Markanın İptali

11. Hukuk Dairesi         2015/5596 E.  ,  2015/13931 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/11/2014
NUMARASI : 2014/6-2014/264
DAVACI : M.. A..
VEKİLİ : Av. E.. K..
DAVALI : T.. B..
VEKİLİ : Av. B.. A..

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/264 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili tarafından 21.11.2011 tarihinde “M…” ibareli markanın 2011/96860 sayı ile 09., 35. Ve 36. Sınıfta yer alan mal ve hizmetlerde tescil talebinde bulunduğunu, davalı ….. 31.08.2012 tarihinde 556 sayılı KHK’nın 7/1 (a) ve 7/1 (d) maddelerini gerekçe göstererek başvuruyu reddettiğini, müvekkili şirket tarafından davalı TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Başkanlığı nezdinde itirazının YİDK’nın 23.10.2012 tarih ve 2013-M-5663 sayılı kararı ile reddedildiğini, YİDK kararının haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, YİDK’nun 2013-M-5663 no’lu kararın iptali ile “M…” ibareli marka başvurumuzun 09, 35 ve 36. sınıfta yer alan mal ve hizmetlerde tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili, dava konusu YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma,bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, başvuruya konu ibarenin, 556 sayılı KHK’nın 7. maddesinde (a) bendinde düzenlenen mutlak red nedeni açısında tesciline engel bir durum olmadığı, davacı başvurusuna konu ibarenin, 556 sayılı KHK’nın 7. maddesinde (d) bendinde düzenlenen mutlak red nedeni açısından “Finansal ve parasal hizmetler, İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil)” hizmetler dışında kalan mal ve hizmetler açısından tescilinde engel olmadığı, “Finansal ve parasal hizmetler, İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil)” hizmetler açısından 556 sayılı KHK md. 7/son çerçevesinde dosyaya sunulan tanıtım ve reklam faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerden davacının markasının tescilini istediği “Finansal ve parasal hizmetler, İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil)” mal ve hizmetler açısından Türkiye’de 556 sayılı KHK’nın 7/son maddesinden istifade edecek düzeyde kullanım ile ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile TPE YİDK’nun 23/10/2013 tarlih 2013-M-5663 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu ibarenin tertip tarzı ve yazılış şekli itibari ile reddedilen hizmetler bakımından 556 sayılı KHK’nun 7/ son maddesi anlamında ayırt edicilik kazandığının belirlenmiş olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 30/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...