Markalar Arasında Benzerlik ve Tescil

Markalar, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 45 sınıfta tescil edilir. Üretilen mal ya da hizmetler bu 45 sınıfın hangisinde ya da hangilerinde düzenlenmişse, markanın korunması için ilgili sınıf ya da sınıflardan tescilinin yapılması zorunludur.

Markalar arasındaki benzerlik ya da karıştırılma kriterlerinin belirlenmesinde de, sınıfların çok önemli bir yeri vardır. İki marka arasında benzerlik olabilmesi için, markaların sınıflarının aynı ya da ilintili olması şarttır. Nitekim, tam metni aşağıda verilen Yargıtay 11. H.D. kararında, daha önce tescilli bulunan, “xzzz” (gerçek marka ibaresi olmayıp, örnekleme amacıyla kodlanarak verilmiştir.) ibareli marka ile “yzzz” ibareli markaların benzer olduğu, “yzzz” ibareli markanın, daha önceden tescilli bulunan “xzzz” ibareli marka ile aynı sınıftan tescilinin talep edildiğini, bu durumda da “yzzz” ibareli marka başvurusunun iptalinin uygun olduğuna karar vermiştir.

 

 

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/697
Karar No. 2011/7957
Tarihi 30.06.2011

İLGİLİ MEVZUAT
556-KHK/7.1/8.1
KAVRAMLAR
MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURUL KARARININ İPTALİ
TESCİL BAŞVURUSU

ÖZET
DAVA, YİDK KARARININ İPTALİ VE MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVACININ … NUMARALI TENO İBARELİ MARKASI 3/8. ALT GRUBUNDA YER ALAN “CİLALAR, DERİ EŞYALAR İÇİN CİLALAR, MADENİ EŞYALAR İÇİN CİLALAR, AHŞAP EŞYALAR İÇİN CİLALAR, ZEMİN İÇİN CİLALAR” EMTİALARI İÇİN TESCİLLİDİR. DAVALI ŞİRKETİN BAŞVURUSUNDA DA 3/8. ALT GRUBUNDAKİ MALLAR AYNEN YER ALMAKTADIR. DAVACI DAVA DİLEKÇESİNDE 556 SAYILI K.H.K.NUN 7/1-B VE 8/1-B MADDELERİNE DAYANDIĞINA GÖRE YİDK KARARININ 3/8. SINIFTAKİ MAL VE HİZMETLER HARİÇ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 7.7.2009 tarih ve 2008/214-2009/191 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sultan Gümüş Başaran tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin 2001/01717, 2006/51340 ve 2006/51337 sayı ve “TENO” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının bu marka ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “ZENO” ibaresini tescil ettirmek üzere davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, 2006/50018 kod numarasını alan başvuruya yapılan itirazın nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, alınan kararın 556 Sayılı K.H.K.nın 7/1-b, 8/1-b maddelerine aykırı olduğunu, müvekkili markası ile davalı markasının benzer olduğunu ileri sürerek, 2008-M-2071 Sayılı YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE vekili, davalı başvurusu ile davacı markaları arasında işaret ve kapsamlarındaki mal/hizmetler bakımından benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirket başvurusunun “ZENO” ibaresinden, davacı markasının ise 2001/01717 numaralı olup “TENO” ibaresinden oluştuğu, genel intiba, görünüm, okunuş olarak benzer oldukları, başvuru kapsamındaki 03/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 sınıfa dahil malların ortalama alıcı kitlesinin seçici ve özen düzeyi yüksek tüketicilerden oluşmadığı, karıştırılma ihtimali olduğu, 03/08 sınıf ve alt gruptaki “cilalar, deri eşyalar için cilalar, madeni eşyalar için cilalar, ahşap eşyalar için cilalar, zemin için cilalar” emtiaları imalat sanayiinde ve deri, madeni eşya, ahşap ve zemin malzemelerinin üretiminde kullanıldığından bu tür malların alıcıları piyasayı bilen, özenli profesyonellerden oluştuğundan “ZENO” ibareli markaları taşıyan davalı ürünleri ile “TENO” ibareli davacı markalarını çağrışım suretiyle hatırlasalar dahi, bu iki markanın arkasındaki firmaların farklı olduğunu bileceklerinden, bağlantı bulunduğu yanılgısı ile biri yerine diğerini almalarının olası görülmediği, 03/08. sınıf ve alt grup yönünden bağlantı suretiyle karıştırma ihtimalinden söz edilemeyeceği, davacının farklı sınıf ve alt gruplar itibariyle K.H.K.nin 8/4 hükmüne dayalı bir istemi olmadığı yönündeki açıklaması, tanınmışlığa dair delil sunulmadığından farklı görülen başvurunun 03/08 sınıf ve alt grubuna dahil mallar yönünden YİDK kararında bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, TPE YİDK’nun 2008-M-2071 Sayılı kararının başvuru kapsamında bulunan 03/08 sınıf ve alt gruptaki mallar dışında kalan diğer tüm emtialar yönünden iptaline, 2006/50018 Sayılı marka başvurusu işlemden kaldırıldığından ve tescil gerçekleşmediğinden hükümsüzlük istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ve davalı TPE vekili temyiz etmiştir.
1- ) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı TPE vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmişti
2- ) Dava, YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Davacı taraf 3, 5. ve 16. sınıflarda tescilli 2001/01717 numaralı TENO ibareli markası bulunduğunu, davalı şirketin ise 3. sınıftaki mal ve hizmetler için 2006/50018 numara ile ZENO ibaresini tescil ettirmek istediğini, YİDK’na yapılan itirazın reddedildiğini, ancak davaya konu marka başvurusu ile müvekkiline ait markanın görsel ve fonetik açıdan benzer olduğunu, 3 sınıftaki mal ve hizmetlerin de bire bir aynı olduğunu ileri sürerek, YİDK kararının iptalini talep etmiştir. Mahkemece başvuru kapsamındaki 03/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 sınıfa dahil mallar yönünden karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilmesine rağmen, 03/08 sınıf ve alt gruptaki “cilalar, deri eşyalar için cilalar, madeni eşyalar için cilalar, ahşap eşyalar için cilalar, zemin için cilalar” yönünden bağlantı suretiyle karıştırma ihtimalinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle TPE YİDK’nun 2008-M-2071 Sayılı kararının başvuru kapsamında bulunan 03/08 sınıf ve alt gruptaki mallar dışında kalan diğer tüm emtialar yönünden iptaline karar verilmiştir. Oysa davacının 2001/01717 numaralı TENO ibareli markası 3/8. alt grubunda yer alan “cilalar, deri eşyalar için cilalar, madeni eşyalar için cilalar, ahşap eşyalar için cilalar, zemin için cilalar” emtiaları için tescillidir. Davalı şirketin başvurusunda da 3/8. alt grubundaki mallar aynen yer almaktadır. Davacı dava dilekçesinde 556 Sayılı K.H.K.nun 7/1-b ve 8/1-b maddelerine dayandığına göre YİDK kararının 3/8. sınıftaki mal ve hizmetler hariç iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı TPE vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE; ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 30.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.