Prim ve Bahşiş İhbar Tazminatı Hesaplanması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/34368
Karar No.
2008/33532
Tarihi
05.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/32
KAVRAMLAR
İHBAR TAZMİNATI
BAHŞİŞ VE PRİM ÖDEMESİNİN ARAŞTIRILMASI
ÜCRET MİKTARININ İHTİLAFLI OLMASI
ÜCRET ALACAĞI
ÖZET
DAVALI VEKİLİNİN SAİR TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ GEREKTİĞİ ANCAK TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN,İŞYERİNDE UYGULANMAKTA OLAN ÜCRET ÖDEME SİSTEMİ İLE DAVACININ ÜCRET SEVİYESİNİN NE OLDUĞU NOKTASINDA TOPLANDIĞI ANLAŞILMAKTA OLUP,DOSYAYA DAVACI TARAFÇA SUNULAN,DAVACININ MAAŞ+PRİM OLARAK 1.000 YTL.ÜCRET ALDIĞINA İLİŞKİN BELGEYE DAVALI İŞVEREN VEKİLİNCE İTİRAZ EDİLMİŞ VE BU BELGENİN DAVALIDAN SADIR OLMADIĞI SAVUNMASI GEREĞİNCE ARAŞTIRILIP İRDELENMEMİŞTİR. HÜKME DAYANAK ALINAN TANIK ANLATIMLARI DA ÜCRET ÖDEME SİSTEMİ HAKKINDA YETERLİ AÇIKLIĞI İÇERMEMEKTEDİR. MAHKEMECE YAPILACAK İŞ; İŞYERİNDE GARANTİ ÜCRET DIŞINDA BAHŞİŞ VE PRİM ÖDEMESİ OLUP OLMADIĞINI TANIKLARA ETRAFLI BİR ŞEKİLDE SORUP AÇIKLATTIRMAK, DOSYAYA SUNULAN DAVACININ ALDIĞI ÜCRETİ GÖSTERİR BELGENİN GEÇERLİLİĞİNİ DENETLEMEK VE OLUŞACAK DURUMA GÖRE SONUCA GİDİLMESİ GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALI OLUP, BU HUSUS BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Davacı, ihbar tazminatı ile 7 aylık maaş alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı,davalıya ait işyerinde 06.04.2004 tarihinde maaş+prim 1.000 YTL ücretle işe başladığını,sigortaya bildirim yapılmasını talep etmesi üzerine geriye dönük olarak 2 aylık primlerinin ödendiğini ve işten çıkarıldığını,7 aylık çalışma süresinde bahşişlerden kendisine düşen primlerini aldığını ancak maaş ödemesi yapılmadığını ileri sürerek ihbar tazminatı ve ücret alacak talebinde bulunmuştur.

Davalı işveren,işyerinde garson olarak ve bahşişlerden yüzde alarak çalışan davacıya sabit bir maaş ödenmesinin söz konusu olmadığını,aylık 1.000 YTL.ücret ödendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını,ücretin bahşiş ve prim olarak ödenmiş olduğunun davacının da kabulünde bulunduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerektiği ancak taraflar arasındaki uyuşmazlığın,işyerinde uygulanmakta olan ücret ödeme sistemi ile davacının ücret seviyesinin ne olduğu noktasında toplandığı anlaşılmakta olup,dosyaya davacı tarafça sunulan,davacının maaş+prim olarak 1.000 YTL.ücret aldığına ilişkin belgeye davalı işveren vekilince itiraz edilmiş ve bu belgenin davalıdan sadır olmadığı savunması gereğince araştırılıp irdelenmemiştir. Hükme dayanak alınan tanık anlatımları da ücret ödeme sistemi hakkında yeterli açıklığı içermemektedir. Mahkemece yapılacak iş; işyerinde garanti ücret dışında bahşiş ve prim ödemesi olup olmadığını tanıklara etraflı bir şekilde sorup açıklattırmak, dosyaya sunulan davacının aldığı ücreti gösterir belgenin geçerliliğini denetlemek ve oluşacak duruma göre sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.