Kıdem Tazminat Zamanaşımı

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/12231
Karar No. 2012/16796
Tarihi 13.07.2012

İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
KAVRAMLAR
KIDEM TAZMİNATI
ZAMANAŞIMI DEFİ
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

ÖZET
DAVALI A. A. VEKİLİ DİĞER DAVALI ŞİRKET İLE OLUŞTURULAN ORTAK GİRİŞİM İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YUKARI HARRAN OVASI ANA SULAMA KANALI PROJESİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI, 2009 ARALIK AYINDA İŞİN TAMAMLANDIĞINI, TASFİYE İŞLERİNİ YAPAN PERSONEL DIŞINDAKİLERİN İŞİNE SON VERİLDİĞİNİ DAVACIYA TAZMİNATLARININ ÖDENDİĞİNİ VE İBRANAME İMZALADIĞINI SAVUNARAK DAVANIN REDDİNİ İSTEMİŞTİR. SOMUT OLAYDA, DAVACININ DAVA KONUSU MİKTARLARIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI DAVALI YANCA ZAMANAŞIMI DEFİ İTİRAZINDA BULUNULMASINA RAĞMEN MAHKEMECE BU YÖN ÜZERİNDE DURULMAKSIZIN EKSİK İNCELEME İLE KARAR VERİLMESİ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, izin ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirkıran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bent dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine,
Davacı vekili, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz feshedildiğini ödenmesi gereken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağını, izin ücretini, hafta tatil ücretini, bayram ve genel tatil ücretini talep etmiştir.
Davalı A. A. vekili diğer davalı şirket ile oluşturulan ortak girişim ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Yukarı Harran Ovası ana sulama kanalı projesi için sözleşme imzalandığını, 2009 Aralık ayında işin tamamlandığını, tasfiye işlerini yapan personel dışındakilerin işine son verildiğini davacıya tazminatlarının ödendiğini ve ibraname imzaladığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olayda, davacının dava konusu miktarların arttırılmasına yönelik ıslah dilekçesine karşı davalı yanca zamanaşımı defi itirazında bulunulmasına rağmen mahkemece bu yön üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.