Özel Okul Öğretmen Sözleşmelerinde Cezai Şart

4/2/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Borçlar Kanununun “V. Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420. maddesi 1. fıkrasında; “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre;

İş Hukukunda İşçi Yararına Yorum İlkesinin bir sonucu olarak sadece işçi aleyhine yükümlülük öngören cezai şart hükümleri geçersiz sayılmış ve bu yönde yerleşmiş içtihatlar öğretide de benimsenmiştir.

Cezai şartın işçi ve işveren hakkında ve iki taraflı olarak düzenlenmesi gereği, işçi aleyhine kararlaştırılan cezai şartın işveren aleyhine kararlaştırılandan daha fazla olmaması sonucunu da ortaya koymaktadır.

Başka bir anlatımla işçi aleyhine olarak belirlenen cezai şartın, koşulları ve ceza miktarı bakımından işverenin sorumluluğunu aşması düşünülemez.

İki taraflı cezai şartta işçi aleyhine bir eşitsizlik durumunda, cezai şart hükmü tümden geçersiz olmamakla birlikte, iş çinin yükümlülüğü işverenin sorumlu olduğu miktarı ve halleri aşamaz.

İş Hukuku uygulamasında işçi aleyhine cezai şart düzenlemeleri bakımından konunun önemi bir kat daha artmaktadır. Şart ve ceza arasındaki ilişki gözetilerek işçinin iktisadi açıdan mahvına neden olmayacak çözümlere gidilmelidir.

İşçinin belli bir süre çalışması şartına bağlanan cezalardan, sözleşme kapsamında çalışılan ve çalışması gereken sürelere göre oran kurularak indirime gidilmelidir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı;

İlgili Kanun / Madde
818 S.BK/158-161
T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2009/46225
Karar No. 2010/604
Tarihi: 21.01.2010
-CEZAİ ŞART
– TEK TARAFLI SADECE İŞÇİ İÇİN KARARLAŞTIRILMIŞ CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ
– CEZAİ ŞARTIN İKİ TARAFLI OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA İŞÇİ İÇİN
ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN İŞVEREN İÇİN ÖNGÖRÜLENİ AŞAMAYACAĞI
– CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM
ÖZETİ: İş Hukukunda İşçi Yararına Yorum İlkesinin bir sonucu olarak sadece işçi aleyhine yükümlülük
öngören cezai şart hükümleri geçersiz sayılmış ve bu yönde yerleşmiş içtihatlar öğretide de benimsenmiştir. Yine, Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının 419. maddesinde “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir” şekline kurala yer verilmiştir.
Cezai şartın işçi ve işveren hakkında ve iki taraflı olarak düzenlenmesi gereği, işçi aleyhine
kararlaştırılan cezai şartın işveren aleyhine kararlaştırılandan daha fazla olmaması sonucunu da
ortaya koymaktadır. Başka bir anlatımla işçi aleyhine olarak belirlenen cezai şartın, koşulları ve ceza miktarı bakımından işverenin sorumluluğunu aşması düşünülemez. İki taraflı cezai şartta işçi aleyhine bir eşitsizlik durumunda, cezai şart hükmü tümden geçersiz olmamakla birlikte, işçinin yükümlülüğü
işverenin sorumlu olduğu miktarı ve halleri aşamaz. Borçlar Kanunun 16 l/son maddesinde fahiş cezai
şartın hakim tarafından tenkis edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. İş Hukuku uygulamasında işçi
aleyhine cezai şart düzenlemeleri bakımından konunun önemi bir kat daha artmaktadır. Şart ve ceza
arasındaki ilişki gözetilerek işçinin iktisadi açıdan mahvına neden olmayacak çözümlere gidilmelidir.
İşçinin belli bir süre çalışması şartına bağlanan cezalardan, sözleşme kapsamında çalışılan ve
çalışması gereken sürelere göre oran kurularak indirime gidilmelidir.
DAVA:Davacı, itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkâr tazminatına
karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava
dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşullarının oluşup oluşmadığı ve
indirim hususu taraflar arasında uyuşmazlığı oluşturmaktadır.
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde
ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ,
Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963).
Borçlar Kanunun 158- 161. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, İş
Kanunlarında konuya dair bir hükme yer verilmemiştir. İş Hukuku açısından
Borçlar Kanunun sözü edilen hükümlerini uygulamakla birlikte Dairemizce bazı
yönlerden İş Hukukuna özgü çözümler üretilmiştir. İş Hukukunda İşçi Yararına
Yorum İlkesinin bir sonucu olarak sadece işçi aleyhine yükümlülük öngören cezai
şart hükümleri geçersiz sayılmış ve bu yönde yerleşmiş içtihatlar öğretide de
benimsenmiştir. Yine, Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının 419. maddesinde “Hizmet
sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir” şekline kurala
yer verilmiştir.
Cezai şartın işçi ve işveren hakkında ve iki taraflı olarak düzenlenmesi gereği,
işçi aleyhine kararlaştırılan cezai şartın işveren aleyhine kararlaştırılandan daha fazla
olmaması sonucunu da ortaya koymaktadır. Başka bir anlatımla işçi aleyhine olarak
belirlenen cezai şartın, koşulları ve ceza miktarı bakımından işverenin
sorumluluğunu aşması düşünülemez. İki taraflı cezai şartta işçi aleyhine bir eşitsizlik
durumunda, cezai şart hükmü tümden geçersiz olmamakla birlikte, işçinin
yükümlülüğü işverenin sorumlu olduğu miktarı ve halleri aşamaz.
İşçiye verilen eğitim karşılığı belli bir süre çalışması koşuluna bağlı olarak
kararlaştırılan cezai şartın tek taraflı olarak değerlendirilemez. İşçiye verilen eğitim
bedeli kadar cezai şartın karşılığı bulunmakla eğitim karşılığı cezai şart hükmü
belirtilen ölçüler içinde geçerlidir.
Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce feshi koşuluna bağlı cezai
şartın sonuç doğurabilmesi için öncelikle taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli
sureli olup olmadığının tespiti gerekir. Bundan başka asgari süreli iş
sözleşmelerinde aynı türde hükümler konulması mümkündür.
4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesinde, kesinleşen işe iade kararı üzerine
işçinin başvurusuna rağmen bir ay içinde işe başlatılmaması durumunda, işçiye en
az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödeneceği
öngörülmüştür. Aynı maddenin son fıkrasında ise, sözü edilen düzenlemenin
mutlak emredici olduğu ve sözleşmelerle hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği hükme
bağlanmıştır. Bu itibarla iş güvencesine tabi işçiler yönünden toplu iş sözleşmesinin
iş güvencesi sağlayan hükümlerinin yasanın bu düzenlemesi karşılığında bir değeri
kalmamıştır.
Borçlar Kanununun 161. maddesine göre taraflar cezanın miktarını seçmekte
serbesttirler. Buna göre belirli süreli iş sözleşmesinin kalan süresine ait ücretlerinin
ya da bunun katlarının ödenmesi gerektiği yönünde ceza miktarı belirlenmesi
mümkündür. Böyle bir cezai şart hükmü, Borçlar Kanunun 325. maddesine göre
talep konusu yapılabilecek olan sözleşmenin kalan süresine ait ücret isteğinden
farklıdır. Bu durum, konuya dair yasal düzenlemenin tekrarı mahiyetinde de
değildir. Gerçekten tarafların iradesi özel biçimde cezai şart düzenlemesi yönünde
ortaya çıkmış olmakla, iradeye değer verilmeli ve cezai şart hükümlerine göre
çözüme gidilmelidir. Bu arada işçinin bakiye süre ücreti ölçüt alınarak
kararlaştırılmış olan cezai şarttan başka sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerin de
Borçlar Kanununun 325. maddesine göre talep edilip edilemeyeceği soruna
değinmek gerekir ki, ifaya eklenen cezai şart çözüme gidilmesi ve buna göre
koşulların varlığı halinde sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerin ayrıca talep
edilebileceği belirtilmelidir. Gerçekten, Borçlar Kanununun 158/11. maddesine
göre, borcun belli zaman ve yerde ifa edilmemesi hali için cezai şart
kararlaştırılmışsa, alacaklı hem ifa hem de cezai şartı talep edebilecektir.
Borçlar Kanunun 16 l/son maddesinde fahiş cezai şartın hakim tarafından
tenkis edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. İş Hukuku uygulamasında işçi
aleyhine cezai şart düzenlemeleri bakımından konunun önemi bir kat daha
artmaktadır. Şart ve ceza arasındaki ilişki gözetilerek işçinin iktisadi açıdan mahvına
neden olmayacak çözümlere gidilmelidir. İşçinin belli bir süre çalışması şartına
bağlanan cezalardan, sözleşme kapsamında çalışılan ve çalışması gereken sürelere
göre oran kurularak indirime gidilmelidir.
Somut olayda; cezai şart alacağından Borçlar Kanunun 16l/Son maddesi
gereğince indirim yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken, cezai şart alacağından bir
indirim yapılmadan mahkemece yazılı şekilde cezai şart alacağına hükmedilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...