Marka Davaları Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6190 E.  ,  2015/13755 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/06/2014
NUMARASI : 2013/183-2014/114

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/06/2014 tarih ve 2013/183-2014/114 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirketin 2010/66150 sayılı “G…… S…..” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkili şirketin “G……” esas unsurlumarkalarına dayanarak yaptığı itirazın TPE YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, ancak başvuruya konu işaret ile müvekkili markalarının benzerliğinden iltibas tehlikesinin bulunduğunu ileri sürerek TPE YİDK’nun 2013-M-3305 sayılı kararının iptalini, 2010/66150 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.
Davalı T….. vekili, taraf markaları kısmen benzemekte ise de kapsadıkları emtiaların tamamen farklı olduklarını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirket vekili, markaların farklı sahalarda kullanılacağı düşünüldüğünde iltibas tehlikesinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuruda olup da örtüşen 16/01-02.sınıftaki bir kısım malların KHK’nın 7/1-b hükmü uyarınca resen çıkartıldığı, kalan malların ise tamamen farklı olduğu, davalı başvurusunun çevreye duyarlı anlamında sıkça kullanılan “G…..” sözcüğü ve renk şekil kombinasyonundan oluşturulduğu, zayıf tanımlayıcılığı yüksek bir ibare olduğu, davacımarkalarının farklı malları içermesi de gözetildiğinde işaret itibariyle de karıştırılacak bir benzerlik taşımadığı, çekişmeli mal/hizmetlerin yeterince özenli ortalama tüketicileri yönünden başvuru ile itiraza dayanak marka/markaların bağlantı kurulması dahil karıştırma ihtimalinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...