Kıdeme Esas Sürenin Belirlenmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/36272
Karar No.
2012/13234
Tarihi
17.04.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAKLARI
KIDEM TAZMİNATI
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
ÖZET
DAVACI TANIKLARININ, DAVACI İLE DAVALI KOOPERATİF BAŞKANININ ÇARŞIDA TARTIŞTIKLARINI DAVACININ ALKOLLÜ OLMASI SEBEBİYLE İŞE ÇAĞIRILARAK DOKTOR GETİRTİLMEK SURETİYLE İŞLEM YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞ OLMALARI KARŞISINDA FESHİN HAKLI NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞI HUSUSLARI DA TAM OLARAK TESPİT OLUNAMAMIŞTIR. OLAY ÜZERİNDEN 10 YILI AŞAN SÜRE GEÇMİŞ VE YARGILAMA SIRASINDA YETERLİ DELİLE ULAŞILAMAMIŞTIR. ÖTE YANDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ KOŞULLARI OLUŞMUŞ OLSA DAHİ, İŞVERENCE ÖNCE FESİH, ARDINDAN İŞE BAŞLATMA ŞEKLİNDE BİR KARAR ALINARAK DAVACININ İSNAT EDİLEN OLAY SEBEBİYLE AFFEDİLMİŞ SAYILMASI GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR. DAVACI İŞÇİNİN AFFEDİLEREK İŞE ALINDIĞI VE BİR AY SÜREYLE HER GÜN 16 SAAT ÇALIŞTIRILDIĞI HUSUSLARI DA DAVACI TANIKLARINCA İFADE EDİLMİŞTİR. BÖYLE OLUNCA DAVACININ İŞYERİNDE GEÇEN TÜM HİZMET SÜRESİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI HESABI YAPILMALI VE ÖDENEN MİKTARLAR DÜŞÜLEREK BAKİYESİ YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMELİDİR. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN ÖDEMELER BAKIMINDAN DA İŞLEMİŞ FAİZE DAİR HÜKÜM KURULMALIDIR.
Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, fazla çalışma ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 17.04.2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, davalı kooperatifte 05.12.1985 yılından 01.06.2005 yılına kadar aralıksız çalıştığını, İş Kanunun 14.maddesine göre davalıdan 16.721,00 TL. Kıdem tazminatı alacağı bulunduğunu, buna mahsuben 6.000,00 TL. ödeme yapıldığını, ayrıca fazla mesai, bayram tatili ve hafta tatili çalışma ücretleri ödenmediğini ileri sürerek Kıdem tazminatı, fazla çalışma ile hafta tatili, bayram ve genel tatil alacaklarının ödetilmesini talep ve dava etmiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren, zamanaşımı defini ileri sürmüş ve davacının işe alkollü geldiği için iş sözleşmesinin feshedildiğini, bu karara itirazda bulunmadığını, fakat sonradan alına kararla iş başı yaptırıldığını emekliliğinde 1995 sonrası haklarının ödendiğini savunmuştur.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının iş alkollü gelmesi sebebiyle disiplin kurulunun kendisinin de hazır bulunduğu toplantısında 20.11.1995 tarihinde işten çıkartılmasına karar verildiği, daha sonra 06.12.1995 tarihinde yeniden işe alındığı, 2005 yılında emekli olduğunda 1995 sonrası kıdem tazminatının ödendiği, önceki feshin haklı olması sebebiyle 1985-1995 dönemi için kıdem tazminatı istenemeyeceği kabul edilmiş, diğer istekler de zamanaşımı sebebiyle reddedilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosya içeriğine göre davacı işçi 05.12.1985 tarihinde işyerinde çalışmaya başlamış ve 19.11.1995 tarihinde alkollü olarak işe geldiğinden söz edilerek 23.11.1995 tarihli yönetim kurulu kararı ile disiplin kurulu kararı alınıncaya kadar iş sözleşmesi geçici olarak feshedilmiştir. Ardından 29.11.1995 tarihinde disiplin kurulu kararı alınmış ve davacının iş sözleşmesinin feshine karar verilmiştir. Disiplin kurulunda davacı dinlenerek karar verilmiştir. Ancak yönetim kurulu 06.12.1995 tarihinde yeni bir karar alarak 01.12.1995 tarihinden geçerli olmak üzere aynı ücretle işe aldığını bildirmiştir. Davacının iş sözleşmesi disiplin kurulu tarafından feshedilmiş olmasına rağmen feshe yetkili makam tarafından feshe dair bir bildirim yapılmadığı gibi aksine yeniden işe başlatılması yönünde bir karar alınmıştır.

Davacı tanıklarının, davacı ile davalı kooperatif başkanının çarşıda tartıştıklarını davacının alkollü olması sebebiyle işe çağırılarak doktor getirtilmek suretiyle işlem yapıldığını açıklamış olmaları karşısında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususları da tam olarak tespit olunamamıştır. Olay üzerinden 10 yılı aşan süre geçmiş ve yargılama sırasında yeterli delile ulaşılamamıştır.

Öte yandan iş sözleşmesinin haklı feshi koşulları oluşmuş olsa dahi, işverence önce fesih, ardından işe başlatma şeklinde bir karar alınarak davacının isnat edilen olay sebebiyle affedilmiş sayılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Davacı işçinin affedilerek işe alındığı ve bir ay süreyle her gün 16 saat çalıştırıldığı hususları da davacı tanıklarınca ifade edilmiştir.

Böyle olunca davacının işyerinde geçen tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı hesabı yapılmalı ve ödenen miktarlar düşülerek bakiyesi yönünde bir karar verilmelidir. Yargılama sırasında yapılan ödemeler bakımından da işlemiş faize dair hüküm kurulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.04.2012 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.