Marka Öncelik Hakkı ve Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Sağlanması

11. Hukuk Dairesi 2013/18505 E. , 2014/6472 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/05/2013 tarih ve 2011/30-2013/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi […]

Devamı... Marka Öncelik Hakkı ve Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Sağlanması

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

22. Hukuk Dairesi         2017/5654 E.  ,  2017/3872 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Devamı... Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

İş Kanununun Uygulanması Bakımından Esnaf Kriteri

9. Hukuk Dairesi         2015/11613 E.  ,  2017/10868 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten […]

Devamı... İş Kanununun Uygulanması Bakımından Esnaf Kriteri

Özel Okul Öğretmen – İşe İade Davası

9. Hukuk Dairesi         2016/17236 E.  ,  2017/11568 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y […]

Devamı... Özel Okul Öğretmen – İşe İade Davası

İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2015/10163 E.  ,  2017/9469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik […]

Devamı... İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

İş Mahkemesi Sure Tutum Dilekçesi Verilmesi

22. Hukuk Dairesi         2017/5153 E.  ,  2017/3856 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamı... İş Mahkemesi Sure Tutum Dilekçesi Verilmesi
21 Temmuz 2017

Etiketler: ,

Sağlık Sebepleriyle İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

9. Hukuk Dairesi         2016/13617 E.  ,  2017/8796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği […]

Devamı... Sağlık Sebepleriyle İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

Tasarımın Hükümsüzlüğü – Yargılama Gideri – Vekalet Ücreti – İcra Takibi

12. Hukuk Dairesi 2010/2565 E. , 2010/14104 K. “İçtihat Metni” TAHKEMESİ : Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 24/11/2009 NUMARASI : 2009/1395-2009/1626 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Takip dayanağı İstanbul […]

Devamı... Tasarımın Hükümsüzlüğü – Yargılama Gideri – Vekalet Ücreti – İcra Takibi

Boşanma | Sosyal Güvenlik İşlemleri

21. Hukuk Dairesi 2015/7879 E. , 2016/1913 K. “İçtihat Metni” Davacı, kurum işleminin iptaliyle kesilen aylığın yeniden bağlanmasına biriken aylıkların tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin […]

Devamı... Boşanma | Sosyal Güvenlik İşlemleri
12 Mart 2016

Etiketler: , , , , ,

İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretinde Düşüş Yapılamaz

22. Hukuk Dairesi         2016/545 E.  ,  2016/3057 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için […]

Devamı... İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretinde Düşüş Yapılamaz

İş Kazası Tazminata Esas Ücret

10. Hukuk Dairesi         2014/19111 E.  ,  2016/1811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : 2. İş Mahkemesi Tarihi : 10.06.2014 Dava rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün davalıların avukatları tarafından temyizi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar […]

Devamı... İş Kazası Tazminata Esas Ücret
11 Mart 2016

Etiketler: , , , , ,

İşe İade Asıl- Alt İşveren

22. Hukuk Dairesi         2016/1151 E.  ,  2016/4207 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği […]

Devamı... İşe İade Asıl- Alt İşveren
11 Mart 2016

Etiketler: , , ,

İşyeri Devri

9. Hukuk Dairesi         2016/3085 E.  ,  2016/3971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı vekili tarafından verilen 18.12.2015 havale tarihli dilekçede Dairemizin 30.09.2015 tarih, … E ve … K sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur. Dava dosyası için Tetkik Hakimi […]

Devamı... İşyeri Devri
11 Mart 2016

Etiketler: , , , , ,

Fikir Sanat Eseri Tazminat Miktarı

11. Hukuk Dairesi         2014/19083 E.  ,  2015/8814 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 24/06/2014 NUMARASI : 2013/35-2014/163 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/06/2014 tarih ve 2013/35-2014/163 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı T.. B.. tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde […]

Devamı... Fikir Sanat Eseri Tazminat Miktarı
9 Mart 2016

Etiketler: , , , , ,

Fikri ve Sınai Haklar | Mimari Proje

11. Hukuk Dairesi         2015/3792 E.  ,  2015/10849 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ : 30/10/2014 NUMARASI : 2012/532-2014/456 Taraflar arasında görülen davada Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/10/2014 tarih ve 2012/532-2014/456 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin […]

Devamı... Fikri ve Sınai Haklar | Mimari Proje
9 Mart 2016

Etiketler: , , , , , ,

Eserin İşlenmesi |Çoğaltılması | Senkranizasyon Hakları

11. Hukuk Dairesi         2014/16010 E.  ,  2015/11496 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 26/06/2014 NUMARASI : 2007/11-2014/119 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/06/2014 tarih ve 2007/11-2014/119 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ve katılma yoluyla davalı H. İnternational Co. […]

Devamı... Eserin İşlenmesi |Çoğaltılması | Senkranizasyon Hakları
9 Mart 2016

Etiketler: , , , ,

Ücretsiz İzin | Kıdem Tazminatı | İş Hukuku

9. Hukuk Dairesi         2014/18062 E.  ,  2015/34809 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 12. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 08/04/2014 NUMARASI : 2011/726-2014/208 Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz […]

Devamı... Ücretsiz İzin | Kıdem Tazminatı | İş Hukuku
8 Mart 2016

Etiketler: , , , , ,

Sendikal Sebeplerle İş Sözleşmesinin Feshi | İşe İade

22. Hukuk Dairesi         2015/31824 E.  ,  2015/34877 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Aksaray İş Mahkemesi TARİHİ : 05/06/2015 NUMARASI : 2014/178-2015/273 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar […]

Devamı... Sendikal Sebeplerle İş Sözleşmesinin Feshi | İşe İade
8 Mart 2016

Etiketler: , , , , , ,

Kısmi İşçi Alacağı Davası Zamanaşımı

9. Hukuk Dairesi         2014/25927 E.  ,  2015/36643 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 22. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 28/05/2014 NUMARASI : 2013/145-2014/366 Davacı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, şua izni ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş […]

Devamı... Kısmi İşçi Alacağı Davası Zamanaşımı
8 Mart 2016

Etiketler: , , , ,

Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?

Eğer tescilli markanızı başkaları kullanmakta ise, bu hem cezai yaptırımı olan bir suçtur, hem de size tazminat ödenmesini gerektiren bir haksız fiildir. Aşağıda da benzer durumlarda verilmiş Yargıtay kararları bulunmaktadır. Haklarınızı aramanız durumunda, siz de markanızı izniniz olmaksızın kullanan kişiye karşı ceza ve tazminat davaları açabilirsiniz. Markayı izinsiz kullanan kişi hakkında verilen ceza davası Yargıtay […]

Devamı... Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?