İşverenin İş Kazasından Sorumluluğu

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/6341
Karar No.
2010/4758
Tarihi
26.04.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11.A
5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/13.C
KAVRAMLAR
ÖLÜM OLAYININ İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ
İŞ KAZASI
TIR ŞOFÖRÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDAKİ ÖLÜMÜ
ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDA ÖLMESİ
ÖZET
DAVANIN YASAL DAYANAĞI MÜLGA 506 SAYILI KANUN’UN 11/A-C, 5510 SAYILI KANUN’UN 13-C MADDESİNDE: “…SİGORTALININ İŞVEREN TARAFINDAN GÖREV İLE BAŞKA BİR YERE GÖNDERİLMESİ YÜZÜNDEN ASIL İŞİNİ YAPMAKSIZIN GEÇEN ZAMANLARDA…” MEYDANA GELEN OLAY İŞ KAZASI SAYILMIŞTIR. SOMUT OLAYDA DAVACILAR MURİSİNİN 22.10.2002 TARİHİNDEN 03.10.2006 ÖLÜM TARİHİNE KADAR DAVALI İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMASININ KURUMA BİLDİRİLDİĞİ, SİGORTALININ OLAY GÜNÜ GÖREVİ GEREĞİ TÜRKİYE’DEN YÜKLENEN YÜKÜ YURT DIŞINDA YERİNE ULAŞTIRMAK ÜZERE 03.10.2006 TARİHİNDE ARNAVUTLUĞUN TİRAN ŞEHRİNDE GECE MOLASI VERİP SABAHLEYİN YOLA ÇIKMAK ÜZERE KONAKLADIKLARI OTEL ODASINDA KENDİ BAŞINA İSTİRAHATE ÇEKİLDİĞİ SIRADA 01,30 SIRALARINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜĞÜ, OLAYIN SÖZÜ EDİLEN MADDE GEREĞİ DAVALILAR SGK VE İŞVEREN YÖNÜNDEN İŞ KAZASI SAYILMASI GEREKİRKEN, MAHKEMECE, OLAYIN SGK YÖNÜNDEN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMEKLE BERABER İŞ İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞVEREN YÖNÜNDEN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMEMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR
Davacılar, murisi Atilla’nın ölüm olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı ile davalılardan kurum vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, davacıların miras bırakanı Atilla’nın K… A.Ş’nin tır şoförü olarak görevli gönderildiği yurt dışında gece otelde konakladığı sırada kalp krizi sonucu ölüm olayının iş kazası olduğunun tesbiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın davalı SGK yönünden kabulüne davalı işveren yönünden reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık dava konusu olayın davalılar yönünden, iş kazası olup olmadığı yönündedir.

Davanın yasal dayanağı mülga 506 Sayılı Kanun’un 11/A-c, 5510 Sayılı Kanun’un 13-c maddesinde: “…sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda…” meydana gelen olay iş kazası sayılmıştır. Somut olayda davacılar murisinin 22.10.2002 tarihinden 03.10.2006 ölüm tarihine kadar davalı işveren işçisi olarak çalışmasının Kuruma bildirildiği, sigortalının olay günü görevi gereği Türkiye’den yüklenen yükü yurt dışında yerine ulaştırmak üzere 03.10.2006 tarihinde Arnavutluğun Tiran şehrinde gece molası verip sabahleyin yola çıkmak üzere konakladıkları otel odasında kendi başına istirahate çekildiği sırada 01,30 sıralarında kalp krizi geçirip öldüğü, olayın sözü edilen madde gereği davalılar SGK ve işveren yönünden iş kazası sayılması gerekirken, Mahkemece, olayın SGK yönünden iş kazası olarak kabul edilmekle beraber iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle işveren yönünden iş kazası olarak kabul edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin hatalı değerlendirme sonucu yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 26.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.