İşyerinde En Az 30 İşçinin Çalışması Koşulu İşe İade Davası

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/22941
Karar No.
2010/18541
Tarihi
14.06.2010
İLGİLİ MEVZUAT
2821-SENDİKALAR KANUNU/608.2
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/18/21
KAVRAMLAR
İŞE İADE
İŞYERİNDE 30 KİŞİ ÇALIŞMASI KOŞULU
İŞGÜVENCESİ HÜKÜMLERİ
ÖZET
OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ, TAM-KISMİ SÜRELİ, DAİMİ-MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA BİR AYIRIM YAPILAMAZ. FESİH BİLDİRİMİN YAPILDIĞI TARİHTE 30 İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETMEKTE OLMASI YETERLİ OLUP, AYRICA FİİLEN ÇALIŞIYOR OLMASI GEREKMEMEKTEDİR. ANCAK HASTALIK, İŞ KAZASI, GEBELİK YA DA NORMAL İZİN VE BENZERİ NEDENLERLE AYRILAN İŞÇİ YERİNE BU SÜRE İÇİNDE İKAME İŞÇİ İÇİN TEMİN EDİLMİŞ İSE, 30 İŞÇİ SAYISINA İKAME EDİLEN İŞÇİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR. KONUMU İTİBARIYLA GÜVENCE KAPSAMI İÇERİSİNDE OLMAYAN İŞVEREN VEKİLLERİNİN VE YARDIMCILARININ DA İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKİR
Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan, feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21 maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davalı işyerinde 30 işçiden az işçi bulunmadığını davacını iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağını, davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedildiğ ini, ekonomik krize bağlı küçülme kararı alındığını, feshin geçerli nedene dayandığını, davanın reddi gerektiğinin savunmuştur.

Mahkemece fesih tarihi itibarı ile davalı işyerinde 30 işçi çalıştığı kabul edilerek, devacının iş sözleşmesinin yazılı fesih bildirimi yapılmadan ve fesih sebebi belirtilmeden feshedildiği, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir.

Kanunun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ( işyerine bağlı yerler ) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkama, muayahane ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Yine aynı Kanunun 18/4 maddesi uyarınca, işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin b ulunması halinde, işyerinde bulunan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 608/2 maddesi uyarınca bir iş yerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılır.

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının tespitinde göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte olması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. Ancak hastalık, iş kazası, gebelik ya da normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan işçi yerine bu süre içinde ikame işçi için temin edilmiş ise, 30 işçi sayısına ikame edilen işçi dikkate alınmayacaktır. Konumu itibarıyla güvence kapsamı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. ( 24.03.2008 gün ve 2007/27699 Esas, 2008/6006 Karar sayılı ilamımız )

Dosya içeriğine ve özellikle SSK işçi bordrosunda davalı işyerinde fesih tarihinin gerçekleştirildiği Ocak 2009 ayında işyerinde 31 işçi çalıştığı, ancak bu kayda göre 3 işçinin 09.01.2009 tarihinden sonra işe alındığı anlaşılmaktadır. Feshin gerçekleştirildiği tarihte işyerinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı, işverenin aynı iş kolunda başka işyeri bulunup bulunmadığı incelenememiş, davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmadığı açıklığa kavuşturulamamıştır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.