Ücretin Tam Olarak Hesap Edilip Ödenmemesi İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenidir

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/13939
Karar No.
2011/14401
Tarihi
12.05.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/24.II
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ
HAKLI FESİH
ÖZET
DAVALI İŞVEREN DAVACININ MAZERETSİZ DEVAMSIZLIĞI NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİ SAVUNMUŞTUR. DAVACI İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞI HALDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEDİĞİNİ, SON ALTI AYLIK ÜCRETİNİN ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA EDEREK ALTI AYLIK ÜCRET VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET ALACAĞI İSTEĞİNDE BULUNMUŞTUR. MAHKEMECE SAVUNMAYA İTİBARLA DAVACININ DAVALI İŞYERİ MUHASEBECİSİ İLE GÖRÜŞEREK İŞYERİNDEN AYRILDIĞI VE DEVAMINDA DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDİĞİLDİĞİ GEREKÇESİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ İSE DE DAVACININ SON ALTI AYLIK ÜCRETİ İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ MAHKEMENİN DE KABULÜNDEDİR. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 24/II-E MADDESİ İŞÇİNİN ÜCRETİNİN KANUN VEYA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMEMESİ İŞÇİYE İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI OLARAK FESHETME İMKANI VERMEKTEDİR. DOSYA İÇERİĞİNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE DAVACI TARAFINDAN EYLEMLİ OLARAK FESHEDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUMDA İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEN DAVACI KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının davalı iş yerinde 01.02.2000-22.03.2007 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığını, çalışma saatlerinin 08:00-20:30 arasında olduğunu, hafta tatillerinde çalıştığını, yıllık izin kullanmadığını, davacının doğum sonrası 22.02.2007 tarihinde istirahatının dolması nedeniyle işe başladığını, ancak işverenin iş verimi düştüğü gerekçesiyle davacının 22.03.2007 tarihinde iş sözleşmesini feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, ve ulusal bayram genel tatil ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin davacının 3 gün üst üste işe gelmemesi nedeniyle 10.05.2007 tarihinde haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından devamsızlık nedeni ile haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiştir.

Karar taraflar taraflarca süresi içinde temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalı işveren davacının mazeretsiz devamsızlığı nedeni ile iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Davacı işyerinde fazla çalışma yaptığı halde fazla çalışma ücretinin ödenmediğini, son altı aylık ücretinin ödenmediğini iddia ederek altı aylık ücret ve fazla çalışma ücret alacağı isteğinde bulunmuştur. mahkemece savunmaya itibarla davacının davalı işyeri muhasebecisi ile görüşerek işyerinden ayrıldığı ve devamında devamsızlık nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshediğildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiş ise de davacının son altı aylık ücreti ile fazla çalışma ücret alacağının ödenmediği mahkemenin de kabulündedir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi işçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye iş sözleşmesini haklı olarak feshetme imkanı vermektedir. Dosya içeriğinden iş sözleşmesinin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından eylemli olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda iş sözleşmesini haklı olarak fesheden davacı kıdem tazminatına hak kazanır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ile davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.