Nakliyat Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

14.06.2018 tarih ve K-2018/İHK-4940 Sayılı İtiraz Kararı (Nakliyat)
1-BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE
İNTİKALİ
1.Uyuşmazlık Konusu Olay:
İtiraz Hakem Heyetimize tevdi edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu , XX Havaalanları
Sistemleri Sanayi Ve Limited Şirketi ait 4 adet havalimanı yolcu köprüsünün xxx Ekvator
Gine’ye deniz yolu ile sevkiyatı sırasında birinin hasarı nedeniyle meydana gelen zararın
240516713/0 numaralı Emtia Nakli (Direk Kati) Sigorta Poliçesi kapsamında tazmini
talebidir.
1.2. Dosyanın İtiraz Hakem Heyetine İntikal Etme Süreci:
Dosya aslı, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından Koordinatör Hakem Dr. XX ’a 16.05.2018
günü teslim edilmiş; elektronik ortamda da Heyet üyelerine iletilmiştir.
Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu
itibariyle duruşma yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılarak uyuşmazlığın emtea
nakliyat sigorta poliçesinden kaynaklanan tazmin talebine ilişkin olduğu anlaşılmakla konu
uyuşmazlığın hukuki değerlendirme yoluyla karara bağlanması öngörülmüştür.
2. SİGORTA HAKEMİ VE HAKEM HEYETİNCE VERİLEN HÜKÜM
Başvuru sahibi vekili tarafından Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru XX Hakem
XX Hakem, XX Hakem , 08.04.2018 tarih, 2017/E.75844, 2018/ K22452 sayılı kararda
aynen;
“Yukarıda yapılan değerlendirme ve açıklanan gerekçelerle;
1-Başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulü ile 37.964,70 USD karşılığı 137.215,82
TL’nin temerrüt tarihi olan 23.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte
aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana ödenmesine, fazlaya ilişkin
talebin reddine,
2-Başvuranın yapmış olduğu 4.385.-TL başvuru ücreti, 4,60 TL vekalet harcı olmak üzere
toplam 4.389,60 TL yargılama giderinin kabul/ret oranına göre hesap edilen 2.247,48 TL
sinin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden tahsili ile başvurana ödenmesine, artan
kısmın başvuran üzerinde bırakılmasına,
3-Başvuru sahibi kendini vekille temsil etmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan
avukatlık asgari ücreti tarifesine göre hesap ve takdir edilen 13.727.- TL avukatlık ücretinin
sigorta şirketinden alınarak başvuran vekiline ödenmesine,
4-Aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi vekil ile temsil edildiğinden reddedilen kısım için
AAÜT nin 1/5 i kadar olmak üzere 2.642.- TL ücreti vekaletin başvurandan tahsili ile sigorta
kuruluşuna ödenmesine,
5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10
gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle
karar verildi.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

3. TARAFLARIN İTİRAZ VE GEREKÇELERİ, TALEPLERİ
3.1.Sigorta Kuruluşu/ Davalı Vekili itiraz dilekçesinde özetle; “ambalajlama hiç
yapılmadığı gibi yükleme ve istiflemeninyetersiz yapıldığı, bunun sonucu meydana gelen
hasar yukarıda belirtilen kloz hükmü gereği poliçe teminatları dışında kaldığı, hakem
kararının hatalı olduğu yönünden itiraz etmiştir.
3.2.Başvuru Sahibi /Davacı Vekili itiraz dilekçesinde özetle, talep edilen miktarın
teminat kapsamında olduğu, hasarın tamamının kabul edilmesi gerektiği, zorunlu giderlerin
yargıtay kararları doğrultusunda makbuzla ispat edilmesine gerek olmadığı, rücu imkanı
olduğundan muafiyet uygulanmaması gerektiği, dosyanın bilirkişiye gönderilmesi halinde
yeni belgeler sunabilecekleri kararın kısmen hatalı olduğu yönlerinden itiraz etmiştir.
4.UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Uyuşmazlığın çözümünde Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku’na ilişkin hükümleri
Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Sigorta Tahkim Usulü ve
Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ, Nakliyat Emtia Sigortası Genel Şartları ile Poliçe özel
şartları, tarafların iddia ve savunmaları ile bunları tevsik eden deliller, yorum kuralları ve
ilgili mevzuat dikkate alınmıştır.
5.DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
5.1. Değerlendirme
İhtilafın esası, Sigorta Kuruluşu nezdinde düzenlenen emtia nakliyat sigorta poliçesi tahtında
başvuru sahibine ait emtanın Ekvator Gine’ye deniz yolu ile sevkiyatı sırasında uğradığı
hasarı nedeniyle meydana gelen zararın tazmini talebine ilişkin olduğu, Hakem Heyeti
incelemesi sırasında Heyet’in 14.3.2018 tarihli ile ara karar ile hasar talebinin dayandığı tüm
fatura belgelerin dosyaya ibrazının talep edildiği, başvuru sahibi tarafından talep edilen
belgelerin ibraz edildiği, XX no.lu XX konişmentoya göre, 10.03.2017 tarih, Exporter
(ihracatçı) başvuran : XX Havaalanıarı Sistemleri Sanayi ve Ltd., Shipper (yükleyen); Korea
Airports Corporation; Consignee ( gönderilen) XX E & XX A. ; Notify (ihbar edilen)XX E &
XX.A. olup, toplam 29 parçada 151.660,00 kg. ağırlığında ve 1574,70 m’ hacminde “Yolcu
Biniş Köprüsü” emtiasının, Derince limanından 10.03.2017 tarihinde MV XX isimli gemiye
yüklenerek varış yeri olan Ekvator Ginesi, Bata limanına sevk edilmiş olduğu,
konişmentonun gemi kaptanı tarafından imzalanıp kaşelendiği, emtanın 01.03.2017 tanzim
tarihli 240516713/0 no.lu sigorta bedeli 1.020.000.-USD karşılığı 3.686.586.-TL sigorta
değeriyle teminat altına alındığı ve bir kısım emtianın hasarı nedeniyle Sigorta Şirketi’nden
tazmini talebi ile işbu başvurunun yapıldığı, Hakem Heyeti tarafından dosya üzerinde
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasarın sebebinin , hasarın deniz nakliyesi
boyunca kayma veya kargo gemi nakliye şirketinin gözetimi altındayken yükleme işlemi
boyunca kaba yükleme-boşaltma sonrası da olabileceği ve sigorta edilen emtianın
ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluk sebebiyle meydana
geldiğine dair herhangi bir tespit bulunmadığından dolayı hasarın poliçe kapsamında olduğu
kabul edilerek, dosyaya başvuru sahibi tarafından ibraz edilen belgeler uyarınca talebin
kısmen kabulüne karar verildiği, taraf vekillerinin karara karşı itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

5.2 Gerekçeli Karar
08.04.2018- K-2018/22452 sayılı Hakem Heyeti kararına karşı yapılan itirazlar kapsamında
doys incelenmiş olup, itiraz konusu olmayan hususlar değerlendirme dışında
bırakılmıştır.Buna göre;
a) Sigorta Kuruluşu’nun hasarın teminat kapsamında olduğuna ilişkin itiraz
bakımından ;
TTK’ nun madde 1421 uyarınca, sigortacı, geçerli bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra oluşan
rizikolardan sorumlu olduğu gibi kural olarak rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin
iddianın sigortacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Sigortacı, rizikonun ihbar edilenden
farklı şekilde meydana geldiğinin soyut iddialarla değil, somut delillerle kanıtlanması gerekir.
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.12.2010 gün ve 2010/17-655 E., 2010/688 K.;
08.12.2010 gün ve 2010/17-596 E., 2010/641 K.; 16.12.1998 gün ve 1998/11-872 E.,
1998/905 K.; 10.12.1997 gün ve 1997/11-772 E.,1043 K. sayılı ilamları da aynı yöndedir.)
Olayı incelediğimizde, Hakem Heyeti’nin teknik olarak uzmanlık alanı içerisinde olan deniz
taşımacılığı ve emtea hasarına ilişkin değerlendirme dosya üzerinden yapılarak, dosyaya
Sigorta Kuruluşu tarafından sunulan XX acentesi XX Marine & XX Maritime Ekspertiz
Firmasının 09.08.2017 Tarihli Eksper Raporunda hasar nedeninin, hasarın deniz nakliyesi
boyunca kayma veya kargo gemi nakliye şirketinin gözetimi altındayken yükleme işlemi
boyunca kaba yükleme-boşaltma sonrası da olabileceğine ilişkin şahsi değerlendirme
yapıldığı, kaptan tarafından hazırlanan proteto mektubunda ağır hava koşulları (batı 9
beaufort) fırtınalı koşulları ile karşılaşıldığı ve Palamarların hasar görmediğine ve tamamının
sağlam olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. Dosyada, hasarın bizzat emtianın
ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluk sebebiyle meydana
geldiğine ilişkin esin bir delil ve tespit bulunmamaktadır. Dolayısıyla sigortacı TTK nun
1421 maddesi uyarınca, hasarın teminat kapsamında kaldığını ispatlayamamıştır.
Bu nedenlerle, Hakem kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından Sigorta
Kuruluşu’nun bu yöndeki itirazının reddine karar verilmiştir.
b) Başvuru Sahibi’nin hasar miktarının tamamının tazmin edilmesi gerektiği
yönünden itiraz bakımından
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. maddesine göre, “İspat yükü, kanunda özel bir
düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak
çıkaran tarafa aittir.”.
Olayda Hakem Heyeti, inceleme ara kararı ile Başvuru Sahibi tarafından hasar tazminat
talebinin esasına dayanan tüm belge ve faturaların ibrazını talep etmiş ve dosyaya ibraz edilen
bu belgeler kapsamında değerlendirme yapılarak tazminat miktarını belirlemiştir. Buna göre
dosyaya sunulan belgeler kapsamında ;
 Nakliyeci XX tarafından XX Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. şirketi adına
tanzim edilmiş olan 17.05.2017 tarih ve 045622 no.lu, Hendek-Ambarlı nakliye bedeli
olarak KDV dahil 2.360.- TL tutarındaki fatura.
 XX.Ltd. tarafından XX Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. şirketi adına tanzim
edilmiş olan 07. 10.20 1 7 tarih ve AG 1 7 1 007 no.lu, yolcu biniş köprüsü gümrük
giderleri için 4.850.-USD Bata limanı – Mongomeyen havalimanı sevkiyat ücreti ile
yerel havalimanındaki ülke içi taşımacılık için 1.500.- USD olmak üzere toplam
6.350.- USD tutarındaki fatura.
 XX Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. şirketi tarafından XX. Ltd. şirketi adına
tanzim edilmiş olan 15.05.2017 tarih ve 274673-74 no.lu, emtia hasarına ilişkin her
türlü tamir ve malzeme bedeli olarak 31. 125. – USD tutarındaki fatura.
 XX Nakliyat ve Tic. A.Ş. tarafından XX Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd.
şirketine kesilmiş olan 25.05.2017 tarih ve XX no.lu, yeni parçanın İstanbul’dan
Bata’ya kadar olan navlun bedeli olarak 5.019,70 USD tutarındaki fatura,
 kırılan malzemnin e yurt içi nakliyesi için hazırlanan proforma faturada, 570.-USD
talep edilmiş ve buna ilişkin olarak Hendek-Ambarlı nakliye bedeli için KDV dahil
2.360.- TL tutarındaki fatura ibraz edilmiştir.
Bu kapsamda toplam talep ; 43.064,70 USD ve 2.360.- TL olduğu tespit edilmiştir.
Sigortacılık Kanunu’nun 30/15. fıkrasına göre “Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak
üzerinden karar verir.” Dolayısıyla, Başvuru Sahibi’nin Bata’ya giden personelin
masraflarına ilişkin faturaların kendilerine verilen kesin süre içerisinde dava dosyasına
sunmamış olması nedeniyle Hakem Heyeti’nin bu kalemleri değerlendirmeye almamış
olmasında usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığından Sigorta Şirketi’nin bu yöndeki
itirazının reddine karar verilmiştir.
6.SONUÇ
İtiraz Heyetimiz tarafından dosya muhteviyatı üzerinde yapılan inceleme neticesinde yukarıda
belirtilen gerekçeler doğrultusunda;
I- Hakem Heyeti Kararına karşı itiraz eden her iki taraf vekilllerinin itirazlarının
reddine
II- İtiraz giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
III- Usuli işlemlerin tamamlanması için dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonu’na
tevdiine,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12. Maddesi gereğince miktar itibariyle kanun yolu
açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir. 14.06.2018
Kaynak

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...