişi raporunun, rücu davasında bağlayıcı nitelikte bulunmadığının gözetilmemesi ve kusur raporları arasındaki çelişkinin giderilmemiş olması da isabetsiz bulunmuştur.

Mahkemece, trafik kazasına neden olan araç sürücülerinin kusur oran ve aidiyetleri konusundaki raporlar arasında mevcut çelişkiyi giderecek, konusunda uzman olan bilirkişi heyetinden kusur raporu aldıktan sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.

3-Zararlandırıcı sigorta olayına sebep olan ve 14.03.2005 tarihinde vefat eden araç sürücüsü Fehim Ş. mirasçılarından Emine Ş.’ün, Türk Medeni Kanunun 605. maddesi gereğince kayıtsız ve şartsız mirasın reddi talebinde bulunduğu, Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/1193 E 1395 K sayılı kararı ile, Emine Ş.’ün mirası reddi hususunun tespitine ve bu hususun özel siciline tesciline karar verildiği anlaşılmıştır. Mirası reddeden mirasçının bu sıfatla miras bırakanın borçlarından sorumlu olmayacağı dikkate alınarak, davalı Emine Ş. hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, Fehim Ş.’ün davalı olan diğer mirasçıları hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olması, usule ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı Kurum ile, davalılar İsviçre Sigorta A.Ş. ve Ankara Anonim Türk Sigorta Şti. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının davalılardan İsviçre Sigorta A.Ş. ve Ankara Anonim Türk Sigorta Şti.’ne iadesine, 13.07.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.