Marka İptal Davası

11. Hukuk Dairesi         2015/5400 E.  ,  2015/13802 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/04/2014
NUMARASI : 2011/209-2014/198
DAVACI : A.. K..
DAVALILAR : 1-D.. Ş..
2-D.. K..
3-A.. K..

Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.04.2014 gün ve 2011/209-2014/198 sayılı kararı onayan Daire’nin 17.12.2015 gün ve 2014/13086-2014/19906 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalılar D.. K.. ve A.. K..’nin dava dışı K….. S…… ve Tur. Tic. Ltd. Şti’nin, anılan davalıların ayrıca diğer davalı şirketin de ortakları olduklarını, dava dışı K….. S…… ve Tur. Tic. Ltd. Şti’ye ait ”K……” markalarını müvekkilinden mal kaçırma kastı ile gerçek değerinin oldukça altında 100.000 TL karşılığında diğer davalı şirkete devrettiklerini ileri sürerek, marka devrinin iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile devir işleminin iptaline dair verilen kararın davalılar vekilince temyizi üzerine karar dairemizce onanmıştır.
Davalılar vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 57,60 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalılardan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 23.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...