Marka Patent Sınavı

Marka vekilliği ve patent vekilliği sınavları iki yılda bir kez olmak şartıyla, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılır.

Şartları ve istenilecek belgeler aşağıdadır.

Kimler Patent / Marka Vekili Olabilir?

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 30. maddesine göre;
Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • Türkiye’de ikamet etmek,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
 • Enstitü tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak,
 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.

Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarına haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler. Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanunu’nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır.

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu’nca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 • Patent ve marka vekilliği sınavına başvuracak adayların,aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Türkiye’de ikamet etmek,
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

Sınavın Duyurulması

Sınava katılma koşulları, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az iki ay önce Resmi Gazete ile en az bir kez ilan edilir.Bunun yanı sıra Türk Patent Enstitüsü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na yapılacak sınavla ilgili yazılı başvurular da sınav tarihinin Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu’nca belirlenmesine müteakiben yazılı olarak cevaplandırılır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü’nün web sayfasında dayayımlanır.Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tesbiti esastır. Başvuruda İstenecek Belgeler Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenen belgeleri,ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah belgesi,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı sureti).
 • Savcılıktan alınmış sabıka kaydı,
 • Özgeçmiş,
 • Dört adet 4,5×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Fiil ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,
 • Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.

Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir.

Patent marka vekilliği sınavı iki senede bir yapılmaktadır. Son sınav 2007 yılı Aralık ayında yapılmıştır. Bundan sonraki sınavın 2009 yılı son çeyreğinde yapılması düşünülmekle birlikte kesin tarih henüz belirli değildir.
Sınav yapılmadan önce web sitemizde duyurusu yapılacak ayrıca duyuru e-bülten üyelerine de gönderilecektir. Web sitemizin ana sayfasından e- bültenimize üye olduğunuz taktirde duyuruları e postanızdan takip edebilirsiniz.

Sınavın Şekli ve Konular

Sınav, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı olmak üzere iki yılda bir yazılı olarak yapılır.Sınavda, sınai mülkiyet ile ilgili olan sınai mülkiyet konularını kapsayan uluslararası anlaşmalar, sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara ilişkin sorular sorulur.Sınavla ilgili dokümanlar, Enformasyon ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları, sınav kurulları tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan aday, vekillik yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar,sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Enstitü tarafından açıklanır.