İşyerinde Kavga Etmek Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/10722
Karar No.
2011/16202
Tarihi
31.05.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/25
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAKLARI
FESHİN HAKLI OLMASI
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ÖZET
DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ UYUŞMAZLIK KONUSUDUR. DAVALI İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH YAZISINDA “İŞYERİNDE DİĞER BİR PERSONEL İLE HAKSIZ OLARAK KAVGA ETTİĞİNİZ VE BU PERSONELİN YARALANMASINA SEBEP OLDUĞUNUZ ” DEMEK SURETİ İLE AÇIKÇA KAVGA OLAYINDAN SÖZEDEREK FESHİ BU NEDENLE YAPTIĞINI İFADE ETMİŞTİR. SÖZKONUSU KAVGA İDDİASI DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELER İLE ÖZELLİKLE DE CEZA DAVA DOSYASI İÇERİĞİ İLE DOĞRULANMIŞTIR. BU NEDENLE DAVALI İŞVERENİN DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ HAKLIDIR. MAHKEMECE BU AÇIK FESİH VE ONU DOĞRULAYAN MADDİ OLGULARA AYKIRI OLARAK YORUM YOLU İLE FESHİN HAKSIZLIĞINA KARAR VERİLEREK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ YERİNE KABULÜ HATALI OLUP, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili, fazla mesai ile kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 31.05.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi N. Doğan Ceylan tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde davalı işyerinde 19/02/2001-29/09/2006 tarihleri arasında pişirmeci ustası olarak çalıştığını, 28/09/2006 tarihinde işverenin direktifi ile hareket eden işçilerden birisi ile aralarında tartışma yaşandığını, ertesi gün işe gittiğinde kapıdan içeri alınmadığını, içeri alınmama sebebini sorduğunda ise, kendisine hiçbir şey söylenmediğini ve işten çıkartıldığını, ancak fesih nedeniyle herhangi bir sebep gösterilmediği gibi yazılı bildirimde de bulunulmadığını, Türkiye İş Kurumu’na yapılan başvuruda da, işverenin 29/09/2006 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesi gereğince iş akdinin feshedildiğinin bildirildiğini, işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer bir ısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının işten çıkarılmasına ilişkin gerekçelerin doğru olmadığını, iş akdinin işyerinde haksız yere olay çıkarması ve iş disiplininin bozulmasına sebep olması nedeniyle feshedildiğini, davacıya zorla fazla mesai yaptırıldığına ilişkin iddiaların da doğru olmadığını, yapılan fazla mesai ücretlerinin ise ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacının iş akdinin işyerinde kavga çıkarıp personeli, iş ve gücünden geri bırakacak derecede yaralaması nedeni ile feshedildiğinin bildirildiği, Gebze 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/210 esas sayılı davasının yapılan yargılaması sonucu katılan- sanık A. A. ve F. B.’in karşılıklı olarak birbirlerini darp etmeleri nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği, kavgaya sebebiyet veren konusunda açıklama bulunmadığı, mahkeme tarafından da kavgayı başlatanın belirlenemediği, davalı işveren tarafından İş Kur’a verilen çıkış bildirgesinde fesih nedeni olarak 4857 sayılı yasanın 17. Maddesinin bildirildiği, resmi merciilere bildirilen fesih nedeninin sonradan değiştirilemeyeceği,buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,

2-Davacının iş sözleşmesinin feshinin hukuki niteliği uyuşmazlık konusudur.

Davalı işveren iş sözleşmesini fesih yazısında “işyerinde diğer bir personel ile haksız olarak kavga ettiğiniz ve bu personelin yaralanmasına sebep olduğunuz ” demek sureti ile açıkça kavga olayından sözederek feshi bu nedenle yaptığını ifade etmiştir. Sözkonusu kavga iddiası dosya içindeki bilgi ve belgeler ile özellikle de ceza dava dosyası içeriği ile doğrulanmıştır. Bu nedenle davalı işverenin davacının iş sözleşmesini feshi haklıdır. Mahkemece bu açık fesih ve onu doğrulayan maddi olgulara aykırı olarak yorum yolu ile feshin haksızlığına karar verilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.