Mevsimlik İşçi İşe İade Davası

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2007/8472
Karar No. 2007/18732
Tarihi 12.06.2007

İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/14/18/21
KAVRAMLAR
MEVSİMLİK İŞÇİ
İŞE İADE DAVASI
SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

ÖZET
DAVACI; FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. DAVACININ DAVALIYA AİT İŞYERİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI, İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELLİ ARALIKLARLA ASKIYA ALINIP TEKRAR İŞE BAŞLATILDIĞI, DAVACI TARAFINDAN FESİH OLARAK DEĞERLENDİRİLEN VE BU DAVA KONUSU YAPILAN ASKIYA ALMA İŞLEMİNDEN BİR SÜRE SONRA DAVACININ TEKRAR İŞE BAŞLATILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. MEVCUT OLGULARA GÖRE DAVALI İŞVERENCE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMEMİŞ OLUP, HER YIL YAPILDIĞI GİBİ ASKIYA ALINMIŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR

Davacı; feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
Davalı işveren, davacının mevsimlik işçi statüsünde ihtiyaç duyulan hizmetlerde işe davet edilip iş ve ödenek durumuna göre çalıştırıldığını, iş sözleşmesinin önceki uygulamalar gibi feshedilmeyip askıya alındığını, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece iş sözleşmesinin dayalı işverence 14.4.2006 tarihinde feshedildiği ve 1.6.2006 tarihinde iş başlı yaptırıldığı gerekçesiyle işe başlatılma isteği ve işe başlatmama tazminatı konusunda karar verilmesine yer olmadığına, boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının verilmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Dosya içeriğine göre davacının davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin belli aralıklarla askıya alınıp tekrar işe başlatıldığı, davacı tarafından fesih olarak değerlendirilen ve bu dava konusu yapılan askıya alma işleminden bir süre sonra davacının tekrar işe başlatıldığı anlaşılmaktadır. Mevcut olgulara göre davalı işverence iş sözleşmesi feshedilmemiş olup, her yıl yapıldığı gibi askıya alınmış olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının hüküm altına alınması doğru değildir.
Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1- A. 14.İş Mahkemesinin 18.1.2007 gün ve 35616 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2- Davanın REDDİNE,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 40.70 ) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450.-TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 12.06.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.