Alt İşveren Uygulaması

22. Hukuk Dairesi         2015/689 E.  ,  2015/30655 K.
“İçtihat Metni”


Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İzmir 5. İş Mahkemesi
TARİHİ : 28/04/2014
NUMARASI : 2013/686-2014/213

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, 21.10.2005-31.12.2008 tarihleri arasında dava dışı alt işverenler nezdinde davalıya ait işyerlerinde temizlikçi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın husumet yönünden reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında, davacının asıl işveren işyerinde geçen çalışma süresi ve dava konusu alacaklara hak kazanıp kazanmadığı noktalarında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda, mahkemece, davacının 26.03.2007-31.12.2008 tarihleri arasında davalı asıl işverene ait işyerinde değişen alt işverenler işçisi olarak çalıştığı, davalının asıl işveren sıfatıyla tüm çalışma süresinden sorumlu olduğu kabul edilerek dava konusu alacaklar hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, yapılan araştırma ve inceleme yetersizdir.
Öncelikle, davacının davalı asıl işveren işyerinde geçen çalışma süresi netleştirilmemiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ve dosya kapsamına göre, davacının 26.03.2007-31.12.2008 tarihleri arasında çalışmasının kayıtlı olduğu dava dışı şirketler ile davalı Belediye arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu sabittir. Ancak, 21.10.2005 – 26.03.2007 tarihleri arasında davacının çalışmasının kayıtlı olduğu, dava dışı işverenlerin, davalı Belediye’nin alt işvereni olup olmadığı ve davacının söz konusu tarih aralığındaki kayıtlı çalışmasının davalının asıl işverenliğinde geçip geçmediği açıklığa kavuşturulmamıştır.
Anılan sebeple, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazılarak, davacının hizmet döküm cetvelinde kayıtlı 21.10.2005 – 26.03.2007 tarihleri arsında alt işverenlere ilişkin işyeri bildirgeleri istenilmeli ve varsa işyerlerinde kayıtlı asıl işveren veya ihale makamı bilgileri sorulmalıdır. Dava dışı D. Tic. Araç Ve Polyester Malz. Ür. Tic. A.Ş., İ. A.Ş. ve D. Tab. Tem. Bil. Danış. ve Bel. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’den davacının işyeri şahsi sicil dosyası ve özlük belgeleri ile kayıtlı çalışmanın bulunduğu tarihlerde varsa davalı Belediye ile imzaladıkları hizmet alım sözleşmeleri istenilmelidir. Davalı Belediye’den de, söz konusu şirketlerle uyuşmazlığa konu dönemde hizmet alım sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığı sorulmalı, 2005 ila 2007 yılları arasında, park, bahçe ve yeşil alanlarla ilgili yapılan hizmet alım sözleşmelerinin tarafı şirket veya şahıs bilgileri sorulmalı ve ilgili sözleşmeler istenilmelidir. Belirtilen yönlerden yapılacak araştırma sonuçlarıyla birlikte tüm dosya kapsamı yeniden bir arada değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.
Yukarıda yazılı sebeple, eksik araştırma ve incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelime : İzmir avukat, İş Mahkemesi Avukatı İzmir

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...