İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/7079
Karar No. 2011/8486
Tarihi 24.03.2011

İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/20/25/5
KAVRAMLAR
KIDEM TAZMİNATI
ZAM
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK
PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTUNA GÖRE ZAM
İŞYERİNDEN AYRILMAYA ZORLAMAK

ÖZET
DAVACI TÜM PERSONELE YÜKSEK ORANDA ZAM YAPILDIĞI HALDE KENDİSİNE %3 ORANINDA ZAM YAPILDIĞINI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILDIĞINI İDDİA EDEREK KIDEM TAZMİNATI TALEP ETMİŞTİR. DAVALI TARAF PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILARAK VERİMLİLİK AÇISINDAN ÜCRETLERDE ZAM YAPILDIĞINI DAVACININ İSTİFA ETTİĞİNDEN KIDEM TAZMİNATI HAKKI BULUNMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. DAVALI İŞVERENLİK TARAFINDAN MUKAYESE İMKANI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DAVACININ VE İŞYERİNDE AYNI POZİSYONDA ÇALIŞAN DİĞER PERSONELİN ÜCRET BORDROLARI DOSYAYA SUNULMUŞTUR. DİNLENEN TANIKLAR DAVACININ ÜCRETİNE 2005 VE 2006 YILLARINDA %2 VE %3 GİBİ AZ MİKTARDA ZAM YAPILDIĞI AYNI İŞYERİNDE DİĞER ÇALIŞANLARA %20-23 VE %10-15 ORANINDA ZAM YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞLERDİR. SOMUT OLAYDA İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA SEYYANEN ZAM YAPILMADIĞI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİYLE ÇALIŞANLARIN ÜCRET ZAMLARININ BELİRLENDİĞİ MEVCUT BELGELERDEN VE TANIK BEYANLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR. DAVALI TARAFÇA 08.07.2008 TARİHLİ DİLEKÇE EKİNDE SUNULAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARINI İNCELENMESİNDE DAVACININ AYLARA GÖRE 50 ÜZERİNDEN HESAPLANAN BAŞARI PUANININ 40’IN ALTINA DÜŞMEDİĞİ 100 ÜZERİNDEN HESAPLANAN BAŞARI PUANININ 85’İN ALTINA DÜŞMEDİĞİ 100 ÜZERİNDEN HESAPLANAN BAŞARI YÜZDESİNİN DE 80’NİN ALTINA DÜŞMEDİĞİ, DİĞER ÇALIŞANLARLA BAŞARI PUANI VE BAŞARI YÜZDESİ ORANLARI BAKIMINDAN DİKKATE DEĞER BÜYÜK FARKLAR OLMADIĞI, BİRÇOK AYDA DİĞER ÇALIŞANLAR İLE BİRLİKTE AYNI VE BİRBİRİNE YAKIN BAŞARI PUANI VE BAŞARI YÜZDESİ DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Hüküm süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,
SONUÇ : Yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden yükletilmesine, 24.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
YEREL MAHKEME İLAMI
İstanbul 6. İş M. E: 2006/601 K: 2008/812 T: 11.11.2008
Davacı vekili 26.07.2006 tarihli dava ve 28.03.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile birlikte müvekkilinin davalı işyerinde çalışmakta iken iş akdine haksız olarak son verilip yasal olan kıdem tazminatı ödenmediğinden fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla kıdem tazminatından toplam 8.881,35 YTL’nin faiz masraf ve ücreti vekaletle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabi dilekçesiyle; davacının müvekkili şirkette istifa ederek ayrıldığını alacaklarının kendisine ödendiğini, bu nedenle kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmadığını beyanla haksız açılan davanın reddini istemiştir.
Dosyada delil olarak, işyeri ve kurum kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve taraflarca sunulan belgeler mevcuttur.
Davacı tüm personele yüksek oranda zam yapıldığı halde kendisine %3 oranında zam yapıldığını eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını iddia ederek kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı taraf performans değerlendirilmesi yapılarak verimlilik açısından ücretlerde zam yapıldığını davacının istifa ettiğinden kıdem tazminatı hakkı bulunmadığını savunmuştur. Davalı işverenlik tarafından mukayese imkanı sağlayacak şekilde davacının ve işyerinde aynı pozisyonda çalışan diğer personelin ücret bordroları dosyaya sunulmuştur. Dinlenen tanıklar davacının ücretine 2005 ve 2006 yıllarında %2 ve %3 gibi az miktarda zam yapıldığı aynı işyerinde diğer çalışanlara %20-23 ve %10-15 oranında zam yapıldığını söylemişlerdir. Somut olayda işyerinde çalışanlara seyyanen zam yapılmadığı ve performans değerlendirilmesiyle çalışanların ücret zamlarının belirlendiği mevcut belgelerden ve tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Davalı tarafça 08.07.2008 tarihli dilekçe ekinde sunulan performans değerlendirme formlarını incelenmesinde davacının aylara göre 50 üzerinden hesaplanan başarı puanının 40’ın altına düşmediği 100 üzerinden hesaplanan başarı puanının 85’in altına düşmediği 100 üzerinden hesaplanan başarı yüzdesinin de 80’nin altına düşmediği, diğer çalışanlarla başarı puanı ve başarı yüzdesi oranları bakımından dikkate değer büyük farklar olmadığı, birçok ayda diğer çalışanlar ile birlikte aynı ve birbirine yakın başarı puanı ve başarı yüzdesi değerlendirilmesi yapıldığı görülmüştür.
Tüm deliller ve dosya kapsamı bu şekilde değerlendirilerek davacının 2005 ve 2006 senelerinde işverenlik tarafından eşit davranma ilkesin aykırı uygulama yapılarak ücretine düşük oranda zam yapıldığı davacının işyerinden bu şekilde ayrılmaya zorlandığı, davacı tarafından noterden gönderilen bildirimin haklı fesih olduğu kanaatine varılmış içeriği itibariyle dosyadaki belgelere, usul ve yasaya uygun olan bilirkişi raporunda belirtilen miktarla sınırlı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm: Yukarıda açıklandığı gibi;
8881,35 YTL kıdem tazminatının 17.07.2006 akdin fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
1065,76 YTL Avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 479,59 YTL ilam harcından peşin alınan 119,90 YTL’nin mahsubu ile bakiye 359,69 YTL ilan harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
Davacı vekili tarafından yapılan başlangıç masrafları 35.50 YTL, tebligat gideri 40,50 YTL, müzekker masrafı 6 YTL, tanık ücreti 20 YTL, bilirkişi ücreti 100 YTL ve ıslah harcı 106,40 YTL olmak üzere toplam 308,40 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı 8 gün içerisinde temyizi kabil olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 11.11.2008