Tekne Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

26.04.2018 tarih ve K-2018/26314 Sayılı Hakem Kararı (Tekne)
1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
1.1Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep
Dosya muhteviyatı olarak tarafların dosyaya sundukları bilgi ve belgeler kapsamında
uyuşmazlığın nedeninin, başvuru sahibi vekilinin iddiasına göre 15.05.2017-15.05.2018
XXX numaralı Tekne sigorta poliçesi ile sigortalı XXX isimli teknenin yelken direğinde
ve armasında meydana gelen zararın sigorta şirketince tazmin edilmediği iddiasından
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Başvuran vekili aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından ödenmediği iddia
edilen 11.395.- €’nun TC Merkez Bankası kuru üzerinden (4.55 TL / €) karşılığı olan
51.847.-TL hasar bedelinin hasarın meydana geldiği 31.10.2017 tarihinden itibaren
işleyecek avans faizi ile birlikte sigorta şirketinden tazminine karar verilmesini talep
etmektedir.
1.2 Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç
Başvuran 778.-TL tutarındaki başvuru ücretini 29.12.2017 tarihinde Sigorta Tahkim
Komisyonu’nun XXX Bankası nezdindeki hesabına yatırmıştır.
Başvuran Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formunu doldurmuş imzalamış ve
başvurusu uygun görülerek Komisyonca 2017.E.XXX sayılı dosya açılmıştır.
Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat Dışı Raportörü XXX tarafından düzenlenen Raportör
Başvuru İnceleme Raporu ile taraflarca Komisyona intikal ettirilmiş olan bilgi ve
belgelerden müteşekkil dosya muhtevasının esastan karara bağlanmak üzere 2017.E.XXX
esas sayılı başvuru dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Hakem Heyetine gönderilmesi hususu
Komisyon Başkanlığı’nın takdirine sunulmuştur.
Sigorta Tahkim Komisyonu, yapılan inceleme sonucunda başvuruya konu edilen
uyuşmazlığın 5684 Sayılı Kanunun 30.maddesinin 15.fıkrası uyarınca karara bağlanmak
üzere hakem heyetine havalesinin uygun görüldüğünü ve uyuşmazlığın çözümünün 5684
Sayılı Kanunun 30.maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili
hükümleri ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta
Hakemlerine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceğini
16.01.2018 tarih THK-SB-2018.12382 sayılı yazıları ile taraflara bildirmiştir.
Dosyanın koordinatör hakem tarafından Komisyon’dan teslim alınmasını müteakip hakem
heyetimizce dosyaya sunulu belgeler üzerinden gerekli inceleme yapılmış ve işbu
belgelerin uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yeterli olduğu kanaatine varılmakla
takdiren bilirkişi incelemesi yapılmasına ihtiyaç duyulmadan re’sen kanaat oluşturulması
yoluna gidilmiştir. Dosyanın ele alınmasında başkaca usuli işlem yapılmadan yargılamaya
son verilerek gerekçeli karar oluşturulmuştur.

2 TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
2.1 Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri
Başvuru sahibi vekili 29.12.2017 tarihli başvuru formunda ve 08.02.2018 tarihli ek
beyanında özetle;
“ Müvekkil şirkete ait XXX isimli tekne Marina’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra
motorla Seyir halindeyken (Cenova yelken kullanılmadığı halde) neden olduğu
anlaşılamayan bir şekilde ana yelken direği sancak tarafa doğru yıkılarak teknede ve
arma da hasar oluşmuştur. Bunun üzerine derhal yoldan dönülerek Marina’ya girilmiş ve
hasar Sigorta şirketine derhal ihbar edilmiştir. Bunun üzerine atanan eksper teknede
gerekli incelemeyi yaparak Ek-1 de sunduğumuz 01.12,2017 tarih ve XX notu ekspertiz
raporunu sunmuştur. Bu rapora göre meydana gelen hasar 11.395- Euro’dur . Eksperin
hazırladığı ve sigorta şirketine Sunduğu rapordan Sonra, Ek-2 Sunduğumuz 04.12.2017
tarihli hasar tazminin yapılmayacağına ilişkin yazılı belge XXX sigorta tarafından
müvekkil şirket ilgilisine e-mail olarak gönderilmişti. Davalı sigorta şirketi bu belgede
“..,,.oluşan hasarın poliçe şartı gereğince sigorta kapsamına girmediğini ve ilgili hasar
dosyasının hasarsız olarak kapatıldığı” şeklindeki açıklaması ile hasar bedelinin
ödenmeyeceği kararını verilmiştir, Söz konusu sigorta şirketinin bu kararı ve buna
dayanak olan 01,12.2017 tarih ve XXX sayılı Ekspertiz Raporunu kabul etmiyoruz. Saz
konusu karar ve ekspertiz raporu maddi gerçeklere, 5684 Sayılı Sigorta Kanununa aykırı
olduğu gibi T,T.K. 1425. Madde, 1452. madde ve 1486_ Maddedeki ilke ve hükümlere de
aykırıdır. Bu Sebeple Sigorta kapsamında oluşan hasarın 11.395-EURO nun ödenmesi
için işbu müracaatımızı Sayın Sigorta Tahkim Komisyon Başkanlığınıza yapıyoruz.
Yukarıda belirttiğimiz gibi XXX isimli teknemizde oluşan hasarda müvekkil şirketin ve
tekne kaptanının hiçbir kusuru ve buna Sebebiyet verecek bir eylemi olmamıştır. Motorla
Seyir halindeyken ve yelken kullanılmamakta iken oluşan yelken direğinin devrilmesinin
YAT KLOZLARI İSTİSNALAR 10.5 maddesi içerisinde değerlendirilmesi zorlama bir
yorumdan ibaret olup, hiçbir somut delil ve gerekçe olmaksızın Sigorta şirketi lehine
yapılan Sübjektif bir değerlendirmedir. Eksperin maddi olgulara dayanmaksızın objektif
olmaktan uzak bu değerlendirmesi davalı sigorta şirketinin hasarın ödemeyeceği
kararının gerekçesi olmuştur. Bu Sebeple hasar talebimizin ret edilmesi madden ve
hukuken kabul edilemez. Söz konusu teknede oluşan vaka Sigorta kapsamında belirtilen
risklerden olup meydana gelen hasarın tazmin edilmesi ve müvekkile ödenmesi ilgili
mevzuat ve hakkaniyet gereğidir. Şöyle ki; Başvuru dayanağı düzenlenmiş bir “Sigorta
Sözleşmesi” dir. Sözleşme değerlendirilirken ve yorumlanırken öncelikte 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık yasası ye ilgili yönetmelik hükümlerinin dikkate
alınması gereklidir. Sigorta sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen Sözleşmelerden olmasına
rağmen, tam eşitler arası bir akit değildir. Genel şartları önceden belirli ve yayınlanmış
olduğundan ve poliçeye konulacak klozları sadece Sigortacı belirlediğinden, Sigortalı
açısından “iltihaki-katılmacı” bir akittir. Bu nedenle yasa koyucu, Sigorta
Sözleşmelerinde özel uzmanlığı olan Sigortacılar karşısında zayıf konumda olan
sigortalıları korumak amacına yönelik bazı düzenlemeler yapmıştır. 5684 Sayılı

Sigortacılık Kanunu, “Amaç ve Kapsam” başlığı altındaki 1. Maddesinde, kanunun amacı.
” ülkemiz Sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak ve sigorta sözleşmesinde yer alan
kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve Sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir
ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek” olarak belirlenmiştir. Bu sebeple TTK.
1452. ve 1486. Maddelerinde koruyucu hükümler düzenlenmiştir. TTR. 1452. Maddenin
gerekçesinde, ” Sigortalı lehine yorumun esas olduğu ve azami güven esası üzerine kurulu
olan Sigortacılıkta, Sigortacılara nazaran daha güçsüz durumda olan sigortalıların
korunması gerektiği” açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca sigorta şirketi TTK m.1423. gereğince de aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmeden poliçe satmış ve müvekkilin zarara uğramasına sebep olmuştur.
Yukarıda arz ettiğimiz bu kanun hükümleri gereği teknede oluşan 11.395.- Euro’nun TC
Merkez Bankası kuru üzerinden (4,55 TL/Euro) karşılığı olan 51.847.-TL hasar bedelinin
hasarın meydana geldiği 31.10.2017 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte ödenmesi
talep ediyoruz. “
Şeklinde açıklamış ve dosyada saklı belgeleri dosyaya sunmuştur.
2.2 Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri
Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi vekili Sigorta Tahkim Komisyonu’na verdiği
cevabi yazısında iddia, delil ve taleplerini aynen;
1. “Başvuru sahibi XXX adına XXX isimli tekne için Müvekkil Şirket tarafından
düzenlenmiş 15/05/2017 – 15/05/2018 vadeli XX no.lu Tekne poliçesi mevcuttur.
2. Başvuru sahibi sigortalı teknede 31.10.2017 tarihinde meydana gelen hasara
istinaden Müvekkil Şirkete başvurmuş, Müvekkil Şirket tarafından gerekli inceleme ve
ekspertiz çalışmaları sonucu konu talebin poliçe teminatları dahilinde olmaması
sebebi ile talep reddedilmiştir.
3. Ekspertiz çalışmaları sonucunda; yıkılan direk ve arma üzerinde yapılan incelemede
Genoa mandarı yelkeni yukarı çeken top sivivil denilen parçanın sıkışması ile Genoa
mandarın ön istralyaya sarması sebebiyle telleri kırdığı ve hasarın bu şekilde
meydana geldiği tespit edilmiştir.
4. Müvekkil Şirketçe düzenlenen poliçe Enstitü Yat Klozları’na göre teminat vermektedir.
Enstitü Yat Klozları altında düzenlenen 10. İstisnalar başlıklı aşağıdaki maddesine
göre ise direklerin ziya ve hasarı teminat dışıdır.
‘10.5. Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil]
her hangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara
uğramadıkça ,gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli
çarmıh [çarmık] veya iskotaların[4] zıya veya hasarı. ‘
5. Yukarıda belirtilen haklı gerekçeler ile talep reddedilmiş ve bu husus sigortalıya da
bildirilmiştir.
6. Sonuç olarak, başvuruya konu olayda müvekkil XXX Sigorta A.Ş. tarafından sigorta
poliçesi gereğince tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Talep edilen hasar
açık ve çekişmesiz bir şekilde teminat dışıdır. Sigortalı iddialarının haksız ve
mesnetsiz olduğu nazara alınarak müvekkil XXX Sigorta A.Ş. aleyhine yapılan
başvurunun reddine karar verilmelidir.
7. Ayrıca, kesinlikle talebi ve sorumluluğu kabul anlamına gelmemek üzere; hasar
tazminatı hesaplaması yapılması halinde mutlaka poliçedeki muafiyet ve
sınırlamaların uygulanması gerekmektedir. Müvekkil Şirket tarafından düzenlenen
poliçede de sigorta bedelinin % 0.50’si oranında yani 1.835.00 EUR muafiyet
uygulanacağı not edilmiştir.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Komisyonunuzca belirlenecek sair
nedenlerden dolayı,
1) Sigortalının haksız ve mesnetsiz başvurusunun reddine,
2) Yargılama gideri ve de vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. “
Şeklinde açıklamış ve dosyada saklı belgeleri dosyaya sunmuştur.
3 UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Uyuşmazlığın çözümünde Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku’na ilişkin hükümleri,
Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri, 5684
Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Sigorta Tahkim
Usulü, Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ, Tekne Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartları,
Enstitü Yat Klozları 1.11.85 hükümleri, tarafların iddia ve savunmaları ile bunları tevsik
eden deliller, yorum kuralları ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır.
4 DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
4.1 Değerlendirme
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, başvuranın hasar tarihi itibarıyla XXX sayılı
Tekne Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan XXX isimli yelkenli teknenin sigortalısı
olması nedeni ile TTK ve poliçe hükümleri gereği talep etme hakkı olduğundan aktif
husumet ehliyetinin ve davalının da teminat veren sigortacı konumunda olması nedeni ile
pasif husumet ehliyetinin bulunduğu anlaşılmış olup esasen bu konuda taraflar arasında
her hangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık, sigorta şirketinin başvuru sahibi sigortalısının tazminat talebini, gerçekleşen
rizikonun Enstitü Yat Klozları 1.11.85 – İstisnalar: 10.5 bendi gereği teminat dışında
kaldığı gerekçesiyle tazmin etmemesinden kaynaklanmaktadır.
Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için;
1.Riziko sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmeli,
2.Gerçekleşen riziko sigorta teminatının kapsamına giren bir riziko olmalı,
3.Riziko ile zarar arasında uygun bir illiyet bağı olmalıdır.
Sigorta ettirenin uğradığı zarar eğer sigorta akdiyle teminat kapsamına alınan ve
gerçekleşen rizikonun sonucunda oluşmamışsa sigortacı tazminat ödemeyecektir. O halde
sigortacının tazminat ödeme borcu, sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesiyle, meydana
gelen zarar arasında illiyet bağı bulunduğu taktirde doğacaktır.
Uyuşmazlık bu şartlar çerçevesinde değerlendirildiğinde;
Başvuru sahibi XXX isimli şirkete ait, 15.05.2017 – 15.05.2018 vadeli ve 367.000,00 €
sigorta bedelli Tekne Sigorta Poliçesi ile sigortalanan XXX isimli yelkenli yat
31/10/2017 tarihinde hasarlanmıştır. Söz konusu hasar, 15.05.2017 – 15.05.2018 tarihleri
arası dönemi kapsayan sigorta sözleşmesinin süresi içinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda
sigortacının tazminat ödeme borcunun ilk şartı olayda mevcuttur.
Uyuşmazlıkta başvuru sahibinin sigorta tazminatına hak kazanabilmesi için mevcut
hasarın poliçede belirtilen teminat kapsamı dahilinde bir riziko neticesinde doğduğunun
sabit olması gerekmektedir.
Teminatın kapsamı taraflar arasında akdedilmiş bulunan sigorta sözleşmesine ilişkin
poliçe genel ve özel şartlarında açıkça belirtilmiştir.
Tekne Sigortası Poliçe Genel Şartları’nın “Sigortanın Konusu” başlıklı A.1 hükmünde;
“ Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da
bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları,
poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan gemi
veya diğer deniz ve göl araçları’ terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigortacı
kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler,
yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve
tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer
lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçları gemi veya diğer deniz ve göl
araçları terimi kapsamında sayılır”
düzenlemesi yer almaktadır.
Tekne Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın “Sigorta Teminatının Kapsamı” başlıklı A.3
hükmünde ise;
“ Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının
yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil
edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziya veya
hasar yahut sorumluluk tazminat ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği,
teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.”
düzenlemesi yer almaktadır.
Dosya içerisinde bulunan poliçenin Institute Yacht Clauses 1.11.85 CL.328 hükümlerine
göre akdedilmiş olduğu ve poliçenin 2. sayfasındaki “Özel Şartlar” bölümünde muafiyete
ilişkin olarak; “ Her bir olay ve hasarda tekne bedeli üzerinden % 0,5 oranında 1.835.-€
tenzili muafiyet uygulanacaktır. “ şeklinde bir özel şart konulmuş olduğu görülmektedir.
Dosyaya mübrez, XXX Sigorta Ekspertiz Ltd. tarafından hazırlanan 01.12.2017 tarihli
“ Tekne Hasarı Kesin Ekspertiz Raporu” nda;
TEKNEYE AİT BİLGİLER:
SİGORTALI / DONATAN XXX
TEKNENİN ADI XXX
TEKNENİN MODELİ XXX MARKA KATAMARAN TİP
ÖZELYELKENLİ
BAYRAĞI ABD
YATMA YERİ İSTANBUL
TESCİL BOYU 13.61 METRE
GENİŞLİK 7.70 METRE
DERİNLİK 2.00 METRE
MAKİNE GÜCÜ VE
MARKASI
2 x 54 HP YANMAR
İNŞA YERİ VE YILI FRANSA – 2012
AZAMİ HIZI 17 KNOTS ALTI
İNŞA TARZI FİBERGLAS
SİGORTA BEDELİ 367.000,00 EURO
HASARIN OLUŞ ŞEKLİ VE NEDENİ;
“ Sigortalı teknenin kaptanı beyanında; “ Kaptanlığını yapmış olduğum XXX teknesiyle
31.10.2017 günü saat 09:45 de Marina’dan ayrıldıktan yarım mil sonra motor seyri
yaparken aniden ana direk sancak kıç tarafa meyille büyük bir gürültü ile yıkıldı. Derhal
marinaya giriş yaptık. İvedi olarak hasar tespiti için eksper görevlendirilmesini istedik. “
şeklinde belirtilmiştir.
Yapılan ekspertiz çalışması neticesinde, 31.10.2017 tarihinde sigortalı XXX teknesi
kaptanı XXX sevk ve idaresinde Didim marinadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra çarpma
çatışma olmadan direğinin sancak kıç tarafa doğru yıkıldığı anlaşılmıştır. Yıkılan direk ve
arma üzerinde yapılan incelemede; Genoa mandarı yelkeni yukarı çeken Top Sivivil
dediğimiz parçanın sıkışması sonucu Genoa mandarın ön İstralyaya sarması sebebi ile
telleri kırmış dolayısı ile baş taraftan mukavemet alamayan direğin teknenin sancak kıç
omuzluk tarafına doğru devrilmesi sonucu hasarın meydana geldiği görüş ve kanaatine
varılmıştır.
Eksper tarafından hasar, YAT KLOZLARI İSTİSNALAR. 10.5 (Geminin oturması,
batması, yanması, tutuşması veya sudan başka /buz dahil/ herhangi görünür bir cisme
çarpması ya da değmesi nedeni ile ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışır iken
yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh veya iskotaları ziya ve
hasarı) bendine göre teminat dışı olarak değerlendirilmiş ve dosya teminat harici olarak
kapatılmıştır.
HASAR MİKTARI
4 ad. Sprader 1.240.- €
2 ad. Facnor LS290 profil 380.- €
Facnor top svivel 740.- €
Sparcraft direk tabanı 425.- €
Genoa mandar değişimi 110.- €
Gümrük işlemleri 500.- €
Komple donanım değişimi 4.500.- €
Direğin söküm-takım işlemleri (Vinç dahil) 3.500.- €
TOPLAM HASAR 11.395.- €
MUAFİYET TENZİLİ 1.835.- €
– _________________________________
NET HASAR TUTARI 9.560.- €
Raporun sonunda teminat harici hasar muhteviyatı olarak, toplam hasar miktarı 11.395.-€
olarak hesaplanmış, bu miktara poliçe özel şartı gereği 1.835.-€ tenzili muafiyet tatbik
edildiğinde ise, teminat harici net hasar tutarının 9.560.- € olacağı belirtilmiştir.
Poliçe, Tekne Sigorta Poliçesi Genel Şartları ve Enstitü Yat Klozları 1.11.85 CL.328
hükümleri gereğince akdedilmiştir.
Sigorta şirketinin, sigortalısının tazminat talebine ilişkin 04.12.2017 tarihli yazısı;
“ Yapılan incelemeler neticesinde 31.10.2017 tarihinde sigortalı XXX teknesi kaptanı
XXX sevk ve idaresinde Didim marinadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra çarpma çatışma
olmadan direğinin sancak kıç tarafa doğru yıkıldığı anlaşılmıştır. Hadisenin; Yıkılan
direk ve arma üzerinde yapılan incelemede; Genoa mandarı yelkeni yukarı çeken Top
Sivivil dediğimiz parçanın sıkışması sonucu Genoa mandarın ön İstralyaya sarması
sebebi ile telleri kırmış dolayısı ile baş taraftan mukavemet alamayan direğin teknenin
sancak kıç omuzluk tarafına doğru devrilmesi sonucu hasarın meydana geldiği tespit
edilmiştir. Hasar Yat Klozları istisnalar 10.5. (Geminin oturması, batması, yanması,
tutuşması veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür bir cisme çarpması ya da
değmesi nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler
veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı )
bendine göre teminat harici olarak değerlendirilmiştir. Oluşan hasarın poliçe şartı
gereğince sigorta kapsamına girmediğini ve ilgili hasar dosyasının hasarsız olarak
kapatıldığını bilgilerinize sunarız.“

Şeklinde düzenlenmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, sigortalı tekne yelkensiz olarak motor seyri yaparken
genoa mandarı yelkeni yukarı çeken Top Sivivil dediğimiz parçanın sıkışması sonucu
Genoa mandarın ön İstralyaya sarması sebebi ile telleri kırması ve dolayısı ile baş taraftan
mukavemet alamayan ana direğin teknenin sancak kıç omuzluk tarafına doğru devrilmesi
sonucu hasarlandığı hususu göz önüne alındığında; Enstitü Yat Klozları 1.11.85 CL.328
‘de hasarın meydana gelişiyle alakalı olabilecek klozlar incelenmiş olup, Sigorta şirketi
tarafından ret gerekçesi olarak dayanak gösterilen, istisnalar kısmının 10.5. bendinde yer
alan; “ Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil] her
hangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara
uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli
çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı teminat haricidir. “ maddesi ile, yarış
sırasında kullanılan donanım, direk, seren ve yelkenlerin uğrayacağı ziya veya hasar
kastedilmekte olunmasına karşın, uyuşmazlık konusu olayda sigortalı teknenin yarış
halinde olduğuna dair dosya içerisinde her hangi bir bilgi, belge ve kanıt’a
rastlanılmamıştır.
Eğer bir klozda istisnalar sayılıyor ise, hasarın bu sayılan istisnalardan biri sonucu
meydana geldiğinin ispat yükümlülüğü sigortacıya aittir. Nitekim TTK m.1409;
“ 1. Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya
bedelden sorumludur.
2. Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı
dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. “
Şeklinde düzenlenmiş olup, sigorta şirketinin ret gerekçesi olarak göstermiş olduğu
“İstisnalar“ 10.5. fıkrasının, olay sırasında sigortalı teknenin yarış halinde olmaması
nedeniyle uyuşmazlık konusu hasarda uygulanamayacağı, bu bağlamda sigorta şirketinin
meydana gelen zarardan ve bedelden sorumlu olacağı ve 9.560.- € olarak hesaplanan
tazminatı ödemekle yükümlü olduğu kanaatine varılmıştır.
Başvuran vekilinin 08.02.2018 tarihli dilekçesindeki bilgilendirme yükümlülüğünün
gereği gibi yerine getirilmediği iddiası ile ilgili olarak;
“ 6102 Sayılı TTK 1423;
(1) Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme
süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri,
sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri,
gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir.
Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli
sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.
(2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin
yapılmasına on dört gün içinde (14 gün) itiraz etmemişse, sözleşme, poliçede yazılı
şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir.
(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliğinin düzenlemelerini
dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler.”
Hükmünü haizdir.
Dava dosyasında ne aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi ne de başvuran tarafından
imzalanmış bir bilgilendirme formu bulunmamaktadır. Bu nedenle bilgilendirme
açıklamasının yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır.
Ancak TTK’nun 1423/2 maddesinde “Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde,
sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına on dört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme
poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur.” denilmek suretiyle aydınlatma açıklamasının
verilmemesi halinde, sigorta ettirenin, poliçenin tanzimi tarihinden itibaren poliçedeki
şartlara 14 günlük süre içerisinde itiraz edebileceğini, belirtilen süre içerisinde itiraz
edilmemiş olması halinde ise poliçenin yazılan şartlarla birlikte (Poliçe özel şartlarının
emredici kurallara ve sigorta ettirenin lehine olan genel şartlara aykırı olmaması kaydıyla)
geçerli olacağı “ belirtilmiş ve düzenlenmiştir.
Başvuran 14 günlük işbu yasal süre içerisinde poliçede yazılı özel şartlara itiraz
etmediğinden başvuranın bu konudaki itirazının reddine karar verilmiştir.
Başvuranın, hasar tarihinden itibaren avans faiz talebi bulunmaktadır.
Temerrüt tarihi bakımından;
Dava dosyasında başvuranın sigorta şirketine hangi tarihte müracaat ettiği net olarak tespit
edilememiştir.
TTK m.1427
1. Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir.
2. Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili
belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları
bitince ve her hâlde TTK 1446. maddeye göre yapılacak ihbardan kırk beş gün sonra
muaccel olur. Can sigortaları için bu süre on beş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen
bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.
3. Araştırmalar, TTK 1446. maddeye göre yapılacak ihbardan başlayarak üç ay içinde
tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere,
tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz
sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının veya bedelin en az yüzde ellisini
avans olarak öder.
4. Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
5. Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme
hükümleri geçersizdir.
Hükmünü haizdir.
Dava dosyasında aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin 04.12.2017 tarihinde
başvurana hitaben yazılmış, hasarın teminat dışında olduğunu bildiren bir yazısı
mevcuttur.
Ancak dava dosyasında aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketince 01.12.2017 tarihinde
yaptırılmış bir ekspertiz raporu da mevcuttur.
Bu durumda aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin, tazminat alacağının muaccel
olduğu 01.12.2017 tarihinde temerrüde düşmüş olduğu kabul edildiğinden temerrüt
tarihinin başlangıcı da 01.12.2017 olarak kabul edilmiştir (TTK m.1427)
Başvuran, Başvuru formunda ve ek beyan dilekçesinde, 11.395.- €’nun Merkez Bankası
kuru üzerinden (4,55 TL / €) karşılığı olan 51.847.-TL’nin kazanın olduğu 31.10.2017
tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir.
Ancak, XXX sayılı Tekne Sigorta Poliçesinin 15.sayfasında DÖVİZ KLOZU; başlığı
altında; “ Sigorta bedelinin döviz olarak tanzim edildiği sigorta sözleşmesi/poliçelerde
hasar ödemesi, sigorta bedelinin belirlendiği döviz cinsinden veya bu dövizin hasarın
ödenmesi tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesap edilecek
Türk Lirası olarak yapılır.“ şeklinde bir özel şart olduğu görülmüştür.
Bu özel şart gereği; heyetimizce ödenmesine karar verilen 9.560.-€ tazminat tutarının,
sigorta şirketinin temerrüt tarihi olarak kabul edilen 01.12.2017 tarihinden
itibaren değişen oranlar uygulanmak suretiyle devlet bankalarının € cinsinden açılmış bir
yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranıyla birlikte ödeme tarihindeki
TCMB Döviz satış kuru esas alınmak kaydıyla ödenmesine karar verilmiştir.
Avukatlık ücreti bakımından;
Vekalet ücretleri Avukatlık Kanununa dayanarak çıkartılan Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesine göre her yıl Barolar Birliğinin teklifi ve Adalet Bakanlığının kabulü ile
yayımlanır ve yürürlüğe girer.
30.12.2017 tarihinde 30286 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret Başlıklı 17/2
Bölümünde Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken tarifenin ikinci
bölümünde Asliye Mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla
tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına
göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen veya tamamen
reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir.
Ancak hesaplanan miktarın maktu ücretin altında kalması halinde maktu ücrete
hükmedilir hükmüne amirdir. Bu nedenle kabul edilen tutarlar için tarifenin ikinci kısım
ikinci bölümünde Asliye Mahkemeleri için öngörülen tutarlara göre nisbi vekalet ücreti
hesaplanmıştır.
İzah edilen nedenlerle başvuru sahibi vekiline karar tarihinde yürürlükte bulunan
avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak tam vekalet ücreti ödenmesine karar vermek
gerekmiştir.
Avukatlık ücretinin hesaplanmasında rizikonun gerçekleştiği 31.10.2017 tarihindeki T.C
Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmış olup işbu tarihteki 1 € = 4,4021 TL’ sıdır.
Başvuranın yaptığı masraflar, yargılama giderleri olarak kabul edildiğinden asıl alacağa
dahil edilmemiştir.
4.2 Gerekçeli Karar:
Hakem heyetimizce dosya üzerinde yapılan inceleme ve yukarıda açıklanan gerekçelerle,
somut olayda meydana gelen riziko ve hasarın teminat kapsamı dahilinde olması
nedeniyle tazminat ödemesinin bütün şartları gerçekleşmiş olduğundan, XXX Sigorta
A.Ş.’nin, heyetimizce ödenmesine karar verilen 9.560.- € tazminat tutarını başvuru sahibi
sigortalısına ödemekle yükümlü olduğu şeklinde hüküm kurulmuştur.
5. KARAR: Yukarıda yapılan değerlendirme ve açıklanan gerekçelerle;
5.1 Başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulü ile 9.560.- €’ nun 01.12.2017 tarihinden
itibaren
değişen oranlar uygulanmak suretiyle devlet bankalarının € cinsinden açılmış bir yıl
vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faizi ile birlikte (Ödeme tarihindeki TCMB
Döviz satış kuru esas alınmak kaydıyla) aleyhine başvuru yapılan XXX Sigorta A.Ş.’ den
tahsili ile başvuru sahibine ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
5.2 Başvuranın yapmış olduğu 778.- TL başvuru ücreti 5,20 TL vekalet harcı toplamı 783,20
TL
yargılama giderinin kabul/ret oranına göre hesap edilen 635,72 TL sının aleyhine başvuru
yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana ödenmesine, artan kısmın kendi üzerinde
bırakılmasına,
5.3 Başvuran vekil ile temsil edildiğinden karar tarihindeki A.A.Ü.T madde 17/2 ye göre
hesap
ve takdir edilen 4.979,25 TL avukatlık ücretinin sigorta şirketinden alınarak başvurana
ödenmesine,
5.4 Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi vekil ile temsil edildiğinden karar
tarihinde
yürürlükte bulunan AAÜT ile 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/17.Madde hükmü
uyarınca reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 436.-TL vekalet ücretinin başvurandan
tahsili ile aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketine ödenmesine,
5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10
gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle
karar verildi.

08.04.2018 tarih ve K-2018/22452 Sayılı Hakem Kararı (Tekne)
1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
1.1 Uyuşmazlık konusu olay ve talep:
Dosya muhteviyatı olarak dosyaya sunulan bilgi ve belgeler kapsamında uyuşmazlığın
temel nedeni, başvuran vekili xx’in iddialarına göre müvekkili Xx Ekvator Ginesinde
montajını yapmak üzere 4 adet havalimanı yolcu köprüsünün xxx – Ekvator Ginesi’ne
sevkiyatı süresinde taşınan bu yolcu köprülerinden bir tanesinin gemiyle taşınması /
nakliyesi esnasında kötü hava koşullarına bağlı olarak geminin içinde gemiye
sabitlenmiş bulunan kancaların yerinden çıkması / kırılması ve gemi görevlilerinin
yaptıkları bağlamaya ilişkin halatların kopması sonucu hasarlanması ile ilgilidir.
Başvuran vekili taşınan emtiada meydana geldiğini iddia ettiği KDV hariç 74.146.61
USD tutarındaki hasar tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari
(avans) faizi ile birlikte fazlaya ilişkin ve ıslah hakları saklı kalmak kaydıyla sigorta
şirketinden tazminine karar verilmesini talep etmektedir.
1.2 Başvurunun hakeme intikaline ve incelemesine ilişkin süreç:
Başvuran vekili 27.11.2017 tarihinde 4.380.-TL ve 04.12.2017 tarihinde 5.-TL fark
ücreti olmak üzere toplam 4.385.-TL tutarındaki başvuru ücretini Sigorta Tahkim
Komisyonunun Ziraat Bankası nezdindeki hesabına yatırmıştır
Başvuran vekili Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formunu 27.11.2017 tarihinde
doldurmuş, imzalamış ve başvurusu uygun görülerek Komisyonca xx sayılı dosya
açılmıştır .
Başvuran vekili başvuru formunda Sigorta Kuruluşunun Başvuru ile ilgili olarak nihai
cevabı verdiğini, konu ile ilgili olarak mahkemeye veya Tüketici Sorunları Hakem
Heyetine müracaat etmediğini, Başvuru konusuna ilişkin devam eden bir ceza davası
veya savcılık soruşturmasının olmadığını, başvuru konusu ile ilgili olarak Hazine
Müsteşarlığına veya başka bir şikayet merciine müracaat etmediğini beyan etmiştir.
Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat Dışı Raportörü xx tarafından düzenlenen Raportör
Başvuru İnceleme Raporu ile başvuru sahibi tarafından Komisyona intikal ettirilmiş
olan bilgi ve belgelerden müteşekkil dosya muhtevasının esastan karara bağlanmak
üzere xx esas sayılı başvuru dosyası ile birlikte hakem heyetine gönderilmesi hususu
Komisyon Başkanlığının takdirine sunulmuştur.
Sigorta Tahkim Komisyonu yapılan inceleme sonucunda, başvuruya konu edilen
uyuşmazlığın 5684 Sayılı Kanunun 30.maddesinin 15.fıkrası uyarınca karara
bağlanmak üzere xx sicil numaralı xx, xx sicil numaralı xx ve xx sicil numaralı xx’den
oluşan hakem heyetine havalesinin uygun görüldüğünü ve uyuşmazlığın çözümünün
5684 sayılı Kanunun 30.maddesi , 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
ilgili hükümleri ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik , Sigorta Tahkim Usulü
ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirileceğini 19.12.2017 tarih THK-SB-2017.xx sayılı yazıları ile taraflara
bildirmiştir.
Dava dosyasında Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından xx Sigorta A.Ş ne hitaben
yazılmış 05.12.2017 tarih THK-SB-2017.xx sayılı, uyuşmazlık konusu hakkında şirket
görüşü ve eksik belge talep yazısı mevcuttur.
Dosyanın 09.01.2018 tarihinde koordinatör hakem tarafından Komisyondan teslim
alınmasını müteakip heyetimizce dosyada sunulu belgeler üzerinden gerekli inceleme
yapılmış ve uyuşmazlığın çözümü için duruşma yapılmasına ve bilirkişi atanmasına
gerek olmadığına karar verilmiştir.
2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
2.1 Başvuru sahibinin iddia, delil ve talepleri:
Başvuran vekili Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formunda iddia, delil ve
taleplerini aynen;
1- Müvekkilim xx dünyanın çeşitli yerlerindeki havalimanlarında kullanılmak üzere
havalimanı yolcu köprüsü imalatı ve ilgili havalimanında montaj işini yapmaktadır.
Konusunda Türkiye ‘de faaliyet gösteren tek firma olup, Dünyanın sayılı
firmalarındandır. Müvekkilim firmanın yaptığı iş Dünya’ da çok az sayıda kuruluş
tarafından yapılmakta olup, müvekkilim firma ülkemizin gurur kaynağıdır.
2- Faaliyeti kapsamında Ekvator Ginesi Ülkesinin havalimanında kullanılmak üzere
üretimini yaptığı 4 adet havalimanı yolcu köprüsünü montajını yapmak üzere SakaryaEkvator
Ginesi’ ne taşıma/nakliye işini davalı xx A.Ş.’ ye ekli xx no.lu sigorta
poliçesi ile geniş Teminatlı olarak sigortalamıştır.(ek.2)
3- Taşıma/Nakliye işi için davalı sigorta şirketince 17.02.2017 tarihinde xx no.lu ilk
poliçe düzenlenmiştir. (ek.3) Ancak, poliçe teminatının eksik olması nedeniyle teminat
artışı talep edilmiş, ancak, davalı sigorta şirketi poliçeye ek/zeyilname düzenleme
yerine, mevcut poliçeyi iptal ederek dava konusu yapılan xx no.lu poliçeyi
düzenlemiştir. Konu hakkında acente ve sigorta şirketi arasındaki yazışmalar (ek.4)
4- Dava konusu yapılan emtea hasarsız şekilde müvekkilim firmanın Sakarya’da
kurulu bulunan fabrikasından karayoluyla gemiye yükleneceği Derince/Kocaeli
Limanına kamyonla taşınmıştır.
5- Söz konusu emtea geminin limana yanaştığı 10.03.2017 tarihinde gemiye
yüklenmiştir. Buna ilişkin Konişmento ektedir. (ek.5) Ayrıca, emteanın gemiye
yüklenmesine ilişkin işlemler kayıt altına alınmış olup, buna ilişkin cd ektedir. (ek.6)
Emteaların gemiye yüklenmesi sorunsuz olarak yapılmış ve gemi, müvekkilim firmaya
ait emtealarla denize açılarak taşıma işlemi başlamıştır.
6- Hasarları dava konusu yapılan 4 adet havalimanı yolcu köprüsünün müvekkilim
firmanın üretimi gerçekleştirdiği Sakarya’da bulunan fabrikasından montajının
yapılacağı Ekvator Ginesi’ne taşıma/nakliye işini ekli sözleşme gereğince xx firması
üstlenmiştir.(ek.7) Emtiaların gemiye yüklenmesi, istiflenmesi ve taşıma işlerinin
hiçbir aşamasında müvekkilim firmanın yetkilileri/çalışanları görev almamıştır.
7- Emtialar gemiyle taşınması/nakliye sırasında kötü hava koşullarına bağlı olarak
geminin içinde gemiye sabitlenmiş bulunan kancaların yerinden çıkması/kırılması ve
gemi görevlilerinin yaptıkları bağlamaya ilişkin halatların kopması sonucu
hasarlanmıştır. Hasar olayının meydanı gelmesine ilişkin olarak Gemi Görevlilerinin
ve Liman Yetkililerinin düzenledikleri rapor (ek.8) hasar raporu-orijinal (ek.9) hasar
raporu-tercüme ve Limanda yapılan hasar tespitine ilişin rapor (ek.10) hasar tespit
raporu-orijinal (ek.11) hasar tespit raporu-tercüme ektedir.
8- Hasarın meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine davalı xx ’ye bildirimde
bulunulmuş ve xx tarafından Sigorta eksperi görevlendirilmiştir. Sigorta eksperi
tarafından hasar tespitine ilişkin olarak eksper raporu hazırlanmıştır. (ek.12) eksper
raporu-orijinal (ek.13) eksper raporu- tercüme
9- Sigorta eksperi tarafından yapılan tespitlere göre söz konusu hasar nedeniyle
sigortalı emtialar üzerine toplam KDV hariç 74.146,61 USD zarar meydana gelmiştir.
Bu tutar için müvekkilim firma tarafından davalı xx Sigorta A.Ş.’ye proforma fatura
düzenlenmiştir.(ek.14)
10- Davalı xx Sigorta A.Ş. tarafından müvekkilim firmaya gönderilen 11.08.2017
tarihli, Dosya No xx no.lu mektupta aşağıda belirtilen nedenlerle teminat dışı
olduğunu ve ödeme yapılmayacağını bildirmiştir.(ek.15)
a- Hasarın meydana gelme nedeninin emteanın yer değiştirmesi ve/veya uygun
olmayan yükleme/ambalajlama neticesinde meydana geldiğinin tespit edildiğini, bu
durumun Enstitü Yük klozları A Genel İstisnalar Klozu 4.3 maddesi gereğince teminat
dışı kaldığından söz edilmiştir.
b- Poliçede sevkiyat tarihinin 28.02.2017, poliçe tanzim tarihinin 01.03.2017 ve
gümrük beyannamesinin 23.02.2017 olduğunu, bu duruma göre poliçenin daha sonra
düzenlendiğinin belirlendiği belirtilerek tazminat talebinin teminat dışı kaldığından
söz edilmiştir.
11- Davalı xx Sigorta A.Ş tarafından yapılan her iki tespitte aşağıda yapacağımız
açıklamalarda görüleceği üzere hatalı bulunmaktadır.
A- HASARIN MEYDANA GELME NEDENİ; KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA
DOLAYI GEMİNİN SARSILMASI SONUCU EMTEALARIN BAĞLARINDAN
KOPMASIDIR.
a. Hasarın meydana gelme nedeni kötü hava koşulları nedeniyle taşıma/nakliye
işlemini yapan geminin sarsılmasıdır. Bu durum poliçe teminatları kapsamında
bulunmaktadır. Gemi ve Gümrük yetkililerinin düzenledikleri tutanaklarda durum
açıkça belirtilmiştir.
b. Hasarın meydana gelme nedeni gemi ve gümrük yetkililerinin tutanaklarında
belirtildiği üzere ambalajlama hatası değildir. Nakliye konusu 4 ad. Köprünün aynı
şekilde ambalajlanmasına rağmen sadece 1 tanesi hasarlanmıştır. Esasen sigorta
eksperi tarafından hasarın meydana gelme nedeni olarak birden çok gerekçe
belirtilmiştir. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla ambalajlamadan kaynaklı hasarın
oluştuğu kabul edilse bile, hasarın meydana gelmesine neden olan kötü hava
koşullarında ambalajlama hatasından söz edilmesi olanaklı bulunmamaktadır. Ekte
sunulan cd izlendiğinde ambalajlama hatası olmadığı açıkça görülecektir. Yüklemenin
ambarda çelik halatlar ile sabitlendiği görüntü kayıtlarından anlaşılmaktadır. Görsel
kayıtlara göre sigorta şirketinin ambalajlama hatası iddiası tamamen yersizdir.
c. Genel Şartların / Klozun ilgili maddesi aşağıya alıntılanmış olup, konteynır veya
liftvan içine yapılan istifleme sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları
tarafından yapıldığında “ambalajlama” ya dahil olacağı belirtilmiştir. Öncelikle
belirtmek gerekir ki, sigortalı emtialar özellikleri itibariyle konteynır ve liftvan içine
yerleştirilmemiş ve emtiaların gemiye yüklenmesi, istiflenmesi ve taşıma işlerinin
hiçbir aşamasında sigortalı ve adamları görev almamıştır. Açıklanan nedenlerle talebin
reddedilmesi hatalıdır.
Enstitü Yük Klozları [A] İSTİSNALAR
4- Genel İstisnalar Klozu: Bu sigorta hiçbir halde (aşağıdakileri) kapsamaz:
4.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da
uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. [konteynır veya liftvan (1) içine
yapılan istifleme, bu sigorta başlamadın önce yada sigortalı veya adamları tarafından
yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır.]
B-POLİÇELER NAKLİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASINDAN ÖNCE
DÜZENLENMİŞTİR. TEMİNATIN EKSİK OLMASI NEDENİYLE DEĞER
ARTIŞI İSTENMİŞ, DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNCE, EK/ZEYLNAME
DÜZENLENMESİ YERİNE YENİ TARİHLİ YENİ POLİÇE DÜZENLENMİŞTİR.
EMTEALARIN HASARLANDIĞI GEMİYE YÜKLEME İŞLEMİNİN 10.03.2017
OLDUĞU GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA POLİÇELERİN GEÇ DÜZENLENMESİ
SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
Buna rağmen sigorta şirketi sevkiyat tarihinin 28.02.2017, poliçe tanzim tarihinin
01.03.2017 ve gümrük beyannamesinin 23.02.2017 olduğu, bu duruma göre poliçenin
daha sonra düzenlendiğini iddia etmiş olsa da, başvuru formu ekinde sunulan
belgelerden emtianın gemiye yüklenme tarihinin 10.03.2017 olduğu sabittir.
12- Yukarıda açıklandığı üzere ilk önce xx no.lu poliçe 17.02.2017 tarihinde
düzenlenmiş olup, teminat tutarının eksik/hatalı olması nedeniyle ek/zeyilname
düzenlenmesi istenmiş olup davalı sigorta şirketince, ilk yapılan xx no.lu poliçe iptal
edilerek 01.03.2017 tarihinde xx no.lu poliçeyi düzenlemiştir. Görüleceği üzere,
poliçenin geç düzenlenmesi söz konusu değildir.
13- Dava konusu yapılan poliçeler 17.02.2017 ve 01.03.2017 tarihinde düzenlenmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, dava konusu emtialar gemiye 10.03.2017 tarihinde
yüklenmiştir. Emtiaların yüklenmesi ve geminin hareketinden sonra poliçenin
düzenlenmesi tespiti hatalıdır.
Yargılama Esas ve Usulüne göre talebimiz;
6100 sayılı HMK 429/3. Maddesinde “hakem veya hakem kuruluna verilen dilekçeler,
bilgiler ve belgelerin diğer tarafa bildirileceği” HMK 423. Maddesinde, “tarafların
tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahip olduğu, taraflara hukuki dinlenilme
hakkını kullanma imkanı tanınacağı” emredici şekilde hükme bağlanmıştır.
İşbu başvurumuz, davalı sigortacının cevap dilekçesine karşı her türlü savunma
hakkımız saklı kalmak kaydıyla yapılmıştır. Bu nedenle, savunma hakkımız
kısıtlanmasına neden olunmaksızın, karşı beyan hakkımızın kısıtlanmasına neden
olunmaksızın, karşı beyan ve ek delil sunma hakkımızın kısıtlanmasına neden
olunmaksızın, karşı beyan ve ek delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, davalı
sigortacının başvuruya karşı beyan ve savunmalarını içeren dilekçesi ve eki
delillerinin, dilekçemiz başladığındaki posta adresimize ve/veya elektronik posta
adresimize gönderilmesini talep ediyoruz.
Hakem heyetinin bilirkişi incelemesine karar vermesi halinde, HMK 431/1-b maddesi
gereği, bilirkişiye gerekli açıklamaları yapmamıza, ilgili belge ve bilgileri vermemize
ve 431/2 madde gereği, bilirkişiye gerekli soruları sormamıza izin verilmesi
zorunludur.
Bu nedenle, bilirkişi incelemesine karar verilmesi halinde, itiraz hakkımız saklı
kalmak kaydıyla seçilen bilirkişinin tarafımıza bildirilmesini, bilirkişiye gerekli
açıklamaları yapmamıza, ilgili belge ve bilgileri vermemize izin verilmesini, alınacak
bilirkişi raporunun beyan ve itiraz hakkımız saklı kalmak kaydıyla HMK 429/3 ve
423. Maddeleri gereği tarafımıza tebliğ edilmesini talep ediyoruz.
Netice ve Talep: (Talebinize konu miktarın mutlaka açıkça belirtilmesi
gerekmektedir.)
Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,
müvekkilime ait emtialarda meydana gelen KDV hariç 74.146,61 USD tazminat
bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari (avans) faizi ile birlikte,
yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte karşı taraf sigorta şirketinden tahsiline
karar verilmesini ve gerek görüldüğü takdirde Sayın Hakem tarafından yaptırılacak
bilirkişi incelemesi sonrasında ıslah hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil adına
saygılarımızla arz ve talep ederim.
Şeklinde açıklamış ve dava dosyasında saklı belgeleri dosyaya sunmuştur.
Dava dosyasında Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından xx Sigorta A.Ş ne hitaben
yazılmış 05.12.2017 tarih THK-SB-2017.xx sayılı, uyuşmazlık konusu hakkında şirket
görüşü ve eksik belge talep yazısı mevcuttur.
2.2 Sigorta kuruluşunun iddia, delil ve talepleri:
Davalı Sigorta Şirketi vekili Sigorta Tahkim Komisyonuna verdiği 11.12.2017 tarihli
cevabi yazısında iddia, delil ve taleplerini aynen;
Davacı taraf üretimini yaptığı 4 adet havalimanı yolcu köprüsünü montajını yapmak
üzere Sakarya-Ekvator Ginesi taşıma işinin müvekkil şirkete sigortalı olduğu, gemide
nakil sırasında halatların kopması sonucu hasarlandığı iddiası ile talepte
bulunmaktadır.
Davacı tarafın iddia ve talepleri tamamen dayanaksızdır. Şöyle ki;
Davacı tarafın talebi üzerine xx Nolu Emtia Nakli Sigorta Poliçesi 17.02.2017
tarihinde tanzim edilmiştir. Ancak yine davacı tarafın talebi ile söz konusu poliçe iptal
edilerek 01.03.2017 tarihinde xx Nolu Emtia Nakli Sigorta Poliçesi tanzim edilmiştir.
Her ne kadar davacı tarafça emtia bedelinde artış yapıldığı belirtilmekte ise de
poliçelerde belirtilen yükleme tarihleri birbirinden farklı olduğu gibi emtia bedelleri de
önemli ölçüde farklılık arz etmektedir. Bu durum da sevkiyatın farklı olduğunu veya
önceki sevkiyatın iptal edilerek yeni bir sevkiyat programlandığı açıktır.
Söz konusu poliçe Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses A) ile
düzenlenmiştir. Söz konusu klozun Genel İstisnalar başlığı altında 4.3 maddesinde;
Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da
uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [Konteynır veya liftvan (1) içine
yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları
tarafından yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır].
Şeklinde hüküm yer almaktadır.
Davacı tarafça yapılan hasar ihbarı üzerine müvekkil şirket tarafından Lloyds
acentelerinden xx Firması eksper olarak atanmıştır.
Yapılan incelemeler sonucu tanzim edilen 09.08.2017 Tarihli Eksper Raporu ile
hasarın taşıyıcı nezaretindeyken emtianın yer değiştirmesi ve/veya uygun olmayan
yükleme/ambalajlama neticesi meydana geldiği, bu nedenle de poliçe teminatları
dahilinde bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu tespite dayalı olarak teminat kapsamında bulunmayan hasar tazminat talebi
müvekkil şirket tarafından reddedilmiştir.
Müvekkil şirketin ret kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Haksız ve dayanaksız talebin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Haksız ve dayanıksız talebin reddine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Saygılarımla.11.12.2017
Eki: xx No.lu Poliçe
xx Nolu Poliçe İptal Zeyilnamesi
xx Nolu Poliçe
Eksper Raporu
Şeklinde açıklamış ve dosyada saklı belgeleri dosyaya sunmuştur.
3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Uyuşmazlığın çözümünde Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku’na ilişkin
hükümleri Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili
hükümleri 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin
Yönetmelik, Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ, Nakliyat
Emtia Sigortası Genel Şartları ile Poliçe özel şartları, tarafların iddia ve savunmaları
ile bunları tevsik eden deliller, yorum kuralları ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır.
4. DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
4.1 Değerlendirme:
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden xx Şirketinin 01.03.2017 teklif ve tanzim
tarihli xx numaralı Emtia Nakli (Direk Kati) Sigorta Poliçesinin sigortalısı olması
sıfatı ile TTK ve poliçe hükümleri gereği talep hakkı olduğundan aktif husumet
ehliyetinin, davalının da teminat veren sigortacı konumunda olması nedeni ile pasif
husumet ehliyetinin bulunduğu anlaşılmış olup esasen bu konuda taraflar arasında her
hangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.
Olay;
Başvuran vekilinin iddiasına göre müvekkili firmanın Ekvator Ginesi havaalanında
kullanılmak üzere üretimini yaptığı 4 adet havalimanı yolcu köprüsü fabrika
sahasından emtianın yükleneceği Derince/Kocaeli Limanına karayolu ile hasarsız bir
şekilde sevk edilmiştir.
Emtialar taşımayı yapacak geminin limana yanaştığı 10.03.2017 tarihinde gemiye
yüklenmiştir. Emtiaların gemi ile taşınması/nakliyesi sırasında kötü hava koşullarına
bağlı olarak geminin sarsılması sonucu geminin içinde gemiye sabitlenmiş bulunan
kancaların yerinden çıkması/kırılması ve gemi görevlilerinin yaptıkları bağlamaya
ilişkin halatların kopması sonucu sevkiyatı gerçekleştirilen emtialardan sadece bir
tanesi hasarlanmıştır.
Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi vekili de kendileri tarafından xx
Acentelerinden xx & xx Firmasına yaptırılan 09.08.2017 tarihli Eksper Raporu ile
hasarın taşıyıcı nezaretindeyken emtianın yer değiştirmesi ve/veya uygun olmayan
yükleme/ambalajlama neticesi meydana geldiğininin tespit edildiğini ve bu nedenle de
poliçe teminatları dahilinde bulunmadığından hasar tazminat talebinin müvekkili şirket
tarafından reddedildiğini beyan etmektedir.
Dava şartları yönünden davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı
anlaşıldığından uyuşmazlığın esasına girilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın temel nedeni taşınan emtiada meydana geldiği iddia
edilen hasarın sigorta teminat kapsamında olup olmadığındadır.
Heyetimizce aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından dosyaya sunulu xx
nolu poliçenin 01.03.2017 tarih 1 numaralı zeyilname ile “Yukarıda ayrıntıları yazılı
Emtia Nakli (Direk Kati) sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden itibaren mükerrer
poliçe nedeniyle iptal edildiği işbu belge ile kaydolunur “ ve “Emtia Bedeli adet
sayısına göre yükseldiği için poliçe tekrar yapıldı” notları ile iptal edildiği ve yerine
01.03.2017 tanzim tarihli xx no.lu sigorta bedeli 1.020.000.-USD karşılığı 3.686.586.-
TL olan poliçenin düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin “Poliçelerde belirtilen yükleme
tarihlerinin birbirinden farklı olduğu, emtia bedellerinin de önemli ölçüde farklılık arz
ettiği, sevkiyatın farklı olduğu veya önceki sevkiyatın iptal edilerek yeni bir sevkiyat
programlandığı açıktır” yönündeki iddiası heyetimizce sigortalının esasa tahakkuk
eden ve kendisince bilinen her hususu mukavelenin akdinden evvel sigortacıya
bildirdiği ve bu bildirimlere istinaden aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketince de
01.03.2017 tanzim tarihli xx numaralı Emtia Nakli (Direk Kati) Sigorta Poliçesinin
sefer başlamadan önce tanzim edilmiş olduğu anlaşıldığından aleyhine başvuru yapılan
sigorta şirketinin bu yöndeki iddiasının reddi gerekmiştir.
Taşınan emtiada meydana geldiği iddia hasarın, sigorta teminatı kapsamında olup
olmadığı hususundaki inceleme ve değerlendirmelerimiz ise aşağıda detaylı olarak
izah edilmiştir.
Öncelikle, dosyaya mübrez, xx no.lu xx gemisi kaptanı tarafından imzalanıp
kaşelendiği görülen, 10.03.2017 tarih ve xx no.lu xx konişmentoya göre; Exporter
(ihracatçı) başvuran xx ve xx (yükleyen) xx ( gönderilen) xx & xx ( ihbar edilen) xx &
xx olup, toplam 29 parçada 151.660,00 kg. ağırlığında ve 1574,70 m³ hacminde
“Yolcu Biniş Köprüsü ” emtiasının, Derince limanından 10.03.2017 tarihinde xx isimli
gemiye yüklenerek varış yeri olan Ekvator Ginesi / Bata limanına sevk edilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.
xx firması Eksperi xx tarafından, alıcı xx. Firması adına hazırlanan 12.04.2017 tarihli
Ekspertiz Raporu incelendiğinde; ekspertiz çalışmasının 10-11.04.2017 tarihleri
arasında xx isimli gemide yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre;
“Boşaltma öncesinde kargo ambarında paketlerin muayene edilmesi” alt başlığı
altında; “ Yüklerin geminin tek kargo ambarında istiflenmiş ve kargo paketleri
palamarlar ve kayışlar ile sabitlenmiştir. 29 adet Yolcu Biniş Köprüsü paketi ambarın
kıç tarafında güverte arasına yüklenmiştir. Bütün kargo / paketler güzel şekilde
istiflenmiştir, palamarlar ve kayışlar iyice gergindir. Hasar gören tünel de dahil olmak
üzere paketlerin bazıları muşambalar ile örtülmüştür. Geminin yan tarafına sert bir
şekilde çarpmasına rağmen palamarlar kopmamıştır. “
“ Hasarın nedenleri ve kökeni “ alt başlığı altında;
 “ xx gemisi 21&23.03.2017 tariklerinde 2 gün boyunca 9 bofor ölçeğinde
şiddetli hava koşulları, dalgalı deniz ve Kuzeybatı yönlü yüksek kabarma ile
karşılaşmıştır.
 9 Bofor ölçeği 41 ila 47 knot değerleri arasında rüzgar hızlarını ifade
etmektedir. Denizin durumu 09 ila 14 m yükseklikte dalgalar ile oldukça
karmaşıktır. Deniz dalgalanmaya başlar, püsküren sular geminin görüş alanını
etkileyebilir.
 Geminin gövdesi bu gibi durumlarda boyuna ve enine yönde bükülme
momentleri ve gerilmelere maruz kalır ve bunlar gövdesi üzerinde şiddetli bir
kuvvete neden olabilir ve bu da geminin bükülmesine ya da ambardaki
palamarların/kayışların kopmasına/gevşemesine ve kargoların kayıp hasar
görrmesine neden olabilmektedir. “
“ SONUÇ “ alt başlığı altında;
“ 10 ile 1l Nisan 2017 tarihleri arasında zaman zaman güverteden ve supalandan 29
yolcu Biniş Köprüsü paketinin boşaltma süreci izlenmiştir. Yolcu Biniş Köprülerinin 1
adet 34 M uzunluğunda tüneli ve ayrıca l adet 25 M uzunluğunda tüneli kısmen hasar
görmüştür. 34 M uzunluğundaki tünelin baş kısmı (kontrol kısmı) oldukça hasar
görmüştür ve dışarıdan darbe alması nedeniyle kurulum sonrasında doğru çalışması
garanti edilemeyecek durumdadır. 25 M uzunluğundaki tünelde kristal değişikliğinin
yanı sıra bazı onarımlar gerekmektedir. “
Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
xx Gemisi Kaptanı xx tarafından ilgili makamlara hitaben hazırlanan 09.04.2017
tarihli PROTESTO MEKTUBU aynen aşağıdaki gibidir;
“İLGİ: SEFER ESNASINDA KARŞILAŞILAN AĞIR HAVA KOŞULLARI
Geminin sahipleri adına, işbu belge ile Seferin gerçekleştirilmesi esnasında 27.03.2017
tarihinde gemimizin ağır hava (batı 9 beaufort) ve fırtınalı deniz koşulları ile
karşılaştığını ve 23.03.2017 tarihinde KB yönünde yüksek kabarma ile karşılaştığını
ve bu hava ve deniz koşullarının Yolcu Biniş Köprülerinden bir tanesinin tespit
piminde hasara neden olduğunu ve bu paketin bir kısmının Geminin üst ambarında
hareket edebildiğini/donebildiğini resmi olarak beyan ederim.
Palamarların hasar gormediğine ve tamamının sağlam olduğunun tespit edildiğine
lütfen dikkat edin.
Bu nedenden dolayı, Geminin, Sahiplerimin, Yöneticilerin ve vekillerin karşılaşılan
kötü hava koşullarının bir sonucu olarak Kargoda meydana gelmiş olabilecek her türlü
hasara, zarara, vb. karşı bütün yükümlülüklerine karşın protestomu not ediyorum ve
Geminin sahiplerinin uygun bir zamanda ve uygun bir yerde aynılarını uygulama
konusunda haklarını açık bir şekilde mahfuz ediyorum.
Saygılarımla, xx on 09.04.2017 “
Davalı Güneş Sigorta tarafından görevlendirilen xx firmasınca hazırlanan 09.08.2017
tarihli Ekspertiz Raporu incelendiğinde; ekspertiz çalışmasının 10 Nisan ve 19 Nisan
2017 tarihlerinde xx isimli gemide yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre;
“HASAR BOYUTU:
 xx tarafından 24 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen xx numaralı proforma
fatura uyarınca talep miktarı 74.146,67 ABD Dolarıdır.
 Bize hiçbir onarım raporu veya zaman çizelgesi verilmedi ve onarım takımının
mahalde kaç gün kaldığı hakkında bilgilendirilmedik.
 Bizim görüşümüze göre, herhangi bir onarım raporu veya zaman çizelgesi
olmaksızın, gözlemlenmiş olana göre ufak hasar onarımlarını gerçekleştirmek
amacıyla Bata’ya 8 kişinin geldiğini doğrulayamayız. “
“HASAR NEDENİ:
Müdahalemizi müteakip ve toplanan belgelere (herhangi bir ihtiyat kaydı olmaksızın
konişmento) göre, sevkiyat üzerindeki hasarın deniz nakliyesi boyunca kayma veya
kargo gemi nakliye şirketinin gözetimi altındayken yükleme işlemi boyunca kaba
yükleme-boşaltma sonrası da olabileceğini saptayabildik.”
Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin ICC (A) klozunun Genel İstisnalar başlığı
altındaki 4.3 maddesinde “ Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya
hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya
masraf. [Konteynır veya liftvan (1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan
önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 4.3 Klozu bakımından
“ambalajlama” ya dahil sayılır].” şeklindeki iddiasına karşın, kendileri tarafından
tayin edilen Lloyds acentesi xx Marine & xx Maritime Ekspertiz Firmasının
09.08.2017 Tarihli Eksper Raporunda hasar nedeninin; hasarın deniz nakliyesi
boyunca kayma veya kargo gemi nakliye şirketinin gözetimi altındayken yükleme
işlemi boyunca kaba yükleme-boşaltma sonrası da olabileceği saptanmış olup, rapor
içeriğinde hasarın, sigorta edilen emtianın ambalajlanma veya hazırlanmasındaki
yetersizlik ya da uygunsuzluk sebebiyle meydana geldiğine dair herhangi bir tespit
bulunmadığından sigorta şirketinin bu konudaki iddiasının reddi gerekmiştir.
Başvuru sahibi UBS tarafından 24 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen 2017-072401
numaralı proforma fatura dökümünün aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür;
TANIMI BİRİM FİYAT TOPLAM
Kırılan malzeme imalatı 1 set 31.125 usd 31.125 usd
Kırılan malzeme yurt içi
nakliyesi
1 set 570 usd 570 usd
İstanbul – Bata nakliyesi 1 set 5.019,70 usd 5.019,70 usd
Bata limanı – Mongomeyen
havalimanı nakliyesi 1 set 1.500 usd 1.500 usd
Bata gümrük masrafları 1 set 4.850 usd 4.850 usd
622 no.lu Keşif için giden
personel uçak bileti 4 kişi 932,58 usd 3.730,34 usd
Keşif için giden personel vize
masrafı 4 kişi 100 usd 400 usd
Keşif için giden personel
Konaklama ve yemek 4 kişi 1.500 usd 6.000 usd
Tamirat için giden personel
uçak bileti 3 kişi 1.324,30 usd 3.972,90 usd
Tamirat için giden personel
uçak bileti 1 kişi 1.278,67 usd 1.278,67 usd
Tamirat için giden personel
vize masrafı 4 kişi 100 usd 400 usd
Tamirat için giden personel
Konaklama ve yemek 4 kişi 3.825 usd 15.300 usd
TOPLAM 74.146,67 usd
14.03.2018 tarihli ara kararımızla başvuru sahibinden, emtia hasarına ilişkin her türlü
tamir ve malzeme faturasının ve proforma faturada talep edilen diğer tüm masraflara
ilişkin her türlü destekleyici belgenin (fatura, gümrük çıkış beyannamesi,
konişmento,vs.) orjinallerinin veya aslı gibidir kaşeli imzalı suretlerinin 15 günlük
kesin süre zarfında tarafımıza ulaştırılması istenmiş ve akabinde aşağıda dökümü
yapılan belgeler yasal süresi içerisinde tarafımıza ulaştırılmıştır.
1) Nakliyeci Kazım İnat tarafından xx şirketi adına tanzim edilmiş olan 17.05.2017
tarih ve xx no.lu, Hendek-Ambarlı nakliye bedeli olarak KDV dahil 2.360.- TL
tutarındaki fatura.
2) xx tarafından xx şirketi adına tanzim edilmiş olan 07.10.2017 tarih ve xx no.lu,
yolcu biniş köprüsü gümrük giderleri için 4.850.-USD Bata limanı – Mongomeyen
havalimanı sevkiyat ücreti ile yerel havalimanındaki ülke içi taşımacılık için
1.500.- USD olmak üzere toplam 6.350.- USD tutarındaki fatura.
3) xx şirketi tarafından xx şirketi adına tanzim edilmiş olan 15.05.2017 tarih ve xx
no.lu, emtia hasarına ilişkin her türlü tamir ve malzeme bedeli olarak 31.125.-
USD tutarındaki fatura.
4) xx ve xx. tarafından xx şirketine kesilmiş olan 25.05.2017 tarih ve xx no.lu, yeni
parçanın İstanbul’dan Bata’ya kadar olan navlun bedeli olarak 5.019,70 USD
tutarındaki fatura,
Olmak üzere toplam fatura tutarının 42.494,70 USD ile 2.360.- TL olduğu tespit
edilmiştir.
Başvuran tarafından dosyaya sunulan proforma faturada, kırılan malzeme yurt içi
nakliyesi için 570.-USD talep edilmiş ve buna ilişkin olarak Hendek-Ambarlı nakliye
bedeli için KDV dahil 2.360.- TL tutarındaki fatura ibraz edilmiştir.
Bu bağlamda, başvuranın toplam talebini; 42.494,70 USD ve 570.-USD ilavesiyle
43.064,70 USD olarak kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Başvuranın keşif ve tamir maksadıyla Bata’ya giden personelin; uçak bileti, yemek ve
konaklama masrafları ile vize masraflarına ilişkin talebi doğrultusunda başvuran
tarafından dosyaya sadece Elektronik Bilet kopyalarının sunulmuş olduğu tespit
edilmiştir. Ancak bu masraflara ilişkin faturaların dava dosyasına sunulmamış olması
nedeniyle başvuranın bu konudaki taleplerinin reddi gerekmiştir.
Temerrüt tarihi bakımından;
Dava dosyasında başvuranın sigorta şirketine 07.04.2017 tarihinde müracaat ettiği,
sigorta şirketinin 11.08.2017 tarihli başvurana hitaben yazmış olduğu xx no.lu
yazısından anlaşılmaktadır.
TTK 1427.Madde,
1- Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir.
2- Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla
ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin
araştırmaları bitince ve her hâlde 1446. maddeye göre yapılacak ihbardan kırk beş
gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre on beş gündür. Sigortacıya
yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.
3- Araştırmalar 1446. maddeye göre yapılacak ihbardan başlayarak üç ay içinde
tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere,
tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön
ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının veya bedelin en az
yüzde ellisini avans olarak öder.
4- Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
5- Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme
hükümleri geçersizdir.
Hükmünü haizdir.
Sigorta tazminatı veya bedeli, 1446. maddeye göre yapılacak ihbardan kırk beş gün
sonra muaccel olacağından, başvuranın sigorta şirketine 07.04.2017 tarihinde
müracaat ettiği dikkate alındığında aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi
07.04.2017 tarihini takip eden 45’inci günün sonunda 23.05.2017 tarihinde temerrüde
düşmüştür.
Başvuranın avans faiz talebi bakımından,
Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret
Kanununu esas alarak görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu
yönündeki görüşüne göre, Ticaret Mahkemelerinde görülen davalar mutlak ticari dava
niteliğinde olduğundan, başvuru sahibinin avans faizi talebinin kabulü gerekmektedir.
Avukatlık ücreti bakımından;
Vekalet ücretleri Avukatlık Kanununa dayanarak çıkartılan Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesine göre her yıl Barolar Birliğinin teklifi ve Adalet Bakanlığının kabulü ile
yayımlanır ve yürürlüğe girer.
30.12.2017 tarihinde 30286 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret
Başlıklı 17/2 Bölümünde Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken
tarifenin ikinci bölümünde Asliye Mahkemeleri için öngörülen ücretin altında
kalmamak kaydıyla tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder.
Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da
talebi kısmen veya tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi
ücretin beşte birine hükmedilir. Ancak hesaplanan miktarın maktu ücretin altında
kalması halinde maktu ücrete hükmedilir hükmüne amirdir. Bu nedenle kabul edilen
tutarlar için tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde Asliye Mahkemeleri için
öngörülen tutarlara göre nisbi vekalet ücreti hesaplanmıştır.
İzah edilen nedenlerle başvuru sahibi vekiline karar tarihinde yürürlükte bulunan
avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak tam vekalet ücreti ödenmesine karar
vermek gerekmiştir.
4.2 Gerekçeli Karar:
Dava dosyasında saklı 240516713/0 no.lu 01.03.2017 tanzim tarihli emtia nakli (direk
kati) sigorta poliçesi; ICC (A) 1.1.82 (CL.252) denizyolu taşımaları şartları ve
poliçede yazılı özel şartlar mucibince ve sigorta teminat bedeli üzerinden % 0,50
oranında tenzili muafiyet şartı ile akdedilmiştir.
Uyuşmazlık konusu emtia hasarı, yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere sigorta
poliçesi teminatı kapsamında olup, 43.064,70 USD tutarındaki tazminat miktarından
sigorta bedeli 1.020.000.- USD üzerinden hesap edilen 5.100.- USD muafiyet
tenzilinden sonra kalan 37.964,70 USD’nin police tanzim tarihindeki kur ( 1 USD=
3.6143 TL) esas alınmak suretiyle hesaplanan 137.215,82 TL’nin temerrüt tarihi olan
23.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte aleyhine başvuru
yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana ödenmesine karar verilmiştir.
Başvuranın yaptığı masraflar, yargılama giderleri olarak kabul edildiğinden asıl
alacağa dahil edilmemiştir.
5. KARAR: Yukarıda yapılan değerlendirme ve açıklanan gerekçelerle ;
1. Başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulü ile 37.964,70 USD karşılığı 137.215,82
TL’nin temerrüt tarihi olan 23.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile
birlikte aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana ödenmesine,
fazlaya ilişkin talebin reddine,
2. Başvuranın yapmış olduğu 4.385.-TL başvuru ücreti, 4,60 TL vekalet harcı olmak
üzere toplam 4.389,60 TL yargılama giderinin kabul/ret oranına göre hesap edilen
2.247,48 TL sinin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana
ödenmesine, artan kısmın başvuran üzerinde bırakılmasına,
3. Başvuru sahibi kendini vekille temsil etmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte
bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesine göre hesap ve takdir edilen 13.727.-TL
avukatlık ücretinin sigorta şirketinden alınarak başvuran vekiline ödenmesine,
4. Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi vekil ile temsil edildiğinden reddedilen kısım
için AAÜT nin 1/5 i kadar olmak üzere 2.642.-TL ücreti vekaletin başvurandan tahsili
ile sigorta kuruluşuna ödenmesine,
5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden
itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...