Kapıcıların Yönetici Hakkında Dava Açabilmeleri ve İcra Takibi Yapabilmeleri

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/29999
Karar No.
2011/12172
Tarihi
09.06.2011
İLGİLİ MEVZUAT
634-KAT MÜLKİYETİ KANUNU/20/35
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
KAT MALİKLERİ HAKKINDA TAKİP
SEÇİMLİK HAK
ÖZET
SOMUT OLAYDA İCRA TAKİBİNE DAYANAK YAPILAN İLAMIN İNCELENMESİNDE, ALACAKLININ, APARTMANIN KAPICISI OLUP, LEHİNE KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, BAKİYE SENET ALACAĞI VS. ALACAKLARA HÜKMEDİLDİĞİ, İLAMDA DAVALI OLARAK Ç… APARTMAN YÖNETİMİ ADINA YÖNETİCİ A. Ü.’IN GÖSTERİLDİĞİ VE MAHKEMECE ADI GEÇEN HAKKINDA HÜKÜM TESİS EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. BU DURUMDA ALACAKLI, 634 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİNE GÖRE APARTMAN YÖNETİMİ HAKKINDA TAKİP YAPABİLECEĞİ GİBİ, AYNI KANUNUN 20. MADDESİ UYARINCA DA İLAMA KONU BORCUN YASAL SORUMLUSU OLAN KAT MALİKLERİ HAKKINDA DA TAKİP YAPABİLİR. BİR DİĞER İFADE İLE ALACAKLININ BU KONUDA SEÇİMLİK HAKKI BULUNMAKTADIR. SONUÇ OLARAK, ALACAKLININ, YUKARDA BELİRTİLEN İLAMA DAYALI OLARAK KAT MALİKLERİ HAKKINDA TAKİP BAŞLATMASI 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN 20. MADDESİ HÜKMÜNE UYGUN OLMAKLA, MAHKEMECE ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YAZILI GEREKÇE İLE İSTEMİN KABULÜYLE İCRA EMRİNİN İPTALİ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesi gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bir davada veya takipte kimlerin taraf olacağı nasıl temsil edileceği ise H.U.M.K., Avukatlık Kanunu, B.K.’nun vekalet akdine ilişkin hükümlerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere uygun temsil yetkisi olmadıkça yöneticinin 634 Sayılı Yasada sayılanlar dışında kat maliklerini temsil yetkisi olmadığından, apartman yöneticiliğinin aktif ve pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu sebeple kural olarak yöneticilik hakkında icra takibi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, 634 Sayılı Kanunun 35. maddesinde yöneticinin görevleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu görevler ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili olup, yönetimin gerektirdiği ortak giderleri yapmak yetkisini de içermektedir. Yönetici, yasadan aldığı temsil yetkisine dayanarak çeşitli sözleşmeler kurabilir. İşte bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yönetici dava açabileceği gibi, yöneticiye karşı da dava açılabilir. Şu hususta belirtilmelidir ki yönetici, vekaletname ile tayin edilen bir vekil gibi değildir. Yasal bir temsilci olup yetkisini yasadan almaktadır. Bu sıfatla yaptığı sözleşmeden dolayı kendisine husumet yöneltilebilir. Öte yandan kat malikinin veya kat malikleri kurulunun ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması, yöneticinin özel kanundan doğan temsil yetkisini ortadan kaldırmaz. Sonuç olarak denilebilir ki, yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden dolayı üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, aktif ve pasif dava ( icra takibi ) ehliyeti bulunmaktadır. Aksinin benimsenmesi durumunda ise, bu kez üçüncü kişilerin yönetici ile sözleşme yapmaktan kaçınacakları ve bundan kat maliklerinin zarar görecekleri kuşkusuzdur.

Öte yandan, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden ( ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı v.s. ) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur.

Somut olayda icra takibine dayanak yapılan ilamın incelenmesinde, alacaklının, apartmanın kapıcısı olup, lehine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye senet alacağı vs. alacaklara hükmedildiği, ilamda davalı olarak Ç… Apartman Yönetimi adına yönetici A. Ü.’ın gösterildiği ve mahkemece adı geçen hakkında hüküm tesis edildiği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, 634 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre apartman yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20. maddesi uyarınca da ilama konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, alacaklının, yukarda belirtilen ilama dayalı olarak kat malikleri hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi hükmüne uygun olmakla, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulüyle icra emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 9.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.