Ölen İşçinin Eş ve Çocuklarının Tazminat Hakkı

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2008/16956
Karar No.
2009/21076
Tarihi
23.12.2009
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/41
KAVRAMLAR
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM
MANEVİ TAZMİNAT
KUSUR RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI
SİGORTALININ EŞİ İLE ÇOCUKLARININ MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ
ÖZET
DAVALI İŞVERENCE SUNULAN VE SSK ANKARA EĞİTİM HASTANESİNCE DÜZENLENDİĞİ ANLAŞILAN 16.04.2003 VE 21.04 2003 TARİHLİ RAPORLARIN PERİYODİK KONTROL NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞININ DÜZENLENME AMACININ ARAŞTIRILMAMASI İSABETSİZ OLDUĞU GİBİ KAZALININ BELİRLENMİŞ BİR RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN AYNI İŞTE ÇALIŞTIRILMASI NEDENİYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENMEDEN, YALNIZCA İŞÇİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI NEDENİNE DAYALI OLARAK İŞVERENE %60 ORANINDA KUSUR VERİLMESİ DE HATALIDIR
Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 40.000.00TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi umu vekillerince istenilmesi ve de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 23.12.2008 Salı günü tayın edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacılar vekili Avukat Seyit Ali Koç ile karsı taraf vekili Avukat Yusuf Tuna geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek ayın gün Tetkik Hakimi B.Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava 03.10.2003 tarihinde meydana enden iş kazası sonucu ölen sigortalının eşi ile çocuklarının manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar davacı ile davalı tarafça süresinde temyiz edilmiştir.

Zararlandırıcı olaya maruz kalan işçinin, ölümüyle sonuçlanan olasın iş kazası olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık kusurun aidiyeti ve oranları konusunda toplanmaktadır.

İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli oları yapmak ve bu husustaki şartlan sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İs Kanununun 77.maddesinin açık buyruğudur

Hükme dayanak alınan 04.06.2008 günü bilirkişi raporunda; olayda; İşçisinin sağlık durumunun yaptığı işe uygun olup olmadığını sağlık raporu alarak belgelemeyen, yıllık sağlık kontrollerini muntazam yaptırmayan işverenin % 60 oranında kusurlu bulunduğu, işçinin kusurunun bulunmadığı, daha önce herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığı ve genetik yapısı bilinmeyen işçinin beyin kanaması geçirdiği olayda kişisel yatkınlıkta olabileceğinden kaçınılmazlık olgusunun % 40 oranında etkili bulunduğu belirtilmiştir.

Oysa hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişiler. İş Kanunu’nun 77.maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptamadıkları anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, dosyadaki bilgi ve belgelere göre işverene azda olsa bir kusur verilmeyen kusur raporunun, İş Kanunu’nun 77.maddesinin öngördüğü koşulları içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Öte yandan davalı işverence sunulan ve SSK Ankara Eğitim hastanesince düzenlendiği anlaşılan 16.04.2003 ve 21.04 2003 tarihli raporların periyodik kontrol niteliğinde olup olmadığının düzenlenme amacının araştırılmaması isabetsiz olduğu gibi kazalının belirlenmiş bir rahatsızlığına rağmen aynı işte çalıştırılması nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenmeden, yalnızca işçinin periyodik kontrollerinin yapılmaması nedenine dayalı olarak işverene %60 oranında kusur verilmesi de hatalıdır.

Mahkemece yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu yukarıda açıklandığı biçimde yeniden inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikle değerlendirilerek ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yalnızca işçinin periyodik kontrollerinin yapılmaması nedenine dayalı olarak işverene % 60 oranında kusur verilen inandırıcı güç ve nitelikte olmayan, 77. maddenin öngördüğü koşulları içermeyen kusur raporunun hükme dayanak alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalının bu yönleri kapsayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmen yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre manevi tazminatların miktarına ilişkin tarafların sair temyiz itirazlarının ilerde incelenmesine, davalı yararına takdir edilen 550.00 YTL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, 60.00 YTL temyiz başvuru harcını davacı yatırmış olduğu anlaşılmakla, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, temyiz harcı ile temyiz başvuru harcının davalıya iadesine, 23.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.