İşyerinde Sigara İçme Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/11679
Karar No.
2011/12087
Tarihi
20.04.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/25.2
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ
İŞYERİNDE SİGARA İÇİLEN YER VE İÇME SAATLERİ
İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK
ÖZET
DAVA, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİNDİR. DAVALI İŞVEREN, DAVACININ İŞYERİNDE BELİRLENEN SİGARA İÇİLEN YER VE SİGARA İÇME SAATLERİ DIŞINDA SİGARA İÇTİĞİNİ VE KENDİSİNE İHTAR CEZALARI VERİLDİĞİNİ, YİNE AYNI ŞEKİLDE SİGARA İÇMESİ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN HAKLI FESHEDİLDİĞİNDEN DAVANIN REDDİNİ SAVUNMUŞTUR. DAVACI GİBİ BAZI İŞÇİLERİN DE ZAMAN ZAMAN SİGARA İÇTİKLERİ, BUNLARIN İŞ AKİDLERİNİN FESHEDİLMEDİĞİ, DAVACININ EYLEMİNİN FESİH İÇİN GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ HAKLI SEBEP OLUŞTURMAYACAĞI GİBİ İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ DE İSPAT EDİLEMEDİĞİNDEN DAVANIN KISMEN KABULÜ HUKUKA UYGUNDUR.
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F.Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,

SONUÇ : Yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 20.04.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Davacı, iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminat talebinde bulunmuştur.

Davalı vekili davacının işyerinde belirlenen sigara içilen yer ve sigara içme saatleri dışında 2 kez sigara içtiği ve kendisine ihtar cezaları verildiği, 14/09/2007 tarihinde yine aynı şekilde sigara içmesi nedeniyle iş akdinin TİS hükümlerine uygun olarak haklı feshedildiğinden davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme; davacı gibi bazı işçilerinde zaman zaman sigara içtikleri, bunların iş akidlerinin feshedilmediği davacının eyleminin fesih için geçerli neden olabileceği haklı sebep oluşturmayacağı gibi iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü de ispat edilemediğinden davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Yerel mahkeme kararı yüksek dairenin çoğunluk oylarıyla onamıştır.

Çoğunlukla görüş ayrılığı davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Toplu İş Sözleşmeleri tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, hizmet akidlerinin muhtevası, yapılması ve sona ermesine ilişkin hukuk kurallarına düzenleyen bir sözleşme tipidir. Hizmet akdinin eki mahiyetinde olan işyeri personel yönetmeliğini amacı ise işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak tarafların hak ve menfaatlerini dengeleyerek işyerindeki iş barışını düzenlenmeye yönelik kuralları belirlemektir. Taraflar koşulsuz olarak bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Davacının çalıştığı işyerinde 01/02/2007 tarihinde imzalanan 01/01/2007-31/12/2009 yürürülük tarihli TİS uygulanmaktadır. Yine işyerinde hizmet akdinin eki mahiyetindeki personel yönetmeliği bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesinin 57/c-3 maddasine göre işyerinde belirlenen yerler dışında sigara içilmesinin yasak olduğu aksine hareketin cazası işverence iş akdinin fesih olduğu belirlenmiştir.Aynı hüküm dosya içerisinde bulunan personel yönetmeliğinin 34/c-3 maddesindede kararlaştırılmıştır.

Somut olaya gelince davacının sigara içilmemesi gereken mahallerde 25/08/2005 ve 18/08/2007 tarihlerinde sigara içtiği sabit olup bu eylemleri karşılığı iki kez ihtar cezası aldığı görülmüş bu durum mahkemeninde kabulündedir. Davacı buna rağmen 14/09/2007 tarihinde yine sigara içilmemesi gereken mahalde sigara içerken görülmüştür. Davacı almış olduğu ihtar cazalarına rağmen eylemlerini sürdürmüş, bunda da ısrarkar olduğu sabittir. Bu davranışlarının cezası gerek TİS 57. gerekse personel yönetmeliğinin 34. maddesinde belirlenmiş olup oda akdin feshidir.

İşverende bunu yapmıştır. Davacının eylemlerini fesih için geçerli neden olarak kabul etmek yazılı kurallara ters düşüceği gibi işyerinde iş düzeninin sağlanması, iş barışının kurulmasını da zorlaştırır. Ayrıca işin yapıldığı yer tekstil işyeridir, bu kabul işyerlerinde rasgele sigara içilmesi işin ve işverenin güvenliğini tehlikeye düşürme riski çok yüksektir; davacının eylemi göz arda edilecek bir davranış değildir. Davalının diğer sigara içen kişilerin akdini feshetmediği şeklindeki mahkemenin kabulü de yerinde değildir çünkü somut olarak bu kişiler belirlenmediği gibi bunlara önceden ihtar cezası verilip verilmediği de tespit edilememiştir.

Dosyadaki tüm deliller değerlendirildiğinde davacının iş akdinin işveren tarafından feshi; TİS ve personel yönetmeliğine uygun olup davacının eylemi 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi gereğince doğruluk ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranış olup haklı fesihi gerektirdiğinden kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi gerekir. Açıklanan nedenlerle mahkeme kararının bozulması görüşünde olduğum için çoğunluğun onama kararına katılamıyorum. 20/04/2011

Üye Tuncer ÖZMEN