Marka Patent Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6189 E.  ,  2015/13738 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/03/2011
NUMARASI : 2009/112-2011/59

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/03/2011 tarih ve 2009/112-2011/59 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin 2007/25867, 2006/10871, 2006/10872, 2005/36598 sayı ve “B…….”, “B……. …….. D……..”, “B……. S……D……… K…..”, “B……” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “A………” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı T……’ye başvuruda bulunduğunu, 2007/59661 kod numarasını alan başvurunun, Resmi Marka Bülteninde ilanı üzerine müvekkili tarafından Markalar Dairesi Başkanlığına itirazda bulunulduğunu, ancak itiraz yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin YİDK tarafından reddedildiğini, başvurunun müvekkil markaları ile benzer olduğunu ileri sürerek, 2009-M-1179 sayılı YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanınhükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı T.. E.. vekili, davalı başvuru ile davacı markaları arasında işaret ve kapsamlarındaki mal/hizmetler bakımından benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkili şirket tarafından tescili talep edilen “A…….” ibaresinin davacıya ait markalardan farklı olduğunu, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, haksız yarar sağlanacağı ve markanın itibarına zarar vereceği savlarının da dayanaksız olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuru kapsamında yer alan ve çekişmeli bulunan 03.sınıfa dahil emtianın ortalama tüketicilerinin “temizlik, parfümeri, kozmetik, aşındırıcı ve bakım ürünleri” alıcılarından oluştuğu, bu tüketici kitlesinin alışkanlıkları, eğitim ve eğilimleri, anılan mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları, satın almaya ayrılan süre, alım sıklığı, birbirleri yerine ikame olanağı itibariyle, itiraza dayanak markaların kapsamındaki mallar ile aynı yada benzer oldukları, ortak bulunan “……..” heceleri nedeniyle genellikle ürün ve markalarını yan yana görme imkanı bulunmayan ortalama tüketicide bıraktığı genel izlenim, görünüm, okunuş olarak benzer oldukları; her iki kelimenin de dilimizde bir anlama sahip olmadığından kavramsal farktan ve bunun ön planda olduğundan söz edilemeyeceği; dolayısıyla görsel ve işitsel benzerliğin genel izlenime etkisinin daha baskın olduğu, malların veya sunulan hizmetlerin aynı firmaya ait olduğu veya aralarında ticari, idari bir bağlantı bulunduğu yanılgısına sebep olacağı, karıştırılması ihtimalinin ve KHK’nın 8/1-b hükmü anlamında tescil engelinin gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne, TPE YİDK’nın 2009-M-1179 sayılı kararının iptaline, 2007/59661 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı davalı T….. vekili ve S…… İ…… ve D….. T……. S……. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı davalılardan ayrı ayrı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 21/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...